Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014 (II.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 09. 25 - 2015. 06. 08

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelettel)


Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya Újbarok Község Önkormányzatára terjed ki.


(2) Az önkormányzat költségvetése és kormányzati funkciói költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a kölcsönök.


2.A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §[1]   A Képviselő-testület - figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - Újbarok Községi Önkormányzatnak és kormányzati funkcióinak együttes 2014. évi költségvetését

a)        23 383 E Ft költségvetési bevétellel,

b)        23 383 E Ft költségvetési kiadással,

c)                 0 E Ft költségvetési egyenleggel,

d)                0 E Ft finanszírozási kiadással,

e)                 0 E Ft működési hiánnyal és

f)                 0 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.3.A költségvetés bevételei3. §[2] A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként az alábbiak szerint állapítja meg:    

a)Működési célú támogatások............................................. 8 596 E Ft,

b)Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről...................... 0 E Ft,

c)Közhatalmi bevételek....................................................... 6 943 E Ft,

d)Működési bevételek......................................................... 3 744 E Ft,

e)Felhalmozási bevételek................................................... 3 000 E Ft,

f)Működési célú átvett pénzeszközök........................................ 0 E Ft,

g)Felhalmozási célú átvett pénzeszközök........................... 1 100 E Ft,

h)Finanszírozási bevételek........................................................ 0 E Ft,

i)Hitelfelvétel..................................................................  .......... 0 E Ft,

j)Pénzforgalom nélküli bevétel................................................... 0 E Ft.

           

4.A költségvetés kiadásai4. §[3]        Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként az alábbi tételekből állnak:

a)Személyi juttatások                                                        5 980 E Ft,

b)Járulékok                                                                        1 590 E Ft,

c)Dologi kiadások                                                              6 426 E Ft,

d)Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              739 E Ft,

e)Egyéb működési célú kiadások                                      5 315 E Ft,

f)Beruházások                                                                          0 E Ft,

g)Felújítások                                                                      1 335 E Ft,

h)Egyéb felhalmozási célú kiadások                                     311 E Ft,

i)Finanszírozási kiadások                                                          0 E Ft,

j)Tartalék                                                                             1 687 E Ft.


5. §[4]          A helyi önkormányzat az általa a lakosságnak juttatott 739 E Ft összegű támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a)      Aktív korúak ellátása                                                            154 E Ft,

b)      Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                137 E Ft,

c)      Lakásfenntartási támogatás normatív                                     48 E Ft,

d)     Önkormányzati segély                                                           300 E Ft,

e)      Szociális ösztöndíj (Bursa Hungarica)                                  100 E Ft,

f)       Közgyógyellátás                                                                        0 E Ft,

g)      Szociális étkeztetés                                                                   0 E Ft és

h)      Köztemetés                                                                               0 E Ft.6. §    Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint az Önkormányzat a 2014. évre közvetett támogatást nem tervezett.


5.A rendelet mellékleteinek tartalma


7. §    A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján- a költségvetését e rendelet 1 – 5. sz. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.


8. § (1)   Az önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 1. sz. melléklete, költségvetési kiadásait e rendelet 2. sz melléklete tartalmazza előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, valamint kormányzati funkciók szerinti bontásban, működési és felhalmozási költségvetésre tagolva.

(2) A Szári Napsugár Kindergarten Óvoda 2014. évi költségvetését a 3.1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Szári Napsugár Kindergarten Óvoda 2014. évi működtetésére társulási megállapodás alapján Újbarok Község Önkormányzatának hozzájárulása összegének megállapítását a 3.2. sz. melléklet rögzíti.

(3) Újbarok Község Önkormányzata a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.


9. §    Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó feladatokról a képviselő-testület nem döntött, a 2014. évi költségvetés végrehajtására önkormányzati hitel felvételét nem tervezi, és ezt az 5. sz. melléklet szerint rögzíti. 


11. § Az önkormányzat költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámkeretét a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.


12. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetése előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.


13. §  Az Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik, az adósságot keletkeztető ügyletekhez, illetve a kezességhez figyelembe vehető saját bevételeit a 8. sz. mellékletben határozza meg.


14. §  Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. sz. melléklet tartalmazza.


6.A költségvetés végrehajtásának szabályai


15. § (1)   A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:

a)  Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

b)  Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

c)  A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

d) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betét elhelyezését követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.

e)  A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


           16. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.17. §  A önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkatörvény könyve hatálya alá tartozó teljes munkaidős munkavállalók (kivéve közfoglalkoztatottak) cafetéria keretét 2014. évre 72.000,- Ft/fő/év összegben határozza meg.


Záró rendelkezés


18. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

               dr. Riegelman Henrik                                              Schnobl Ferenc

                        jegyző                                                                polgármester

                            Kihirdetési záradék: A rendelet 2014. február  13 . napján került kihirdetésre.

                                                                                                                                                                dr. Riegelman Henrik

                                                                                           jegyző

...

[1]

A rendelet szövegét a 8/2014. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014. 09. 25-től

[2]

A rendelet szövegét a 8/2014. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2014. 09. 25-től

[3]

A rendelet szövegét a 8/2014. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2014. 09. 25-től

[4]

A rendelet szövegét a 8/2014. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2014. 09. 25-től