Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.3.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és a települési adóról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 04 - 2016. 02. 05

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és a települési adóról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


10. § (1)   A földadó alanya a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivételek figyelembevételével az a természetes személy, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján a földrészlet tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.


(2)   Nem alanya a földadónak az a természetes személy, aki egyben

        a) egyéni vállalkozóként, vagy

b) mezőgazdasági őstermelőként, vagy

c) jogi személy tagjaként

vállalkozási tevékenységet folytat a tulajdonában álló termőföldjén.


(3) Amennyiben a földrészletet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).


(4)   Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.”2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                       Schnobl Ferenc                                                      Dr. Riegelman Henrik

                          polgármester                                                                  jegyzőA rendelet kihirdetve: 2016. február 03.                     

                                                                                                       Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                jegyző