Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 31 - 2017. 06. 01

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-ának a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2)    A Hivatalhoz a támogatási kérelmet a rendelet mellékleteiben meghatározott formanyomtatványok használatával kell benyújtani.”


2. §    A Rendelet 5. §-ának az (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az alábbi ellátásokra biztosít települési támogatást az Önkormányzat illetékességi területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére:
a)    temetési támogatás;
b)    köztemetés költségeinek enyhítése;
c)    lakásfenntartási támogatás;
d)    gyógyszertámogatás és
e)    szociális étkeztetési támogatás.”


3. §    A Rendelet 7. §-ának a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § Az Szt. rendelkezései az irányadóak
a)    a 8. §-ban foglaltak kivételével e rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére;
a) a jövedelemszámításra;
b)    az ellátásra való jogosultság feltételeiben bekövetkezett változás bejelentésére és
c) a támogatás felülvizsgálatára vonatkozóan.”


4. §    A Rendelet 12. §-ának a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. § (1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 100.000 Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 110.000,- Ft-ot.

(2) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a)    4.000,- Ft, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 110.000,- Ft-ot,
b)    5.000,- Ft, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 80.000,- Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 90.000,- Ft-ot,
c)    7.000,- Ft, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 60.000,- Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 70.000,- Ft-ot,
d)    9.000,- Ft, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 40.000,- Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén az 50.000,- Ft-ot.”


5. §    A Rendelet 15. §-ának az (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1)     Az 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti betegség miatt jelentkező vényköteles gyógyászati segédeszköz, gyógyszer igazolt költségének a támogatása céljából támogatásra (a továbbiakban együtt: gyógyszertámogatás) jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 90.000,- Ft, egyedül élő kérelmező esetén a 110.000,- Ft összeget.”


6. §    A Rendelet 15. §-ának a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
    „(2)    A gyógyszertámogatás összege 10.000,- Ft/hó.”


7. §    A Rendelet az alábbi 15/A §-sal egészül ki:
„15/A. § (1)     Az 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján szociális étkeztetése költségeinek enyhítése céljából települési támogatásra jogosult az a személy, aki a Szt. 62. §-a alapján szociális étkeztetésben részesül, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot, egyedül élő esetén a 120.000,- Ft-ot.

(2)    A támogatás összege 5.000,- Ft/hó.

(3)    A Szt. 62. §-a alapján szociális étkeztetésre jogosultakról a szolgáltatást nyújtó szervezet havonta adatot szolgáltat a Hivatalnak.
(4)    A szociális étkeztetési támogatást fél évre kell megállapítani oly módon, hogy az adott hónap 15. napjáig beérkezett kérelmek esetében a támogatást a kérelem beadása hónapjának első napjától, a hónap 15. napja után érkezett kérelmek esetében pedig a támogatást a kérelem beadását követő hónap 1. napjától kell megállapítani.

(5)    A támogatás további folyósítását tárgyhónap utolsó napjával meg kell szüntetni, amennyiben a támogatás folyósításának időtartama alatt
a)    a szociális étkeztetési támogatásban részesülő személy lakcíme vagy tartózkodási helyének címe megváltozik, és az új bejelentett cím nem Újbarok község közigazgatási területén található, vagy
b)    a szociális étkeztetési támogatásban részesülő személy szociális étkeztetésre való jogosultsága megszűnik, vagy
c)    a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból megállapítást nyer, hogy a szociális étkeztetési támogatásban részesülő személy által a szociális étkeztetés keretében igényelt adagok száma két egymást követő hónapban nem éri el a 10 adag/hó mértéket, vagy
d)    a szociális étkeztetési támogatásban részesülő személy meghal.

(6)    A Hivatal (5) bekezdésben felsorolt, támogatás megszüntetését eredményező feltétel bekövetkeztéről történő tudomásszerzésének a hónapjára eső támogatást a Hivatal teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását a változás hónapja utolsó napjával meg kell szüntetni.”


8. §    A Rendelet 16. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1)  Az 5. § (2) bekezdés a) pont alapján juttatott rendkívüli települési támogatás összege
a)    4.000,- Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 70.000,- Ft, egyedül élő kérelmező esetén a 75.000,- Ft összeget;
b)    6.000,- Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 50.000,- Ft, egyedül élő kérelmező esetén az 55.000,- Ft összeget.
c)    8.000,- Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 28.500,- Ft, egyedül élő kérelmező esetén az 32.500,- Ft összeget.”


9. §    A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.


10. §    A Rendelet a jelen rendelet 2. melléklete szerinti 4. melléklettel egészül ki.


11. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.           Schnobl Ferenc                                                                Dr. Riegelman Henrik
             polgármester                                                                              jegyzőKihirdetési záradék: A rendelet 2017. május 30. napján került kihirdetésre.                                                                                                     Dr. Riegelman Henrik
                                                                                                              jegyző