Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (III.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és a települési adóról

Hatályos: 2016. 05. 01 - 2017. 12. 31

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 1/A. § (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre

a) vagyoni típusú adók közül a telekadót,

b) a helyi iparűzési adót

vezeti be.


2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete illetékességi területén a Htv.-ben meghatározott települési adóként földadót vezet be határozatlan időre.


3. § E rendelet alkalmazásában

a) árok: az ingatlan-nyilvántartásban árok megnevezéssel nyilvántartott földrészlet;

b)  lakáshoz tartozó telek: az a telek, amely telekkel az ingatlan-nyilvántartás szerinti azonos helyrajzi számon a Htv. 52. § 8. pontjában meghatározottak szerinti lakás került kialakításra.2. Telekadó


4. § Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő telek.


5. § (1)   Mentes az adó alól a Htv. 19. §-ában foglalt mentességi eseteken felül a lakáshoz tartozó teleknek a 250 m2 területnagyságú része feletti telekrésze.


(2)   Mentes a telekadó alól a teleknek az 1000 m2-en felüli része.


(3)   Mentes a telekadó alól az árok.


(4)   A (1), (2) és (3) bekezdésekben foglalt mentesség nem vonatkozik a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke utáni telekadóra.


6. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.


7. § Az adó évi mértéke: 50,- Ft/m2.


3. Helyi iparűzési adó


8. §     Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).


9. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8 %-a.


(2)   Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000,- Ft.4. Földadó


10. § Adóköteles az az Önkormányzat illetékességi területén fekvő, épülettel, épületrésszel be nem épített földrészlet, amely a Htv. 52. § 16. pontja alapján nem minősül teleknek.


11. § (1) A földadó alanya a Htv. 1/A § (1) bekezdése szerinti korlátozás figyelembevételével az a természetes személy, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján a földrészlet tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.


(2)   Amennyiben valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost ruháznak fel, az adóalanyisággal kapcsolatos jogokat az ekként felruházott tulajdonos gyakorolja, és az adóalanyisággal kapcsolatos kötelezettségeket az ekként felruházott tulajdonos köteles teljesíteni.


12. § (1)  Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik.


(2) Az adókötelezettséget érintő változást az adóalany a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni az 1. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatvány kitöltésével, aláírásával és adóhatósághoz történő benyújtásával.


(3)   Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.


(4)   Az adókötelezettség a földrészlet elidegenítését követő év első napján szűnik meg.


(5)   A földadót az Önkormányzat nem önadózással megállapítandó adóként vezeti be, az adóhatóság a földadó fizetési kötelezettséget

a) bevallás alapján vagy

b) bevallás hiányában hivatalból

állapítja meg az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján.


13. § A földadó évente két egyenlő részletben, minden év március 15. és szeptember 15. napjáig fizetendő meg.


14. § A földadó alapja a földrészlet m2-ben számított területe.


15. § A földadó évi mértéke 5,- Ft/m2.


16. § (1)  Mentes a földadó alól az ingatlan-nyilvántartás szerinti szántó művelési ágú földrészletnek a 2 hektáron felüli része.


(2) Mentes a földadó alól az ingatlan-nyilvántartás szerinti

      a) szőlő művelési ágú,

      b) kert művelési ágú és

      c) gyümölcsös művelési ágú

földrészletnek a 2500 m2-en felüli része.


(3) Az adóalany ingatlan-nyilvántartás szerint kettő vagy annál több helyrajzi számon nyilvántartott földrészlete után fizetendő földadónak a megállapítása során a földrészletek területnagysága nem együttesen kerül figyelembevételre az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott mentesség tekintetében, a mentesség biztosítására önálló helyrajzi számon nyilvántartott földrészletenként kerül sor, amennyiben annak területnagysága eléri az (1) és (2) bekezdésekben szereplő mértéket.


17. § Az adóhatóság a földadóra az 1. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresíti. 


Záró és átmeneti rendelkezések


18. § (1)  Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.


(2)   Hatályát veszti a helyi adókról és a települési adóról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.


19. § (1) 2016. évben az e rendelet alapján fizetendő adó összege

a) telekadó tekintetében a 7. §-ban,

b)  állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén helyi iparűzési adó tekintetében a 9. § (1) bekezdésében,

c)  földadó tekintetében a 19. § (2) bekezdésében

megállapított mérték figyelembevételével számított éves adó 245/366 része.


(2)   A földadó alanya 2016. évben a Htv. 1/A § (1) bekezdése szerinti korlátozás figyelembevételével az a természetes személy, aki 2016. május 1-jén a földrészlet tulajdonosa.


(3)   2016. évben az adóalanyok a földadó bevallási kötelezettségüknek 2016. június 30. napjáig kötelesek eleget tenni. 


(4)   A földadó a 2016. évben egy összegben, szeptember 15. napjáig fizetendő meg.                       Schnobl Ferenc                                                       Dr. Riegelman Henrik

                         polgármester                                                                       jegyzőA rendelet kihirdetve: 2016. március 30.     

                                                                                                       Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                   jegyző

Mellékletek