Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018 (XI.9.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 12/2016. (VII. 11.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 10 - 2018. 11. 11

 
Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal véleményének, továbbá a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásának a kikérésével a következőket rendeli el:


1. §    Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 12/2016. (VII. 11.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1)    Újbarok község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését kizárólagosan a 2458 Kulcs, Rózsahegyi u. 10. szám alatti székhellyel működő Hazai Kommunális Kft. vállalkozó (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(2)    A szennyvizet Közszolgáltató ártalmatlanítás céljából a Bicske Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Fejérvíz Zrt. által üzemeltetett bicskei szennyvíztisztító telepen, havária esetén a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által üzemeltetett budapesti szennyvíztisztító telepek valamelyikén köteles elhelyezni.

(3)    Közszolgáltató a közszolgáltatást 2018. október 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig látja el.

(4)    Közszolgáltató a közszolgáltatást az 1. § (2) bekezdésében meghatározott működési területen látja el.”


2. §    A Rendelet 3. §-ának az (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)    Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba, vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, ideiglenesen tárolni, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően annak elszállításáról Közszolgáltató igénybevételével gondoskodni, és a rendeletben meghatározott közszolgáltatás díjat megfizetni, a közszolgáltatás ellátásához szükséges adatokat közölni.”


3. §    A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §        A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie. A megrendelés telefonon vagy személyesen történik Közszolgáltató ügyfélszolgálatán. A bejelentéskor Közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját - mely legfeljebb 3 órás időintervallumot - tartalmaz, az ingatlantulajdonos részére megjelölni, az időpontváltozást köteles az ingatlan-tulajdonossal 24 órával korábban közölni. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 72 órán belül elvégezni.”


4. §    A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §    Közszolgáltató jogai és kötelezettségei:
a)    a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, melyen legalább a telefonos elérhetőségét feltünteti, Közszolgáltató az ingatlantulajdonost a helyben szokásos módon felhívás közzététele útján tájékoztatja,
b)    Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles közszolgáltatást nyújtani,
c)    Közszolgáltató az igénybejelentések, kifogások és észrevételek igényes és szakszerű fogadása, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás elősegítése érdekében ügyfélszolgálatot működtet munkanapokon 8-16 óráig telefonon a 06/20/805-9009 telefonszámon és a székhelyén kialakított ügyfélszolgálati irodában,
d)    a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt köteles írásban vagy hirdetmény útján értesíteni az ingatlantulajdonosokat,
e)    a közszolgáltatást ellátó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a begyűjtendő anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a szennyvíztisztító műbe való bevezetés feltételeinek nem felel meg.”


5. §    A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. §    Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint köteles eljárni.”


6. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


           Dr. Riegelman Henrik                                                             Schnobl Ferenc

                      jegyző                                                                                polgármester



Kihirdetési záradék: A rendelet 2018. november 9. napján került kihirdetésre.



                                                                                                   Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                 jegyző