Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (X.30.) önkormányzati rendelete

Közterületek filmforgatás célú használatáról

Hatályos: 2013. 10. 31 - 2015. 03. 01

Újbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §   (1)    Újbarok község tulajdonában lévő közterületek filmforgatás célú igénybevétele a 90 napot nem haladhatja meg.


(2)     A közterület filmforgatási célú igénybevétele akár ugyanazon, akár különböző engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében az 5 000 m2-t nem haladhatja meg.2. § (1)       Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül megszünteti.


(2)       A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterület használatot biztosítani kell.


(3)       Rendkívüli természeti helyzet esetén az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.


(4)       A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti helyzet megszűnését, vagy, ha a rendkívüli természeti helyzet a természetes, vagy épített környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási területét, vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a közterület használatot biztosítani kell.


3. §   (1)        A filmforgatás céljából történő közterület használat nem zavarhatja a közvetlenül a környéken lakó lakosság nyugalmát. Ennek érdekében a forgatás hétfő, kedd, szerda, csütörtök, vasárnap és ünnepnap legfeljebb 22.00 óráig, pénteken és szombaton legfeljebb 24.00 óráig tarthat.


  (2)                   A forgatás során a helyszín közvetlen környékén elhelyezkedő lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület használó köteles folyamatosan biztosítani.


4. §   (1)        A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj

                      a) forgatási helyszín esetében 150 Ft/m2/nap,

                      b) technikai kiszolgálás és stábparkolás esetében 100 Ft/m2/nap


         (2)       Mentes a közterület-használati díj alól:

a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása,

b) az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása,

c) a községi ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása és

d) tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása.

  

(3)                   Ha a tényleges közterület használat a hatvan napot meghaladja, a teljes igénybevétel időtartamára az (1) bekezdés szerinti díjak kétszeresét kell megfizetni.


5. §    Mentes a díjfizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha a forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a harminc napot.


6.§     A képviselő-testület a hatósági szerződés jóváhagyásával kapcsolatos, valamint a 2. § (1) bekezdésben meghatározott hatáskörét átruházza a polgármesterre.


7. §    Amennyiben a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület használati megállapodás van, a közterület használat jóváhagyását meg kell tagadni.


8. §    A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a mozgóképről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezése az irányadó.


9. §   (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/132/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


S z á r, 2013. október 24.           Schnobl Ferenc                                                                    dr. Riegelman Henrik

          polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendeletet kihirdettem 2013. október 30-án.

                                                                                                         dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                   jegyző