Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018 (VI.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 01 - 2018. 06. 02

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:


1. §    Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §  (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a)    bevételi főösszegét 43.187 E Ft-ban,
b)    kiadási főösszegét 43.187 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2017. évi
    a) költségvetés főösszegeinek egyenlege 0 E Ft.
    b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlege: -1.025 E Ft;
    c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlege: -9.228 E Ft;
    d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlege: 10.253 E Ft.”


2. §    A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. §  (1) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 30.735 E Ft, melyből
    aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 17.078 E Ft;
    ab) közhatalmi bevételek:                                                     11.812 E Ft;                           
    ac) működési bevételek:                                                         1.841 E Ft.

b) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei előirányzata 1.650 E Ft, melyből
    ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.000 E Ft;
    bb) felhalmozási bevételek: 550 E Ft és
    bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 100 E Ft.

c) Az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata 10.802 E Ft, melyből
    ca) előző évi költség vetési maradvány igénybevétele: 10.054 E Ft és
    cb) államháztartáson belüli megelőlegezések: 748 E Ft.


(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata 31.760 E Ft, melyből
    aa) személyi juttatások:                                                                     9.074 E Ft;
    ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  2.059 E Ft;                           
    ac) dologi kiadások:                                                                         11.345 E Ft;
    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       1.953 E Ft;
    ae) egyéb működési célú kiadás:                                                      7.330 E Ft.

b) Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 10.878 E Ft, melyből
    ba) beruházások:                             1.745 E Ft;
    bb) felújítások:                                  9.083 E Ft;
    bc) egyéb felhalmozási kiadások          50 E Ft.
c) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata. 549 E Ft, melyből
    ca) belföldi finanszírozás kiadásai:         549 E Ft.

(3)     A felhalmozási feladatok 10.878 E Ft összegű kiadásai közül
    a) kötelező feladat ellátásához kapcsolódik:           10.878 E Ft;
    b) önként vállalt feladathoz kapcsolódik:                          0 E Ft.”


3. §    A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §      Az Önkormányzat a működési kiadások között 2017. évben 4.320 E Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.”


4. §    A Rendelet 1. mellékletének a helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.


5. §    Ez a rendelet 2018. június 1. napján 1100 órakor lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
           Dr. Riegelman Henrik                                                             Schnobl Ferenc

                      jegyző                                                                               polgármester
Kihirdetési záradék: A rendelet 2018. június 1-jén 1000 órakor került kihirdetésre.

                                                                                                         Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                      jegyző


Mellékletek