Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (V.11.) önkormányzati rendelete

a kedvtelésből tartott állatok tartásáról

Hatályos: 2015. 05. 12
Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kedvtelésből állatot tartani Újbarok község közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.), a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai, valamint e rendelet előírásai szerint lehet. E rendelet alkalmazása során a fenti jogszabályok fogalom-meghatározásait kell alkalmazni.


2. § (1)     Kettő vagy több lakó elhelyezését szolgáló lakóház ingatlan osztatlan közös tulajdonú udvarában eb csak az összes lakó egyetértésével – írásos hozzájárulásával – tartható. Hozzájárulás hiányában az eb csak a lakásban tartható.


(2) Ebet – ide nem értve a közterületen sétáltatást – zárt helyiségben vagy zárt udvarban lehet tartani.


(3) Valamennyi játszótér, valamint köztemető területére tilos az ebek bevitele, bevezetése. Eb póráz nélküli futtatása tilos Újbarok község belterületén, továbbá a belterület határától számított 500 méteren belül.


(4) Az állattartó az ürüléket a közterületről a Tv. rendelkezései szerint távolítja el, az ehhez szükséges eszközöket köteles magánál tartani.


3. § (1)     Közterületen a kóbor állatok befogásáról Újbarok Községi Önkormányzat által megbízott szervezet intézkedik.


(2)     Kettő vagy többlakásos épületben lakásonként legfeljebb kettő macska, egyéb ingatlanok területén legfeljebb négy macska tartható.


4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.         Schnobl Ferenc                                                                       Dr. Riegelman Henrik

             polgármester                                                                                      jegyző
A rendelet kihirdetve: 2015. május 11.


                                                                                                          Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                        jegyző