Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016 (XI.8.) önkormányzati rendelete

a közterületek filmforgatás célú használatáról szóló 12/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 09 - 2016. 11. 10

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek filmforgatás célú használatáról szóló 12/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1)     Újbarok Községi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának a használat célja szerinti díjait a mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. 3. melléklete tartalmazza.”


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
            Schnobl Ferenc                                                                    Dr. Riegelman Henrik

              polgármester                                                                                     jegyző

A rendeletet kihirdetve: 2016. november 8.                                                                                                          Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                        jegyző