Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (V.11.) önkormányzati rendelete

a közterületek filmforgatás célú használatáról

Hatályos: 2015. 05. 12 - 2016. 11. 08

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4)-(5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §     (1)      Újbarok Községi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatás célú igénybevétele a 90 napot nem haladhatja meg.


(2)     A közterület filmforgatási célú igénybevétele akár ugyanazon, akár különböző engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében az 5 000 m2-t nem haladhatja meg.


2. §      (1)     Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül megszünteti.


(2)     A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterület használatot biztosítani kell.


(3)    Rendkívüli természeti helyzet esetén az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.


(4)     A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti helyzet megszűnését, vagy, ha a rendkívüli természeti helyzet a természetes, vagy épített környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási területét, vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a közterület használatot biztosítani kell.


3. §     (1)      A filmforgatás céljából történő közterület használat nem zavarhatja a közvetlenül a környéken lakó lakosság nyugalmát. Ennek érdekében a forgatás hétfő, kedd, szerda, csütörtök, vasárnap és ünnepnap legfeljebb 22.00 óráig, pénteken és szombaton legfeljebb 24.00 óráig tarthat.


(2)     A forgatás során a helyszín közvetlen környékén elhelyezkedő lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület használó köteles folyamatosan biztosítani.


4. §     (1)    A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj

                      a) forgatási helyszín esetében 150 Ft/m2/nap,

                      b) technikai kiszolgálás és stábparkolás esetében 100 Ft/m2/nap


            (2)    Mentes a közterület-használati díj alól:

a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása,

b) az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása,

c) a községi ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása és

d) tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása,

e) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha a forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a harminc napot.

  

(3)     Ha a tényleges közterület használat a hatvan napot meghaladja, a teljes igénybevétel időtartamára az (1) bekezdés szerinti díjak kétszeresét kell megfizetni.


5.§     A képviselő-testület a hatósági szerződés jóváhagyásával kapcsolatos, valamint a 2. § (1) bekezdésben meghatározott hatáskörét átruházza a polgármesterre.


6. §    Amennyiben a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület használati megállapodás van, a közterület használat jóváhagyását meg kell tagadni.


7. §    A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a mozgóképről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezése az irányadó.


8. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.           Schnobl Ferenc                                                                    Dr. Riegelman Henrik

              polgármester                                                                                 jegyző
A rendelet kihirdetve: 2015. május 11.                                                                                                         Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                   jegyző