Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014 (X.28.) önkormányzati rendelete

a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2014. 10. 29 - 2018. 06. 28

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról


Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §      (1)       A települési képviselőt a testületi, illetve az azt megalapozó előkészítő munkában végzett tevékenységéért tiszteletdíj (alapdíj) illeti meg.


  (2)      A tiszteletdíj összege nettó  20.000 Ft/hó. A képviselő egyéb juttatásban nem részesül.


  (3)      A képviselő az őt megillető tiszteletdíjról írásban tett nyilatkozattal lemondhat Újbarok Községi Önkormányzat javára. Ebben az esetben a képviselőt a költségvetési rendeletről történő szavazás formájában illeti csak meg a tiszteletdíjjal való rendelkezés joga.


(4) A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő tiszteletdíját 25 %-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkenti. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentést újra meg kell állapítani. A tiszteletdíj csökkentésére vonatkozóan bármely képviselő javaslatot tehet.


(5) A tiszteletdíj (2) bekezdésben meghatározott összegét a képviselő-testület bármely képviselő javaslatára felülvizsgálja az éves önkormányzati költségvetés tárgyalását megelőzően.


  1. §     A polgármester és az alpolgármester képviselői tiszteletdíjra nem jogosult.


  1. §      (1)       A tiszteletdíj összegét Újbarok Községi       Önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani.


(2)     A tiszteletdíjak kifizetése félévenként, minden félévet követő hónap 5. napján esedékes. A kifizetésről a Szári Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.


  1. §       (1)      Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


              (2)     A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi képviselők tiszteletdíjának a megállapításáról szóló 7/2010. (XI.22.) önkormányzati rendelete.                                 Schnobl Ferenc                                dr. Riegelman Henrik

                                   polgármester                                             jegyző


Záradék:  A rendelet 2014.  október   28-án kihirdetésre került.


                                                                                              dr. Riegelman Henrik

                                                                                                         jegyző