Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007 (II.9.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2007. 03. 01

Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2007. (II.9.) rendelete

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről** Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 4/2007. (II.9.) sz. önkormányzati rendelet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2013. szeptember 24-én hatályos szövege


Újbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének, valamint a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az avar, kerti hulladék égetéséről a következő rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed minden, Újbarok Község közigazgatási területén belül, belterületen avart szabadban égető személyre.

(2)  E rendelet alkalmazása szempontjából avarnak minősül a lehullott lomb, a nyesedék, a szerves kerti/növényi hulladék. (Nyesedék: 3 cm-nél nem vastagabb és 60 cm-nél nem hosszabb ág, vessző)Az égetés


2. §


(1) A növényi maradványokat elsősorban komposztálással kell kezelni, és talajjavító anyagként felhasználni. Égetéssel azon anyagok semmisíthetők meg, melyek komposztálásra, újrafelhasználásra alkalmatlanok, illetve ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség.

(2)  Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar semmisíthető meg. Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

(3)  Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén szabad végezni.

(4)  Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybevenni tilos. (Kivétel: közparkokban a parkfenntartással megbízott a helyben keletkezett avart - amennyiben az növény egészségügyi okokból szükséges - kellő őrizet mellett elégetheti).

(5) Az égetés helyének és idejének megválasztásával a szomszédokra és a környezetre figyelemmel kell lenni. Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani, és az égetés befejeztével a parazsat el kell oltani.


Az égetés időpontja


3. §


(1)[1] A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése évente két időszakban megengedett:

a) tavasszal március 15. és április 30. között,

b) ősszel szeptember 15. és november 30. között.

(2) Az (1) pontban megjelölt időszakokon belül hétköznap hétfői napon 15.00 - 19.00 óra között, csütörtök napon 9.00 - 12.00 óra között, valamint szombaton 8.00 és 12.00 óra között megengedett az avarégetés.

(3)  Vasárnap és ünnepnapokon avart égetni tilos.

(4)  Az (1) bekezdésben megjelölt időn kívül végzett égetést mint tevékenységet - beleértve a gondatlanságból bekövetkező avartüzet, a helytelen tárolásból eredő öngyulladást is - a 4. § (3) bekezdés szerint kell minősíteni.


Tiltó rendelkezések


4. §


(1) Tilos az égetés szociális intézmények (rendelő, gyermek-, ifjúsági-, kultúr-, sportlétesítmény) 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt.

(2)  A 4. § (1) bekezdésében megjelölt időszakban sem végezhető égetés, amennyiben azt a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják.

(3) [2]

(4) [3]   


6. §


Az eltérő időszakban történő avar és kerti hulladék égetéséhez a körjegyző engedélye szükséges.


Záró rendelkezések


7. §


E rendelet 2007. március 1. napjával lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaságról szóló 3/2001.(II. 14.) Kt. számú rendelet 12. § (3)-(8) bekezdése, a 17. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a fák védelméről és a fakivágás engedélyezésének szabályozásairól szóló 10/2006. (VI.26.) sz. rendelet.


Szár, 2007. február 5. Dr. Pajor Péter

 Szabó Gábor

polgármester

körjegyzőZáradék:

Kihirdetve 2007. február 9.


                                                                                                          Szabó Gábor

                                                                                                            körjegyző
[1] Módosította a 14/2013. (IX.23.) sz. önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2013. szeptember 24-től

[2]Hatályon kívül helyezte 2012. jún. 1-jével a 10/2012. (V.31.) sz. önk. rend. 3. § (9) bek.-e

[3]Hatályon kívül helyezte 2012. jún. 1-jével a 10/2012. (V.31.) sz. önk. rend. 3. § (9) bek.-e