Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018 (VI.28.) önkormányzati rendelete

a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2018. 06. 29

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének az f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének az a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.    §      (1)     A települési képviselőt a testületi, illetve az azt megalapozó előkészítő munkában végzett tevékenységéért tiszteletdíj (alapdíj) illeti meg.


(2)     A tiszteletdíj összege nettó 20.000,- Ft/hó. A képviselő egyéb juttatásban nem részesül.


(3)    A képviselő az őt megillető tiszteletdíjról írásban tett nyilatkozattal lemondhat Újbarok Községi Önkormányzat javára. Ebben az esetben a képviselőt a költségvetési rendeletről történő szavazás formájában illeti csak meg a tiszteletdíjjal való rendelkezés joga.


(4)    A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő tiszteletdíját 25 %-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkenti. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentést újra meg kell állapítani. A tiszteletdíj csökkentésére vonatkozóan bármely képviselő javaslatot tehet.


(5)    A tiszteletdíj (2) bekezdésben meghatározott összegét a képviselő-testület bármely képviselő javaslatára felülvizsgálja az éves önkormányzati költségvetés tárgyalását megelőzően.


2.    §     A polgármester és az alpolgármester képviselői tiszteletdíjra nem jogosult.


3.    §      (1)    A tiszteletdíj összegét Újbarok Községi Önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani.


(2)    A tiszteletdíjak kifizetése félévenként, minden félévet követő hónap 5. napján esedékes. A kifizetésről a Szári Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.


4.    §       (1)    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2)    A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 9/2014. (X.28.) önkormányzati rendelete.                               Schnobl Ferenc                                Dr. Riegelman Henrik

                                   polgármester                                             jegyző


Záradék: A rendelet 2018. június 28. napján kihirdetésre került.


                                                                                          Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                           jegyző