Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017 (XI.14.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és a települési adóról szóló 4/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01 - 2018. 01. 02

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 1/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és a települési adóról szóló 4/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ának a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. §  Az adó évi mértéke: 60,- Ft/m2. ”


2. §    Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


       


                       Schnobl Ferenc                                                      Dr. Riegelman Henrik

                         polgármester                                                                       jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. november 14.                       

                                                                                                       Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                   jegyző