Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.22.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 12/2016. (VII. 11.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 23 - 2019. 02. 24

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal véleményének, továbbá a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásának a kikérésével a következőket rendeli el:


1. §    Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 12/2016. (VII. 11.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3)    Közszolgáltató a közszolgáltatást 2018. október 1. napjától 2028. szeptember 30. napjáig látja el.”


2. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
           Dr. Riegelman Henrik                                                             Schnobl Ferenc

                      jegyző                                                                                polgármesterKihirdetési záradék: A rendelet 2019. február 22. napján került kihirdetésre.                                                                                                        Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                    jegyző