Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármesterének 18/2020 (XI.30.) rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

– Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése felhatalmazó rendelkezése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el –


           

 1. FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


 1. §


Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, A helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) a) pontjában foglalt jogkörében, valamint A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbi rendeletet alkotja:


2. §


Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az illetékességi területén a következő helyi adókat vezeti be:

 1. magánszemélyek kommunális adója,
 2. helyi iparűzési adó,
 3. idegenforgalmi adó.

3. §


Az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében csak egyféle adó megfizetésére lehet kötelezni.

II. FEJEZET


KOMMUNÁLIS ADÓ


4.§


Az adó évi mértéke a 7. §. (1)-(3) bekezdésében meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 15.000 Ft.

5. §


Adókedvezmény


(1) Adófizetési kedvezményben részesülnek a (2) bekezdésben meghatározottak szerint:

 1. azon személyek, akik egyedül élnek és a 70. életévüket betöltötték,
 2. azon személyek, akik Mikepércs közigazgatási területén olyan telekingatlannal rendelkeznek, amelyen felülépítmény van, kivéve, ha életvitelszerűen ezen ingatlanban laknak,
 3. azon házaspárok, amelyek az adótárgyat kizárólagosan használják és a házaspár egyik tagja a 70. életévét betöltötte, feltéve, hogy az egy főre eső jövedelmük nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj másfélszeresét,
 4. beépítetlen ingatlan tulajdonosok.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek adókedvezménye:

 1. az a) pont esetén: 5.000 Ft/év,
 2. a b) pont esetén: 5.000 Ft/év,
 3. a c) pont esetén: 5.000 Ft/év,
 4. az d) pont esetén: 5.000 Ft/év.

III. FEJEZET


HELYI IPARŰZÉSI ADÓ


6.§


Az adó mértéke


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 5.000 Ft.


IV. FEJEZET


IDEGENFORGALMI ADÓ


7.§


Az adó alapja, mértéke


(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke személyenként és vendég-éjszakánként 300 Ft.8.§


Az adó bevallása


(l) Az adóbeszedésre kötelezett adóbevallásában az adómentes és az adóköteles vendégéjszakákról a tárgyhónapot követő hó 15-ig adóbevallást nyújt be az önkormányzati adóhatósághoz és egyidejűleg a beszedett idegenforgalmi adót az önkormányzat tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számlájára befizeti.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett az adóköteles bevételszerző tevékenységet annak keletkezésétől számított 15 napon belül az önkormányzati adóhatóságnak köteles  írásban bejelenteni.

9.§


Nyilvántartási kötelezettség


(1) Az adóbeszedésre kötelezett kereskedelmi szálláshely az általa beszedett adóról az adó

alapjának, a mentesség jogcímének, az adó összegének megállapítására alkalmas analitikus nyilvántartás vezetésére kötelezett. A havi analitikához ellenőrizhető módon meg kell őriznie a kibocsátott számlát és a sorszámozott Bejelentő lapot is.

(2) A fizetővendéglátó szálláshely az önkormányzati adóhatóság által hitelesített vendégnyilvántartó-könyv vezetésére kötelezett.

(3) A vendégnyilvántartó-könyvnek tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybe vevő személy nevét, lakcímét, állampolgárságát, útlevelének, vagy személyi igazolványának, vagy vezetői engedélyének sorszámát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen eltöltött napok számát, az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.

(4) A szállásadónak az adómentességre jogosító tartózkodásról megfelelő adattartalmú „Nyilatkozatot" kell beszereznie, ennek hiányában az adót az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel minden esetben meg kell fizetni.

(5) Életkor miatti (18. életévet be nem töltött és 70. életévet betöltött) adómentesség esetében a kereskedelmi szálláshelyen a „Bejelentő lap", fizetővendéglátó szálláshelyen a „Vendégnyilvántartó-könyv" születési dátum bejegyzésével és a vendég saját (vagy szülő) aláírásával ellátva a (4) bekezdésben foglalt „Nyilatkozat" mellőzhető.

(6) Munkavégzés miatti mentesség esetén a munkáltató által kiadott igazolás felmentést ad a (4) bekezdésben foglalt „Nyilatkozat" kitöltése alól. Az igazolásnak tartalmaznia kell a vendég (alkalmazott) nevét, az érkezés és távozás napját, az adómentesség jogcímét, a munkáltató adatait.


V. FEJEZET

A RENDELET HATÁLYÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK


10. §


(1) E rendelet rendelkezései a kihirdetés napján lépnek hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló, többször módosított 16/1992 (XII.21.) számú rendelete, valamint az idegenforgalmi adóról szóló 22/2009. (XII.09.) számú rendelete.Mikepércs, 2020. november 30.
    Tímár Zoltán s.k.                            ph.                             dr. Vojtkó-Pék Ildikó s.k.

                                     polgármester                                                                                   jegyző


Záradék:

Az alaprendelet kihirdetve 2020. december 1-én.


Mikepércs, 2020. november 30.

                                                                                                       dr. Vojtkó-Pék Ildikó s.k.

                                                                                                                     jegyző