Mikepércs község képviselő testületének 20/2016 (XI.3..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2016. (XI. 03.) számú rendelete a parlagfű, valamint más allergén gyomnövények irtásáról és visszaszorításáról

Hatályos: 2016. 11. 04 - 2017. 03. 15

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő- testületének

20/2016. (XI. 03.) számú rendeletea parlagfű, valamint más allergén gyomnövények irtásáról és visszaszorításáról


Mikepércs Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendeletben, foglaltaknak megfelelően a parlagfű, valamint más allergén gyomnövények irtásával, és visszaszorításával kapcsolatosan a következőket rendeli el:

A rendelet célja


1. §


A rendelet célja a parlagfű okozta allergiás betegségek csökkentése érdekében Mikepércs közigazgatási területén elszaporodott parlagfű, valamint más allergén gyomnövény irtása, és visszaszorítása.

A rendelet hatálya


2. §


(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Mikepércs Község teljes közigazgatási területére.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az ingatlannal rendelkező (tulajdon, birtok, használat, haszon szedése jogának átengedése), állandó vagy ideiglenes jelleggel ott tartózkodó, tevékenységet folytató természetes személyekre, jogi személyekre egyaránt.

A parlagfű, valamint más allergén gyomnövények irtásának szabályai


3. §


(1) Mikepércs Község közigazgatási területén a földhasználók a tulajdonukban, vagy használatukban lévő területen kötelesek minden tárgyév június 30. napjáig megakadályozni a parlagfű virágbimbójának, valamint más allergén gyomnövény kialakulását, továbbá ezt az állapotot kötelesek a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.


(2) A területen található parlagfű, valamint más allergén gyomnövény irtását a lehetséges eszközök (mechanikus - gyomlálás, kaszálás -, vegyszeres gyomirtás) felhasználásával kell elvégezni. A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében a növény és talajvédelmi feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakvéleménye az irányadó.

Jogkövetkezmények a kötelezettségek elmulasztása esetén


4. §


(1) A rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében belterületen a jegyző végez. A helyszíni ellenőrzésről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.


(2) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során bizonyítást nyer, hogy a földhasználó nem gondoskodik az ingatlana parlagfű, valamint más allergén gyomnövény mentesítéséről, illetve a földhasználó nem lelhető fel, úgy belterületen a jegyző eredménytelen felszólítást követően, az egyéb jogszabályi következmények érvényesítésén túlmenően, a tulajdonos költségére közérdekű védekezést rendel el.


(3) A földhasználó köteles a közérdekű védekezéssel megbízott személyek munkavégzését tűrni és elősegíteni. Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a közérdekű védekezés végrehajtását akadályozza.

Záró rendelkezés


5. §


(1) A rendelet 2016. november 04. napján lép hatályba.

(2) A rendelet elfogadásával hatályát veszti az önkormányzat 16/2000.(VIII.28.) sz. Kt. rendelete.           Tímár Zoltán sk.                                                                               dr. Vántus Tamás sk.

                              polgármester                                                 ph                                            jegyző