Mikepércs község képviselő testületének 3/2006 (I.13..) önkormányzati rendelete

A közterület használatáról

Hatályos: 2013. 12. 07 - 2017. 05. 30

Mikepércs Község Önkormányzatának


3/2006. (I.13.) számú KT. rendelete


- módosításokkal egységes szerkezetben -

A közterület használatáról


Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására az 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1. §


A rendelet célja


Az önkormányzati rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek a településképi, településrendezési, környezetvédelmi, közegészségügyi, tulajdonosi, valamint a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével határozzák meg a közterület-használat, illetve igénybevétel feltételeit.2. §

    

 A rendelet hatálya


(1) A rendelet hatálya kiterjed Mikepércs község közigazgatási területén lévő minden:

 1. közhasználatra szolgáló olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló területre, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat,
 2. ingatlan-nyilvántartásban közterületként szereplő földrészletre,
 3. belterületi földrészek, illetve építmények és ahhoz tartozó egyéb közhasználatra átadott részére,
 4. közparkként működő ingatlanokra, függetlenül attól, hogy ezek a területek kinek a tulajdonában, kezelésében állnak.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a következő közterületekre:

 1. piac-és vásárterületekre,
 2. az önkormányzat fizető várakozóhelyeinek területére a működési időtartam alatt.

3. §


A közterület használati engedély


(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához engedély szükséges.

(2) A közterület használatáért az engedéllyel rendelkező (továbbiakban: engedélyes) díjat köteles fizetni.  A megállapított közterület-használati díj után az engedélyesnek a mindenkori általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott mértékű ÁFÁ-t kell fizetnie.

(3) A közterület használati díj mértékét az 1. sz. melléklet szerint kell megállapítani. Ezen alapdíj az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

4. §


Közterület használati engedélyt kell beszerezni:

 1. A közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető) ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), cég- és címtábla, továbbá cégér elhelyezésére.
 2. Árusító és egyéb fülke (pld. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap árusításra szolgáló pavilon) elhelyezésére.
 3. Közterületen árusításhoz szükséges asztal, állvány, gurulókocsi elhelyezéséhez.
 4. Árubemutatáshoz.
 5. Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra.
 6. Különleges kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, automaták elhelyezéséhez.
 7. Vendéglátóipari előkert, terasz céljára.
 8. Szobor, emlékmű, díszkert, vízmedence, szökőkút, talapzatos zászlórúd, és köztárgyak, utcabútorok (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, tartóoszlopok, közvilágítási lámpák stb.) elhelyezéséhez.
 9. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére.
 10. Építési munkával kapcsolatos anyag- és törmeléktároló, továbbá lomtalanítást szolgáló konténerre.
 11. Az egyes létesítményelemhez a közút területén kívül ideiglenes gépjármű-várakozóhelyek céljára.
 12. Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára.
 13. A közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos hely, állomáshely, pénztárfülke, jegyárusító automata, fedett várakozóhelyiség elhelyezésére,
 14. Politikai párt, vagy ahhoz kapcsolódó szervezet által szervezett, rendezett, vagy tartott rendezvény, műsor, reklám, bemutató és egyéb tevékenység esetére.

5. §


(1) Nem kell közterület használati engedélyt beszerezni:

 1. 72 órát meg nem haladó élet- és balesetveszély-elhárítási munkákhoz szükséges terület igénybevételéhez.
 2. Az Önkormányzat által közterületre kihelyezett köztárgyakra, utcabútorokra, hirdető berendezésekre, figyelemfelkeltő és tájékoztató táblákra, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok kihelyezésére.
 3. A közút (járda) építésével, javításával, fenntartásához szükséges felvonulási és munkaterületekre, amennyiben a munkálatokat az Önkormányzat végzi, illetve végezteti.
 4. Úti tartozékok, és közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez.

(2) A közterület használat csak ideiglenes jelleggel engedélyezhető:

 1. visszavonásig,
 2. meghatározott időre,
 3. feltétel bekövetkeztéig.

(3) A polgármester a közterület használati engedély megadásáról a közérdek és a településkép figyelembe vételével határoz.

6. §


(1) Közterület használati engedély nem adható:

 1. Tömegközlekedési járművek megállóiba, ha az nem az utcaforgalmat szolgálja.
 2. Olyan járdaszakaszra vagy egyéb területekre, ahol a tervezett helyfoglalás a gyalogosközlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozza.
 3. Üzemképtelen járművek tárolására.
 4. Gépjárműből és lakókocsiból történő árusításra, szolgáltatásra.
 5. Olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással járna, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné, a környezetet, a településképet kedvezőtlenül befolyásolná.
 6. Olyan tevékenység végzéséhez, amelyet más hatóság a közterületen nem enged meg.
 7. Akinek a kérelem elbírálásakor az Önkormányzatnál közterületi díj hátraléka van.
 8. Egy éven belül, ismétlődés esetén 3 éven belül annak a természetes vagy jogi személynek (vagy tagjának, alkalmazottjának) akinek kiadott engedélyét – szabálytalan közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt – visszavonták, vagy nem hosszabbították meg.
 9. Akivel szemben közterület-használattal összefüggő szabálysértés miatt egy éven belül jogerős büntetést alkalmaztak.

(2) Politikai párt, vagy ahhoz kapcsolódó szervezet nem kaphat engedélyt semmilyen rendezvényre, műsorra, reklám elhelyezésére, bemutatóhoz vagy egyéb politikai indíttatású tevékenységhez:

 1. közoktatási és köznevelési feladatokat ellátó intézmények területén,
 2. közoktatási és köznevelési feladatokat ellátó intézmények ingatlan határától számított 100 m távolságon belül,
 3. olyan rendezvények, események ideje alatt, amelyet az Önkormányzat vagy civil társadalmi szervezetek rendeznek, annak területén, illetőleg területéhez 200 m-nél kisebb távolságban.

7. §


Szakhatóságok közreműködése


(1) A közút és járda területét érintő közterület használati engedély megadásához az illetékes elsőfokú útügyi hatóság és rendőrhatóság hozzájárulása szükséges.

(2) Közterületen folytatni kívánt kereskedelmi, vendéglátó-ipari tevékenység esetén a közterület használati engedély megadásához, szükség esetén közegészségügyi hatóság, illetve minden további szükséges szakhatóság hozzájárulása is szükséges.

8. §


Az engedély iránti kérelem


(1) A közterület használati engedély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani a kívánt rendezvény időpontját megelőzően legalább 15 nappal.

(2) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. az engedélyt kérő nevét, állandó lakóhelyének (székhelyének, telephelyének) címét,
 2. a közterület használat célját és időtartamát,
 3. a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,
 4. a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. működési engedély, kereskedelmi engedély) ismertetését,
 5. az engedély iránti kérelemhez, az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot.

9. §


Az engedély megadása


(1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályzatot, a rendezési tervet, a településképi, a műemlékvédelmi, a köztisztasági, a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előirt követelményeket, s ellenőrizni kell az egyéb feltételek  meglétét is.

(2) Közterületen legfeljebb 16 m2 nettó alapterületű pavilon létesítésére adható engedély.

10. §


Az engedély


(1) A közterület használati engedélynek tartalmaznia kell:

 1. az engedélyes nevét és állandó lakóhelyének (székhelyének, telephelyének) címét,
 2. a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes,
 3. közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,
 4. az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat,
 5. a közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját,
 6. nem magánszemély esetén az engedély előírásaiért felelős személy nevét,
 7. azt a kitételt, hogy az engedély megszüntetése vagy visszavonása, illetve az engedély lejártának esetekor az engedélyes a közterületet köteles kiüríteni, és azt az eredeti – illetve a használat általi megrongálás esetén megfelelően megtisztított és felújított – állapotban a közcélra visszaadni,
 8. azt a kitételt, hogy az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt folyamatosan a helyszínen tartani,
 9. azt a kitételt, hogy az engedély csak az engedélyest, annak bejelentett alkalmazottját, illetve bejegyzett tagját jogosítja fel a közterület használatra,
 10. azt a kitételt, hogy az engedélyes köteles a közterület használati engedélyét és a közterület használati díj időszerű befizetési csekkjét a helyszínen tartani,
 11. azt a kitételt, hogy a használó köteles az igénybe vett területet és környékét tisztán tartani, a göngyöleg és szemét naponkénti elszállításáról, valamint közterületi létesítmény esetén, annak karbantartásáról gondoskodni.

(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset-, és egészségvédelmi óvórendszabályokban meghatározott formában lehetséges.

(3) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell:

 1. az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal,
 2. élelmiszer árusítás esetében az állami közegészségügyi felügyelővel,
 3. a közterület használati díj beszedésével megbízott személlyel.

11.§


Az engedély érvényessége


(1) Az engedély

 1. a meghatározott idő elteltéig,
 2. visszavonásig,
 3. a megállapított feltétel bekövetkeztéig érvényes.

(2) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.

(3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható, illetőleg határozott időszakra szüneteltethető.

(4) Közterület használati engedély nem ruházható át. Az átruházás az engedély azonnali megvonásával jár.

12.§


Élelmiszer árusítás közterületen


A jegyző által évente kijelölt alkalmi zöldség-gyümölcsárusító helyeken, a mezőgazdasági termelők (őstermelők, kiskert tulajdonosok) esetenként közterület használati engedély nélkül árusíthatnak.

13.§


(1) A közterületen árusított közvetlen fogyasztásra készült élelmiszert jogszabályban meghatározott esetekben csak előrecsomagolt formában, az előirt jelölések feltüntetésével szabad forgalomba hozni.

(2) Az élelmiszert közvetlenül földre, útburkolatra helyezve árusítani tilos.

(3) A közterületen történő árusítás során a hűtést igénylő élelmiszereket forgalomba hozni csak a hűtőlánc folyamatos fenntartása mellett szabad.

14.§


A közterület használat díja


(1) Az engedélyes közterület használatért díjat köteles fizetni.

(2) Az engedélyes a közterület használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét, előtetőt, napvédő-ponyvát, és minden a gyakorolt, végzett tevékenységhez kapcsolódó eszközt, berendezést, tartozékot kell figyelembe venni. A díjkötelezettség megállapításánál minden töredék négyzetméter teljes négyzetméterként számítandó.

(4) Kézből történő utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából 1 m2-nek tekintendő.

(5) Közterület használati díjak évi, havi, napi vagy idénydíjak. Minden megkezdett időegység (nap, hó, év) egész időegységnek veendő figyelembe.

(6) A díjbeszedéséről a Képviselő-testület hivatalának pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége gondoskodik.

(7) A napra vonatkozó közterület használati díjat - a napok száma alapján -, teljes egészében a közterület használatának megkezdésekor kell befizetni.

(8) Hónapra vonatkozó közterület használati díj esetén a közterület használatának megkezdésekor  az első két havi közterület használati díjat kell befizetni.

(9) Évre vonatkozó közterület használati díj legalább 50%-át, de legfeljebb 6 havi részletét a közterület használatának megkezdésekor kell befizetni.

(10) Politikai párt vagy ahhoz tartozó bármely szervezet által rendezett és megtartott esemény esetében minden személyt - aki a rendezvényen a politikai párt vagy ahhoz tartozó szervezet képviseletében vagy annak érdekében vesz részt – úgy kell ezen rendelet tekintetében figyelembe venni, hogy minden résztvevő személy után a politikai párt vagy ahhoz tartozó szervezet 1 m2-nek megfelelő közterület használati díjat köteles fizetni.

(11) Amennyiben a politikai párt vagy ahhoz tartozó szervezet nem a (10) bekezdésben meghatározottak szerint jár el, illetve Polgármesteri Hivatal számára valótlan adatokat szolgáltat a résztvevő személyek számára utólag köteles megfizetni az előre be nem jelentett személyek után járó közterület használati díjat. A valótlan adatszolgáltatás miatt a szabálysértési eljárás megindítása a politikai párttal vagy ahhoz tartozó szervezettel szemben kötelező.


15.§


Díjfizetési mentesség


(1) Nem kell közterület használati díjat fizetni:

 1. A fegyveres erők, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményeinek elhelyezésére.
 2. A közműveknek (elektromos, gáz-, víz-, csatornázási művek) valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezésére.
 3. A postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények, berendezések elhelyezésére.
 4. A közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után.
 5. Szobrok, emlékművek, alapzatos zászlórudak és köztárgyak elhelyezéséhez.
 6. A műemlékvédelem alatt álló építmények felújítási munkáival kapcsolatos közterület használatáért.

16.§


Felmentés


(1) A díj fizetése alól a kérelmező természetes vagy jogi személyt – személyi, vagyoni és szociális helyzetére tekintettel – a polgármester részben vagy egészben felmentheti.

(2) Hk.

(3) Nem magánszemély írásbeli kérelmére a közterület-használati díj mérsékelhető vagy elengedhető akkor, ha a közterület használatot fontos közérdekből vagy önkormányzati érdekkel összefüggésben történi.

(4) Nem adható mérséklés vagy díjfizetési mentesség:

engedély nélküli, vagy attól eltérő közterület használatért megállapított díjra. 

17. §


(1) A közterület használattal kapcsolatos eljárásban hozott határozatot közölni kell:

 1. a kérelmezővel,
 2. az engedélyben foglaltakért felelőssel – ha az nem azonos az engedélyessel,
 3. az engedélyezési eljárásban résztvevő szakhatóságokkal,
 4. a közterület tulajdonosával (kezelőjével), ha az nem az Önkormányzat,
 5. a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatot ellátó egységével, díjfizetési kötelezettség esetén,
 6. a Polgármesteri Hivatal igazgatási egységével, kereskedelmi , vendéglátó-ipari tevékenység esetén.

(2) Az engedélyről tájékoztatni kell az illetékességgel rendelkező Rendőrség vezetőjét.

18. §


(1) A megadott engedély polgári jogi igényt nem dönt el, s nem mentesíti az engedélyest a közterület használatához szükséges egyéb engedélyek, jogosítványok megszerzésének és betartásának kötelezettsége alól.

(2) Az engedély nem hosszabbítható, de az engedély a feltételek fennállása esetén ismételten megadható.

19. §


A közterület használat megszüntetése és az engedély megvonása


(1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Az ideiglenesen engedélyezett közterület használat esetén az engedélyes kártérítésre, kártalanításra vagy más hely biztosítására az engedély jogcímén nem tarthat igényt.

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha:

 1. Az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra vagy módon használja, továbbá ha a díjfizetési kötelezettségének az előirt határidőben nem tett eleget.
 2. Az engedélyes személyi jogosultsága bármilyen oknál fogva megszűnt.
 3. Az engedélyes az engedély bármely feltételét megszegi és szabálytalan magatartásával erre vonatkozó felhívás ellenére sem hagy fel.
 4. Az engedélyes a közterület használatot jogosulatlan számára átengedi.
 5. Az engedély kiadására a kérelmező hamis vagy téves adatszolgáltatása alapján kerül sor.


20. §


(1) Visszavonható a kiadott engedély, ha az engedélyes a kérelmezett területet nem veszi igénybe.

(2) Az engedély ismételt kiadása megtagadható, ha az engedélyes az erre vonatkozó határozatot 15 napon belül nem veszi át, vagy ha az engedélyezett közterületet folyamatosan nem foglalják el.

21. §


(1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használat esetén – díjfizetési kötelezettség megállapítása és a szabálysértési eljárás megindítása mellett -, az eljáró hatóság – az erre vonatkozó felhívás eredménytelensége esetén – intézkedik a közterület hatósági úton történő kiürítéséről.

(2) A közterület kiürítése a közterület használó (tulajdonos) költségére és veszélyére történik, az ingóságban ennek során keletkező kár kizárólag az engedély nélküli közterület használót terheli.

(3) A közterületről az eljárás keretében elszállított ingóságokat az eljáró szerv a tulajdonos költségére 60 napig őrzi (őrizteti), majd ezt követően értékesíti vagy megsemmisíti.

(4) Amennyiben a közterület-használattal összefüggésben a közterület, vagy annak berendezése megsérül, a közterület használót kötelezni kell az eredeti állapot helyreállítására. E munkák elvégzésének költségei is a közterület használót terhelik.

22. §


(1) A közterület használati engedélyezési eljárásban a mindenkor hatályos közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. tv. szabályait kell alkalmazni.

(2) A jelen rendeletben rögzített szabályok megszegése szabálysértésnek minősül, s a szabálysértővel szemben 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki. 

22/A.§


A közterület filmforgatási célú használata


(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(3) A közterület használati díj alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(4) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.22/B.§


(1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7 és 22 óra közötti időtartamra vonatkozhat. Indokolt esetben kivételesen, a minimálisan szükségszerű időtartamra vonatkozóan engedélyezhető az éjszakai forgatás.

(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.

(4) Turisztikailag kiemelt terület Mikepércs község főtere (Mikepércs 405 hrsz.), valamint a református templom területe (Mikepércs 447 hrsz.).

(5) A turisztikailag kiemelt területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 200 m2 területet.

(6) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati engedély szükséges.

(7) A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más használóinak szükségtelen zavarásától. A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterületet használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(8) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan közterület-használati engedély van érvényben, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

23. §


Értelmező rendelkezések


(1) A közterület használat nagysága megállapításánál az elfoglalt teljes terület egész m2-re kerekítve kell figyelembe venni.

(2) Árusítás célú közterület használatnál a területbe beleszámít az árus által igénybe vett terület nagysága is.

(3) A táblák és ehhez hasonló jellegű tárgyakra közterület foglalása esetén ezek függőleges (jellegű) felületeire a díjtáblázat külön tételt tartalmaz.

(4) Az 1 m2 alatti közterület használat esetén 1 m2 veendő figyelembe.

(5) Az árusító asztal, állvány, gurulókocsi esetén az „árusítóhely” nagysága maximum 3 m2, zöldség-gyümölcs árusítónál maximum 6 m2 lehet.

(6) A szokványostól eltérő közterület használatok esetén a díjtétel megállapításának alapja a tárgy, domináns az elfoglalt síkra eső vetületének nagysága (pld.: hőlégballon).

(7) A rendelet alkalmazása szempontjából cég- és címtáblának, illetve cégérnek minősülnek mindazok a közterületbe (fölé) 10 cm-nél jobban benyúló tárgyak, amelyek a közvetlen környezetükben folytatott tevékenységre utalnak, és a környezetben megszokott mértéket nem haladják meg. Minden ennél távolabb kihelyezett hirdetés – vagy információhordozó – anyagtól és kiviteltől függetlenül hirdető-berendezésnek minősül.

24. §.


(1) A rendelet 2006. január 30-án lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő első fokon még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) E rendelet hatályba lépése előtt kiadott és érvényes közterület használati engedélyeknél az e rendeletben megállapított közterület használati díjakat kell fizetni a rendelet hatályba lépését követő időszakban.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló, többször módosított 9/1995.(V.29.) számú rendelete.

Tímár Zoltán sk.                                      Dr Dászkál Tibor Ákos sk.

                              polgármester                     ph                               jegyzőA rendelet módosításokkal egységes szerkezetben kihirdetve: 

Mikepércs, 2013. december 06.

                                                                       ph.Dr Dászkál Tibor Ákos

jegyző

Mellékletek