Mikepércs község képviselő testületének 22/2016 (XI.30..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (XI. 30.) számú KT rendelete a szociális tűzifa természetbeni támogatás szabályairól

Hatályos: 2016. 12. 01 - 2017. 12. 01

Mikepércs Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének


22/2016. (XI. 30.) számú KT rendelete


a szociális tűzifa természetbeni támogatás szabályairól


Mikepércs Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja


 1. §


 1. Az Országgyűlés döntése alapján a Belügyminiszter a BMÖGF/69-50/2016. számú támogatói okiratban 259 erdei m3 keménylombos szociális tűzifa vásárláshoz támogatást állapított meg Mikepércs önkormányzat részére, a téli időszakban fűtési gondokkal küzdő, szociálisan rászorult családok, személyek támogatására.


 1. A rendelet célja, olyan szabályok kialakítása, amelyek révén azon családok, személyek kapnak tűzifa támogatást a rendelet hatálya alatti fűtési időszakban, akik szociálisan rászorultak és épület ingatlanjaikban műszakilag lehetséges a fatüzeléssel történő fűtés.

A rendelet hatálya


2. §


 1. A rendeletet alkalmazni kell Mikepércs közigazgatási területén lévő
 1. lakóházak esetében, ahol lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel bejelentkezett személy, személyek élnek,
 2. olyan üdülők esetében, ahol lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel bejelentkezett személy, személyek élnek,
 3. olyan egyéb rendeltetésű épületek esetében, ahol lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel bejelentkezett személy, személyek élnek,

függetlenül a használat jogcímétől, feltéve azonban, hogy műszakilag lehetséges a fatüzeléssel történő fűtése az épületnek.


 1. A tűzifa támogatásra jelen rendelet hatályba lépésétől 2016. február 15-ig van lehetőség. Ezen időpont után benyújtott támogatási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

Az eljárás megindítása, a kérelem, az elbírálás rendje


3. §


 1. Az eljárás kérelemre indul. A kérelem jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi. A kérelmező kérelméhez köteles csatolni mindazon dokumentumokat, igazolásokat, amelyeket jelen rendelet előír.


 1. Egy kérelmező ugyanazon ingatlanfűtésére, a rendelet hatálya alatt, kérelmet többször is benyújthat, ha a megítélt tűzifa támogatás nem volt elegendő mennyiségű és azt a kérelmező igazoltan rendeltetésszerűen felhasználta, feltéve, hogy az önkormányzat rendelkezik még szociális tűzifával. Az igények kielégítése - figyelemmel az 5. § (3) bekezdésre - érkezési sorrendben történik a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségéig.


 1. A kérelmező a kérelemben köteles arról nyilatkozni, hogy a 2. § (1) bekezdés szerinti épület ingatlanban rendelkezésre áll olyan műszaki megoldás, amely alkalmas fatüzelésre, akár úgy, hogy a fatüzelést a gázfűtés kiegészítésére alkalmazzák. A kérelmező kérelmében meg kell, hogy határozza, milyen technikai, műszaki megoldással biztosított a fatüzelés.


 1. A kérelemhez csatolni kell:


 1. az igénylő és a 2. § (1) bekezdés szerinti épület ingatlanban vele egy háztartásban élő valamennyi személynek a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről szóló igazolást.

(Jelen rendelet alkalmazásában a háztartás: az egy ingatlanban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)


 1. Az 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a kérelemhez csatolni kell a fentieken túl:


 1. a tárgyévi fa vagy szén vásárlását igazoló számlát, ennek hiányában a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát a tárgyévben vásárolt fa vagy szén mennyiségéről és áráról, melynek egy hatod része vehető figyelembe az 5. § (1) bekezdése e) pontjában bevételt csökkentő igazolt költségként 
 2. a kérelem benyújtását megelőző havi, alábbi kiadásokat igazoló befizetéseket:
 • víz és csatornadíj számla,
 • villanyszámla,
 • gázszámla,
 • lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete,
 • szemétszállítási díj,
 • albérleti díj.


(5) A (4) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelmek igazolásának módja:

 1. aki munkaviszonyban áll: a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről kiállított munkáltatói igazolással,
 2. aki a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kap ellátást: az éves összesítővel és nyugdíjszelvénnyel, vagy bankszámlakivonattal a kérelem benyújtását megelőző havi ellátásról,
 3. a gyermekekre járó ellátást (családi pótlékot, árvaellátást, gyermektartásdíjat) a kérelem benyújtását megelőző havi bankszámlakivonattal, postai utalvánnyal,
 4. aki a Munkaügyi Központtól kap ellátást: az ellátást megállapító határozattal és a kérelem benyújtását megelőző havi postai szelvénnyel, vagy bankszámlakivonattal,
 5. a járási kormányhivatal által megállapított ellátásokat a megállapító, vagy felülvizsgálati határozattal és a folyósítást igazoló postai utalvánnyal vagy bankszámlakivonattal,
 6. aki nem kap ellátást a Munkaügyi Központtól, de álláskeresőként nyilvántartják, a jelentkezési kiskönyvvel,
 7. aki nem működik együtt a Munkaügyi Központtal, és rendszeres pénzellátásban sem részesül, és keresőtevékenységet sem végez, az erre vonatkozó büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata.


(6) Egy 2. § (1) bekezdés szerinti épület ingatlanra csak egy támogatási igény nyújtható be. Csak azon ingatlanok tulajdonosai, bérlői vehetik igénybe a tűzifa támogatást, akik részben vagy egészben fával fűtenek. Kizárólag gázfűtés esetén a támogatás nem igényelhető. A támogatásként kapott tűzifát másnak átadni vagy értékesíteni tilos.


(7) A tűzifát a támogatott rászoruló térítésmentesen kapja. A házhozszállításról az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik, de a támogatott saját maga is megoldhatja a hazaszállítást.   

4. §


 1. Figyelemmel a jelen támogatás rendeltetésére és céljára, a kérelmek elbírálása és a döntések meghozatala soron kívül történik, a rendeletben meghatározott ügyintézési határidő szerint. A beérkezett kérelmeket a Polgármesteri Hivatal (tovább: hivatal) készíti elő és terjeszti döntéshozatal céljából. Az elsőfokú hatáskört a jegyző, míg a másodfokú hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.


 1. A hivatal jogosult és köteles a kérelmező más szociális támogatás célú igénylése tárgyában benyújtott kérelmeit és az ezekkel összefüggésben keletkezett iratokat felhasználni, melyek vonatkozásában, ha megtalálható azokban a jelen eljárásban szükséges irat, nem lehet hiánypótlást kérni, hanem ezen iratanyagból kell átvenni azokat.


 1. A beérkezett kérelmeket a hivatal legkésőbb a beérkezést követő munkanapon megvizsgálja. Amennyiben nem teljes a kérelem, a hivatal azonnal felveszi a kapcsolatot a kérelmezővel, a szükséges hiánypótlások teljesítése érdekében, vagy a fennálló ellentmondások tisztázása céljából, feltéve, hogy azok máshogyan nem szerezhetőek be. A kérelmezőtől lehetőség szerint telefonos elérhetőséget kell kérni a gyors ügyintézés céljából. A szóbeli hiánypótlási felhívás esetén is végzés formájában kell dönteni, amely végzést legkésőbb a hiánypótlás teljesítésekor kell átadni az ügyfélnek.


 1. A hivatal a teljes kérelmet a beérkezéstől, vagy a hiánypótlás befejezésétől számított 2 munkanapon belül elbírálja, és terjeszti elő érdemi döntéshozatal céljából. A döntést határozattal kell meghozni.


 1. A jegyző döntése ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A képviselő-testület ülését a fellebbezés beérkezését követő napon megtartja és döntését meghozza. A képviselő-testület döntése ellen további rendes jogorvoslatnak nincs helye.

A támogatás feltételei és mértéke


5. §


 1. Támogatásra az a kérelmező jogosult, aki:
 1. aktív korúak ellátásában vagy
 2. időskorúak járadékában vagy
 3. tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesül, vagy
 4. halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
 5. a támogatási kérelemben megjelölt ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó és élő személyek egy főre jutó, igazolt költségekkel csökkentett jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át, egyedül élő estén 150 %-át, vagy
 6. a támogatási kérelemben megjelölt ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó és élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, egyedül élő esetén 200%-át, vagy
 7. a támogatási kérelemben megjelölt ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó és élő személyek mindegyike a tárgyévben betöltötte, vagy betölti a 75. életévét és egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át,  

 feltéve, hogy teljesítette jelen rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét, és igazoltan, vagy bizonyítottan rendelkezik fa tüzelésére alkalmas fűtő berendezéssel abban az ingatlanban, amelyre nézve adatot szolgáltatott, és kérelmet terjesztett elő.


 1. E rendelet alkalmazásában a jövedelem számításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek a szabályait kell alkalmazni. E rendelet alkalmazásában aktív korúak ellátásában részesülőnek kell tekinteni azt a személyt is, akinek ezen ellátása közfoglalkoztatásban való részvétel miatt szünetel.


 1. A jelen rendelet szerinti tűzifa juttatás nyújtása során előnyt élvez a többi kérelmezővel szemben az, aki:
 1. aktív korúak ellátásában, vagy
 2. időskorúak járadékában, vagy
 3. a települési támogatásban, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesül, vagy
 4. halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

      

 1. A támogatás mértékét meghatározza:
 1. a kérelemben meghatározott ingatlan nagysága,
 2. az ingatlanban élők száma, ha az ingatlanban elkülönült fafűtési rendszerek vannak,
 3. a kérelmező, illetve családja egy főre jutó havi jövedelme


 1.  A támogatás mértéke egy ingatlan esetében el kell, hogy érje a 2 mázsát, de nem haladhatja meg az 5 m3-t.

6. §


A tűzifa átvételéről és a tűzifa nyilvántartásáról


 1. A támogatott rászoruló a tűzifa támogatás átvételének időpontjával kapcsolatosan köteles időpontot egyeztetni a hivatal illetékes ügyintézőjével.


 1. Az egyeztetett időpontban a támogatott rászoruló köteles a határozattal megjelenni az ügyintéző által meghatározott helyszínen és részt venni a tűzifa mennyiségének kimérésén. Köteles aláírni az átadási dokumentációkat, az átvételi elismervényt. A támogatott rászoruló írásban meghatalmazottat is megbízhat a tűzifa átvételével.


 1. A tűzifát átadó ügyintéző az átadásról köteles vezetni a hivatal által bevezetett nyilvántartást, amely tartalmazza:
 1. támogatott rászoruló nevét, lakcímét,
 2. a jogerős határozat számát,
 3. a kiadott fa mennyiségét,
 4. a tűzifa kiadás időpontját,
 5. az ügyintéző aláírását,
 6. a támogatott rászoruló (vagy meghatalmazottjának) aláírását.

7. §


Valótlan adatszolgáltatásról


 1. A jelen rendeletben meghatározottakkal kapcsolatos valótlan adatszolgáltatás, valós adatok elhallgatása, vagy az eljáró hivatal bármely módon történő félrevezetése (együtt: valótlan adatszolgáltatás) esetén, ha e valótlan adatszolgáltatás nélkül a kérelmező nem lett volna jogosult a támogatásra, a szociális tűzifa juttatást vagy annak értékét kamataival együtt 15 napon belül köteles visszaszolgáltatni.


 1. Az (1) bekezdésben meghatározott visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén igényét az önkormányzat bírósági úton érvényesíti.

8. §


Záró rendelkezések


A rendelet 2016. december 1-én lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 24/2015. (XI. 30.) számú KT rendelet.


Mikepércs, 2016. november 30.


            Tímár Zoltán s.k.                            ph.                       dr. Vántus Tamás s.k.

            polgármester                                                                          jegyző