Mikepércs község képviselő testületének 9/2018 (VII.16..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.14.) KT rendeletének módosítása

Hatályos: 2018. 07. 17


Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2018. (VII.16.) KT rendelete


Mikepércs Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.  (III.14) KT rendeletének módosításaMikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2018. (III.14.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §


A 4/2018. (III.14.) számú rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) A képviselő testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését


                                         1.254.852 ezer Ft költségvetési bevétellel

                                         1.367.741 ezer Ft költségvetési kiadással

- 112.889 ezer Ft költségvetési egyenleggel, költségvetési hiánnyal

112.889 ezer Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.

2. §


A rendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) A 2 §-ban jóváhagyott 1.254.852 ezer Ft összegű önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza.


A bevételek összegéből

745.699 ezer Ft működési bevétel

      509.153 ezer Ft felhalmozási bevételA rendelet 3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(2) A 2 §-ban jóváhagyott 1.367.741 ezer Ft kiadási főösszegből

                                    814.004 ezer Ft a működési kiadás

553.737 ezer Ft a felhalmozási kiadás.

3. §.(1)  A rendelet 7. § (15) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(15) Az önkormányzat általános- és céltartalékot képez 65.482 ezer Ft összegben a költségvetés számainak előre nem látható, kedvezőtlen negatív irányú változása esetére, amely fakadhat év közben felmerülő többletigényekből ill. előre kalkulált bevételek egészben vagy részben történő elmaradásából. A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezési jogot, - ennek keretében különösen a pályázati saját forrás biztosításához szükséges kötelezettségvállalások megtételét, önerő rendelkezésére állását igazoló nyilatkozatok kiadását - a polgármester hatáskörébe utalja.”

Záró rendelkezések4. §.


Ez a rendelet a 2018. július 17-én lép hatályba.
Tímár Zoltán sk.                                        dr. Vántus Tamás sk.

                polgármester                                                        jegyzőA rendelet kihirdetve:


Mikepércs, 2018. július 16.

                                                                          dr. Vántus Tamás s.k.

            jegyző