Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről

Hatályos: 2016. 07. 01- 2023. 07. 14

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről1

2016.07.01.

Tihany Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. RÉSZ

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. Általános rendelkezések

1. § Jelen rendelet hatálya kiterjed Tihany Község közigazgatási területén levő valamennyi ingatlan tulajdonosánál, tulajdonosi közösségénél, birtokosánál vagy használójánál (továbbiakban együtt: ingatlanhasználó), valamint a közigazgatási területen belül működő vállalkozásoknál, intézményeknél keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.) meghatározott hulladékra, azok szállítására, kezelésére, hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és annak alanyaira.

2. Az önkormányzat hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai

2. § (1) Az önkormányzat – ahulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.) meghatározottakon túl – a hulladékgazdálkodással összefüggésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján jelen rendeletben szabályozza az önkormányzat által szervezett és kötelező igénybevétel alá eső települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatások szabályait,

(2) A Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően dönt a Közszolgáltató kiválasztásáról.

(3) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátására koordináló szervezet került létrehozásra, mely a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Koordináló szerv)

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

3. § (1) Tihany Községközigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.), aki e minőségében közszolgáltatónak minősül (továbbiakban: Közszolgáltató).

(2) A települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását, az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtését, előkezelését, hasznosítására történő átadását az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. biztosítja. Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtését a Közszolgáltató bevonásával végzi.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosítására történő átadás az ÉBH Kft. veszprémi válogatóművében történik.

(4) A települési hulladék a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban kerül elhelyezésre.

4. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

4. § (1) A Közszolgáltató kötelessége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elvégzésére vonatkozó Korm.

rendelettel és a Ht-ben meghatározottakkal összhangban - az e rendeletben és a közszolgáltatási

szerződésben foglaltak szerint, a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások

megtartásával

a) a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített (szabványos) gyűjtőedényben, vagy külön szabályozott esetekben a Közszolgáltató általbiztosított, a közszolgáltató emblémájával ellátott műanyag zsákban gyűjtött egyéb települési vegyes hulladék és háztartási szilárd házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása;

b) Tihany Község közszolgáltatással ellátott területén található, természetes és a nem természetes személy, intézmények által kirakott összes háztartási, vagy ahhoz hasonló jellegű hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása, ártalmatlanítása,

c) Tihany Község közszolgáltatással ellátott területén keletkező lomhulladék begyűjtése, elszállítása.

(2) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.

5. Az ingatlanhasználókra vonatkozó szabályok

5. § (1) Az ingatlanhasználó a Ht. rendelkezéseivel összhangban köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére .

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a hatályos jogszabályok alapján kijelölt Koordináló szervnek fizeti meg, a koordináló szerv által kiállított számla alapján.

(3) Az ingatlanhasználó alapvető kötelessége az (1) bekezdés tekintetében, hogy:

a) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne veszélyeztesse;

b) a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa;

c) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségének alacsony szinten tartása, felesleges hulladékot ne bocsásson ki, a rendelkezésre álló szelektív gyűjtési lehetőséget igénybe vegye;

d) elősegítse a Közszolgáltató által bevezetésre kerülő elkülönítetten gyűjtött hulladékgyűjtést és elszállítást;

(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles a Közszolgáltatónak, 15 napon belül bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy ha ez irányú kötelezettsége megszűnik.

(5) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Ht. 31. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

(6) A gazdálkodó szervezet a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékának kezeléséről a közszolgáltatás keretében illetőleg az ingatlan tulajdonosa útján köteles gondoskodni. A gazdálkodó szervezet köteles az ilyen hulladékának elkülönített gyűjtésére.

(7) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. A kötelező közszolgáltatás a Közszolgáltató által az Ingatlanhasználók számára megvásárlásra biztosított gyűjtőedényekből történik. A gyűjtőedények mérete vegyes hulladék vonatkozásában a következő: 120 literes edényzet vagy 80 liter űrmértékű gyűjtőedény természetes személy ingatlanhasználók számára, vagy 60 liter űrmértékű edényzet az egyedüli és életvitelszerű ingatlanhasználók számára. A 60 literes gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja az önkormányzat által kiállított igazolást kell benyújtania a közszolgáltató részére. A egyedüli és életvitelszerű ingatlanhasználónak az a természetes személy minősül, aki a lakcíme szerinti ingatlanban egyedül lakik, melyet Tihany Község Önkormányzat Jegyzője által kiadott hatósági bizonyítvánnyal Közszolgáltató felé igazol.

(8) Az ingatlanhasználó, az idényjellegű nyaraló, üdülő ingatlanán keletkezett települési hulladékra vonatkozóan április 15-től október 15-ig köteles igénybe venni hulladékgazdálkodási közszolgáltatást és a Közszolgáltatóval szerződést kötni.

6. Az ingatlanhasználó jogai és kötelességei

6. § (1) A meghatározott időszakon kívül az idényjellegű nyaraló, üdülő ingatlanán a használat folytán keletkezett települési hulladék kezeléséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlanhasználó köteles ingatlanonként legalább 1 db, szabványos, a szerződött hulladék mennyiségének megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt (kuka) saját költségen beszerezni, használni. Üdülő ingatlan esetén a gyűjtő edényt, a Közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsák egységcsomag megvásárlásával ki lehet váltani. A hulladékgyűjtő zsák egységcsomag a szerződésben rögzített tárolóedény méretének megfelelő és a szállítási alkalmakkal megegyező darabszámú, a Közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákot tartalmaz. A hulladékgyűjtő zsák egységcsomag a Közszolgáltató székhelyén szerezhető be, vételára a csomag megvásárlásakor fizetendő.

(3) A Közszolgáltató jogosult a szerződött ingatlanhasználót felszólítani a megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására, ha az ingatlanhasználó rendszeresen a szerződött mennyiségen felül, nem az előírtaknak megfelelő módon, többlethulladékot helyez el a hulladékgyűjtő edényében vagy az mellett.

(4) Az ingatlanhasználónál a szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – a közszolgáltatási szerződésben rögzített mértéken felül – a közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsák szerezhető be a Közszolgáltató székhelyén a Közszolgáltatótól. A hulladékgyűjtő zsák ára magában foglalja az egyszeri szállítási díjat és a zsák előállítási költségét.

7. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

7. § (1) A rendszeres települési hulladékszállításba bekapcsolt területeken a természetes személy ingatlanhasználótól a települési hulladék elszállítása heti egy alkalommal, a Közszolgáltató által meghatározott napon történik. Kivételt képeznek az idényjellegű üdülőingatlanok, melyek esetében április 15 és október 15 között történik a szállítás.

(2) Nem természetes személy ingatlanhasználótól a települési hulladék elszállítása a szerződésben meghatározottak alapján, de legalább heti egy alkalommal történik.

(3) A szállítás napját — és annak esetleges változtatását - a Közszolgáltató állapítja meg és közli az érintettekkel, valamint az önkormányzattal.

(4) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint a hulladékszállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

(5) A gyűjtőedény mellé csak a Közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő zsákban lehet hulladékot kitenni.

(6) A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékot elszállításkor az ingatlan bejárata előtti közterületen veszi át. Ahol a közút méreteinél fogva az ingatlan megközelítése köztisztasági járművei nem lehetséges, a települési hulladék átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik.

(7) A hulladékgyűjtő edények közterületre való kihelyezéséről és a hulladék kiürítése utáni eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a hulladékszállítás napján. A hulladékgyűjtő edényeket közterületre a közlekedést nem akadályozó módon szabad kihelyezni úgy, hogy a hulladék átadása a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, a hulladék kiszóródását kizáró módon megtörténhessen. A kihelyezett gyűjtőedény helyét tisztán, akadálymentesen, télen hótól, síkosságtól mentesen kell tartani.

(8) A szállítás alkalmával az átvételkor szennyeződött terület megtisztításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni, valamint a Közszolgáltató felelős a szállításra használt gépek, berendezések környezetvédelmi szempontból kifogástalan műszaki állapotban tartásáért is.

(9) A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékot elszállításkor az ingatlan előtti közterületen veszi át.

(10) Hulladékszállítást csak fedett, vagy letakart gépjárművel szabad végezni.

(11) A Közszolgáltató köteles a hulladékgyűjtő edények ürítését gondosan végezni.

(12) A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékgyűjtő edényeket kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni.

(13) Tilos a kihelyezett hulladékgyűjtő edények tartalmának válogatása, szétszórása, a hulladékgyűjtőbe égő gyufaszál, cigarettavég, egyéb gyulladást előidéző, vagy robbanó anyagok bedobása, elhelyezése.

(14) A hulladékgyűjtő edényzet karbantartásáról és fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó szükség szerint köteles gondoskodni.

8. A közszolgáltatás díjfizetése

8. § (1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltató igénybevételéért az ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére közvetlenül vagy a Koordináló szerv által megbízott díjbeszedő útján közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját az ingatlanhasználó váltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlanhasználó köteles fizetni.

(3) A fizetendő közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv vagy az általa megbízott díjbeszedő által összeállított számla kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. A számla átadása történhet megbízott útján, személyesen vagy postai úton.

(4) Ha az ingatlanhasználó a az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért jogszerűen megállapított és kiszámlázott díjat nem fizeti meg és díjhátraléka keletkezik, akkor a Koordináló szerv által küldött fizetési felszólításért jogosult az adminisztrációs díjat kiszámlázni ingatlanhasználó részére. Ha a számla kiegyenlítésére a felszólítás dátumát követően került sor, a befizetett összeg először az adminisztrációs díjjal szemben kerül elszámolásra, a fennmaradó összeggel pedig a közszolgáltatási díjhátralékot csökkenti a Koordináló szerv.

(5) Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat a Koordináló szervnek 15 napon belül köteles bejelenteni.

(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, ha a Koordináló szerv az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlotta, vagy rendelkezésre állását igazolja.

(7) A közszolgáltatásért fizetendő díj a Koordináló szervet illeti meg. A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által megküldött számla alapján köteles megfizetni, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott gyakorisággal

(8) A díj megfizethető csekken vagy átutalással a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére.

(9) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. jogosult késedelmi kamat felszámítására.

9. A közszolgáltatás díjfizetés alóli mentesség

9. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás az ingatlanhasználó részéről, amennyiben díjtartozása a közszolgáltató felé nem áll fenn és az ingatlana folyamatosan, legalább 30 napig, üdülőingatlanok esetében a teljes használati szezonban használaton kívül van.

(2) A szüneteltetés időtartamára közszolgáltatási díjat nem kell fizetni.

(3) A szünetelés iránti kérelmet a közszolgáltatónál kell benyújtani, legkésőbb a tárgyévet követő január 20-ig. Mellékelni vagy utólag- legkésőbb a tárgyévet követő január 20-ig - csatolni kell a szüneteltetéssel érintett időszakra vonatkozó a közüzemi szolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi számla másolatát.

10. § (1) Ez a rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 13/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet.

1

Az önkormányzati rendeletet a Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 15. napjával.