Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 02

Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján Balmazújváros Polgármestere a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdés, 39/C. § (1) bekezdés, és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és h.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 


1.§

 

A R. 4. § az alábbira módosul:

 

(1) Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

 

(2) A Ht. 39./C. § (3) bekezdése szerinti feltételek alapján mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha annak a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie.

 


2.§

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

Hegedüs Péter                                                                       Dr. Hajdu Miklós

polgármester                                                                                 jegyző

 

 

 

 

 

 

 

Záradék:

Kihirdetve: 2021. március 01. napján.

 

 

Dr. Hajdu Miklós

jegyző