Mikepércs község képviselő testületének 3/2019 (III.4..) önkormányzati rendelete

A pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 05

Mikepércs Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2. §-ában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában 26. § - ában, 32. § (3)  bekezdésében, 45. § (1),  56. § (1), 86. § (2) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§(1) A pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 14/B §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:


             (6)      A kelengye támogatásról a polgármester dönt.


2.§(1) Az R.  19. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(2) Az étkezés és a házi segítségnyújtás iránti kérelemről a polgármester dönt.


(2) Az R. 19. § (3) bekezdése hatályát veszti.


(3) Az R. 21. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:


               (2) A személyi térítési díjat a polgármester állapítja meg az intézményi térítési díj és az ellátást igénybe vevő jövedelmének figyelembevételével. 


(4) Az R. 21. § (3) bekezdés  helyébe az alábbi rendelkezés lép:


                 (3)A polgármester a személyi térítési díjat


a) elengedi, ha az ellátottat elemi kár érte,

b) 30%-kal csökkenti, ha az ellátott, illetve családja egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80%-át.

3.§Záró rendelkezések


A rendelet 2019. március 5-én lép hatályba.


Mikepércs, 2019. március 4.            Tímár Zoltán s.k.                            ph.                       dr. Vántus Tamás s.k.

                polgármester                                                                       jegyző