Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 02

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján Balmazújváros Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:(1) A Polgármester az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

                                                                                                 (Ft-ban)


kiadási főösszegét                                                       5.827.150.400                                      

ezen belül:                                                                                          
a./ a működési célú kiadásokat                                    3.642.811.419

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat                                   1.224.129.650                                      

- a munkaadókat terhelő járulékokat                              198.693.016                                      

- a dologi jellegű kiadásokat                                       1.297.192.513

- ellátottak pénzbeli juttatását                                          55.114.000

- egyéb működési célú kiadásokat                                  867.682.240

                                                                                                                                                   

b./ a felhalmozási célú kiadást                                    2.184.338.981

ebből:

- beruházások összegét                                                1.607.577.422

- felújításokat                                                                  366.351.399

- egyéb felhalmozási kiadásokat                                    210.410.160


összegben hagyja jóvá.


(2) A Polgármester az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadását 2.002.759.682 Ft-ban állapítja meg.


(3) A Polgármester az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

                                                                                               (Ft-ban)


bevételi főösszegét                                                      7.829.910.082

ezen belül:

- a működési célú bevételt                                           3.467.150.948

- a felhalmozási célú bevételt                                           69.150.948

- finanszírozási bevételeket                                         4.293.406.402

összegben hagyja jóvá.


(4) A Polgármester az önkormányzat 2020. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.642.330.676 Ft összegben hagyja jóvá.


(5) A Polgármester az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét – finanszírozási bevételek – 2.126.886.720 Ft-ban hagyja jóvá.2. §


A R. 1-12. mellékletei helyébe 1-12. mellékletek lépnek.3. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


                  Hegedüs Péter                                                                 Dr. Hajdu Miklós

       polgármester                                                                          jegyző

Z á r a d é k :


Kihirdetve: 2021. március 01. napján  Dr. Hajdu Miklós

 jegyző