Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármesterének 9/2020 (VI.09..) önkormányzati rendelete

A közterület használatáról szóló 3/2006. (I. 13. ) sz. KT rendelet módosításáról.

Hatályos: 2020. 06. 10Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében foglalt felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 1. §

A közterület használatáról szóló 3/2006. (I. 13.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)  3. § (2), (3) bekezdése hatályát veszti.

 1. §

Az R. 10. §-a az alábbi l. ponttal egészül ki:

„l. azt a kitételt, hogy az engedélyes köteles a közterület használatának kezdő napján a közterület használat kezdetét,  valamint a közterület használat befejezésének napján a közterület használat befejezését fényképpel dokumentáltan  Mikepércs Önkormányzat mobilapplikációján keresztül, vagy a kozteruletfoglalas@mikepercs.hu  e-mail címen bejelenteni.” 

 1. §


 1. Az R. 14. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ (1) Az engedélyes a közterület használatáért az 1. számú melléklet szerinti díjat köteles fizetni. A közterület használati díjat az engedélyező határozat véglegessé válásától számított 3 napon belül, de legkésőbb a közterület használatának megkezdése előtt  átutalással  kell megfizetni.”  


 1. Az R. 14. §-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:

„ (3a) A nem önkormányzati tulajdonú közművek építése, hibaelhárítása, egyéb karbantartási, burkolatbontási -  és földmunkák végzéséhez, valamint a közterületen lévő fák, bokrok gallyazásához szükséges munkaeszközök, gépek, berendezések elhelyezésére szolgáló  felvonulási terület esetén a díjkötelezettség megállapításánál a munkálatok teljes idejére érvényes egyszeri díjat kell fizetni.”

 1. §

Az R. 18. § (2) bekezdése hatályát veszti.


 1. §


 1. Az R. 1. számú mellékletének 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. sz. melléklet:  16.” Nem önkormányzati tulajdonú közművek hibaelhárítása, építése és egyéb burkolatbontási és földmunkák, valamint a közterületen lévő fák, bokrok gallyazása esetén 0-5 m2-ig 2500 Ft/nap.  Amennyiben az igénybevett közterület nagysága meghaladja az 5 m2-t, az 5 m2 feletti rész 500 Ft/m2/nap.


 1. Az R. 1. számú melléklete az alábbi 17. ponttal egészül ki:

„1.sz. melléklet: 17.” A rendelet 14. § (3a) bekezdése szerinti felvonulási terület igénybevétele esetén  0-5 m2-ig egyszeri 15.000 Ft, 5 m2 felett egyszeri 25.000 Ft.  

 1. §


Az R.  2. számú melléklete helyébe az alábbi 2. sz. melléklet lép:

„2. sz. melléklet a 3/2006. (I. 13.) sz. önkormányzati rendelethez”

Közterület-használati kérelem


1. Az engedélyt kérő neve (vállalkozás, intézmény megnevezése):

2. Az engedélyt kérő címe, székhelye:

3. Telefonszáma:

4. Levelezési címe:

5. Az igénybe veendő közterület címe, pontos megjelölése:

6. A közterületen folytatni kívánt tevékenység megnevezése:

7. Az igénybe veendő közterület nagysága m2-ben (8. és 9. pont együtt):

8. A tevékenységgel közvetlenül érintett közterület nagysága m2-ben (pl. felbontott útburkolat, kitermelt föld által elfoglalt terület, építőanyag elhelyezésére szolgáló terület, vendéglátóipari előkert, terasz, hirdetőberendezés, cég-és címtábla, előtető területe, stb) :

9. Közművek építése, hibaelhárítása, egyéb karbantartási, burkolatbontási -  és földmunkák végzéséhez szükséges munkaeszközök, gépek, berendezések elhelyezésére szolgáló  felvonulási terület nagysága m2-ben: 

10. A közterület-használat időtartama: 2020…. tól 2020… ig,…….. nap

11. A tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel:

                                        rendelkezem/nem rendelkezem

Amennyiben a kérelmező a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel a kérelem benyújtásakor még nem rendelkezik:


tudomásom van arról, hogy a hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb – hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek (pl.: építésügyi, közegészségügyi, kereskedelmi, rendészeti) beszerzését. A szükséges jogszabályokban előírt egyéb – hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek beszerzését a közterület használat megkezdéséig

                                                   vállalom/nem vállalom.


12. A kérelem mellékeltei: (pl. helyszínrajz)

13. A kérelem benyújtása és az eljárás megindítása nem jogosít fel közterület-használatra.

14. Megjegyzés 1.  §


A rendelet 2020. június 10-én lép hatályba.

A rendelet kihirdetve: 2020. június 9-én.


Mikepércs, 2020. június 9.


                                    Tímár Zoltán sk.                                                                             Vida Gáborné sk.

                                       polgármester                                   ph.                                                aljegyző