Mikepércs község képviselő testületének 3/2018 (III.14..) önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Hatályos: 2018. 04. 15

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2018. (III. 14.) számú rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről


Mikepércs Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

  1. Általános rendelkezések


1.§


A rendelet célja a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásával a lakosság életkörülményeinek, pihenéséhez, éjszakai nyugalmához való jogának biztosítása.

2.§


(1) A rendelet hatálya a Mikepércs község közigazgatási területén működő vendéglátó üzletekre, egyéb szeszesital kimérést végző üzletekre (a továbbiakban együtt: vendéglátó üzletek) és azok üzemeltetőire terjed ki.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a december 31-ről január 1-jére virradó éjszakai rendezvényekre.

  1. Értelmező rendelkezések


3.§


E rendelet alkalmazásában:


a) éjszakai nyitvatartás: a 2200 óra és 0600 óra közötti időszakban történő nyitvatartás;


b) panasz: a vendéglátó üzlet működésével szemben felmerülő egyedi reklamáció, amelyben a panaszos a vendéglátó üzlet működéséből fakadó zajhatásokat, az üzlet engedélyezettől eltérő nyitvatartását, vagy az üzlet környezetének tisztaságát kifogásolja;


c) szomszédos ingatlan: az érintett vendéglátó üzlet ingatlanával közvetlenül határos, valamint az azzal sarokkal érintkező, továbbá az utca átellenben lévő oldalán az érintett ingatlannal szemben lévő belterületi lakóingatlan. Az utca másik oldalán lévő ingatlanok közül azokat kell figyelembe venni, amelyek az utca figyelmen kívül hagyásával a vendéglátó egység által érintett ingatlannal közvetlenül, vagy sarokkal érintkeznének;


d) üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti üzlet;


e) vendéglátás: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti tevékenység.

3. A vendéglátó üzletek nyitvatartásának rendje


4. §


(1) A vendéglátó üzletek 2200 órától 0600 óráig nem tarthatnak nyitva.


(2) Az (1) bekezdéstől eltérő nyitva tartás engedélyezéséről a képviselő-testület ügyrendi és vagyonnyilatkozat- kezelői bizottsága dönt. A képviselő-testület ügyrendi és vagyonnyilatkozat- kezelői bizottsága által hozott döntéssel szemben a képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.


5. §


Éjszakai nyitvatartás akkor engedélyezhető, ha:


a) az üzletet magában foglaló ingatlannal szomszédos lakóingatlanok tulajdonosainak (amennyiben nem a tulajdonos lakik az ingatlanban, úgy az ingatlan használóinak)  legalább kétharmada ahhoz írásban hozzájárul és


b) az üzlet működésével összefüggésben a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül megalapozott panaszt nem tettek.

6.§


(1) Az éjszakai nyitvatartási engedélyt vissza kell vonni, ha a 5. § a) pontja szerinti hozzájárulást visszavonják.


(2) Az éjszakai nyitvatartási engedélyt akkor is vissza kell vonni, ha az üzlet működésével kapcsolatban megalapozott panasz érkezik, vagy a hivatalból lefolytatott helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak ezt indokolják.


(3) Az engedély visszavonásáról szóló határozat véglegessé válásától számított hat hónapig a vendéglátó üzlet éjszakai nyitvatartási engedélyt nem kaphat.


(4) Amennyiben az éjszakai nyitvatartási engedély egy éven belül ismételten kerül visszavonásra, az erről szóló döntés véglegessé válásától számított egy évig a vendéglátó üzlet éjszakai nyitvatartási engedélyt nem kaphat.


(5) Éjszakai nyitvatartás iránti engedély kérelmet jelen rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon kell benyújtani. Az éjszakai nyitvatartási engedély visszavonásig érvényes. Üzemeltető váltás esetén az új üzemeltetőnek újra meg kell kérnie az éjszakai nyitvatartási engedélyt.


(6) Az éjszakai nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani és az ellenőrzést végző hatóság kérésére bemutatni.

7.§


E rendeletben meghatározott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Záró rendelkezések


8. §


(1) Ezen rendelet 2018. április 15-én lép hatályba.


(2) Azon vendéglátó üzleteknek, amelyek bejelentett nyitvatartási ideje jelen rendelet hatálybalépésekor 22 óra utáni időpontra szól, az e rendelet szerinti éjszakai nyitvatartási engedélyt 2018. április 30-ig meg kell kérniük. Ezen üzletek,


a.) kérelem benyújtásának hiányában 2018. május 01-től 2200 óra és 0600 óra között nem tarthatnak nyitva,

b.) 2018. április 30-ig benyújtott kérelem esetén, kérelmük képviselő-testület ügyrendi és vagyonnyilatkozat- kezelői bizottsága általi elbírálásáig a korábbi nyitvatartási idő szerint tarthatnak nyitva.


Mikepércs, 2018. március 14.


Tímár Zoltán s.k.                                                                   Dr. Vántus Tamás s.k.

    polgármester                                                                                     jegyzőA rendelet kihirdetve:

Mikepércs, 2018. március 14.


Dr. Vántus Tamás s.k.

jegyző