Mikepércs Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2020. (III. 31.) számú rendelete

a képviselő-testület tagjainak és a képviselő-testület bizottsági tagoknak tiszteletdíjáról szóló 11/2014. (X. 27.) számú KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 01

Mikepércs Község Önkormányzat Polgármesterének

4/2020. (III. 31.) számú rendelete


a képviselő-testület tagjainak és a képviselő-testület bizottsági tagoknak tiszteletdíjáról szóló 11/2014. (X. 27.) számú KT rendelet módosításáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet 1.§-ára, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésére, a képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja:


1.§


A Rendelet 2.§-a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:


„2.§ (6) Veszélyhelyzet időtartama alatt a 2.§ (1) és (4) bekezdéseitől eltérően a települési képviselőt és a nem képviselő bizottsági tagot nem illeti meg tiszteletdíj.”

2.§


A rendelet 2020. április 1-én lép hatályba.


Mikepércs, 2020. március 31.

    Tímár Zoltán sk.                          ph.                                       Vida Gáborné sk.

     polgármester                                                                                        aljegyző