Mikepércs község képviselő testületének 15/2016 (IX.28..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő- testületének 15/2016. (IX.28.) számú rendelete a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 29

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő- testületének

15/2016. (IX.28.) számú rendelete


a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet módosításáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja:

1.§


A Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„13.§ (3) A képviselő-testületi ülésről kép és hangfelvétel a képviselő-testület engedélyével készíthető. A kép és hangfelvétel készítésére vonatkozó kérelmet - a kérelemben pontosan megjelölt - testületi ülés előtt 24 órával korábban kell a polgármester útján a képviselő-testület részére írásban beterjeszteni. A képviselő-testület a kérelem benyújtását követő első testületi ülésen dönt a kérelemről.”

2.§


(1) A rendelet 2016. szeptember 29-én lép hatályba.

(2) Az 1.§ szerinti módosított rendelkezéseket a folyamatban lévő, még el nem bírált kérelmek vonatkozásában is alkalmazni kell.


Mikepércs, 2016. szeptember 28.


Tímár Zoltán s.k.                                        ph.                                           dr. Vántus Tamás s.k.

  polgármester                                                                                                       jegyző