Mikepércs község képviselő testületének 11/2014 (X.27..) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület tagjainak és a képviselő-testület bizottsági tagoknak tiszteletdíjáról

Hatályos: 2014. 10. 27 - 2015. 02. 03

amelyet módosított a 12/2014. (X.31.) számú KT rendelet
- egységes szerkezetben -


Mikepércs Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja


1. §


A rendelet hatálya


(1) Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait, az állandó bizottságok
elnökeit és tagjait e minőségükben végzett munkájukkal összefüggésben tiszteletdíj,
költségtérítés illeti meg, az e rendeletben foglaltak szerint.


(2) E rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre nem terjed ki.


2. §


Tiszteletdíj


(1) A települési képviselőt havonta bruttó 33.000- Ft (a továbbiakban: alapdíj) tiszteletdíj
illeti meg.


(2) Az állandó bizottság elnöke magasabb összegű tiszteletdíjra nem jogosult.


(3) Az állandó bizottság képviselő tagja magasabb összegű tiszteletdíjra nem jogosult.


(4) A nem képviselő állandó bizottsági tag tiszteletdíja havonta az alapdíj 45 %-a, azaz bruttó
14.850.- forint.


(5) A tanácsnoki tisztséget is betöltő települési képviselőt az (1) bekezdéstől eltérően havonta
bruttó 126.000.-Ft tiszteletdíj illeti meg.


3. §


(1) A tiszteletdíj utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül kifizetésre, a
polgármesteri hivatal pénztárából.


(2) A tiszteletdíj a képviselő és nem képviselő bizottsági tag kérésére az általa megjelölt
pénzintézetnél vezetett folyószámlára utalandó.


4. §


Költségtérítés


A képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a
polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával
igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését a polgármester
engedélyezi.


5. §


Vegyes és záró rendelkezések


(1) Ezen rendelet 2014. október hó 28. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Képviselő-testület 23/2010. (X.15.) számú KT
rendelete hatályát veszti.


Tímár Zoltán sk.                                      Dr. Dászkál Tibor Ákos sk.
polgármester                                            jegyző


A rendelet kihirdetve:


Mikepércs, 2014.október 27.


Dr. Dászkál Tibor Ákos s.k.
jegyző