Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármesterének 6/2020 (IV.09..) rendelete

Mikepércs Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) KT rendeletének módosítása

Hatályos: 2020. 04. 14

Mikepércs Község Önkormányzat Polgármestere figyelemmel a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet 1.§-ára, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésére, a képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2020. (III.13.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §


A 3/2020. (III.13.) számú rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) A képviselő testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését


                                         1.725.769 ezer Ft költségvetési bevétellel

                                         1.793.949 ezer Ft költségvetési kiadással

       - 68.180 ezer Ft költségvetési egyenleggel, költségvetési hiánnyal

68.180 ezer Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.2. §


A rendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) A 2 §-ban jóváhagyott 1.725.769 ezer Ft összegű önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza.


A bevételek összegéből

687.620 ezer Ft működési bevétel

                   1.038.149 ezer Ft felhalmozási bevételA rendelet 3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(2) A 2 §-ban jóváhagyott 1.793.949 ezer Ft kiadási főösszegből

                                    735.813 ezer Ft a működési kiadás

   1.058.136 Ft a felhalmozási kiadás.


(1)  A rendelet 7. § (15) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(15) Az önkormányzat általános tartalékot képez 33.750 ezer Ft összegben a költségvetés számainak előre nem látható, kedvezőtlen negatív irányú változása esetére, amely fakadhat év közben felmerülő többletigényekből ill. előre kalkulált bevételek egészben vagy részben történő elmaradásából.

Céltartalékot képez a vészhelyzet kihirdetésére való tekintettel 1.659 ezer Ft értékben, amely védekezési alapként szolgál.

 A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezési jogot, - ennek keretében különösen a pályázati saját forrás biztosításához szükséges kötelezettségvállalások megtételét, önerő rendelkezésére állását igazoló nyilatkozatok kiadását - a polgármester hatáskörébe utalja.”

Záró rendelkezések4. §.


Ez a rendelet a 2020. április 14.-én lép hatályba.               Tímár Zoltán sk.                                         Vida Gáborné sk.

        polgármester                                                 aljegyzőA rendelet kihirdetve:

Mikepércs, 2020. április 9.Vida Gáborné

                 aljegyző