Mikepércs község képviselő testületének 2/2014 (III.10..) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 11 - 2014. 12. 17

amelyet módosított a 17/2014. (XII.09.) számú KT rendelet
- egységes szerkezetben -


Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET


A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak
bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott önállóan
működő költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2.§


(1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek önálló
címet alkotnak. A címrendet a költségvetési rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


II. FEJEZET


Az önkormányzat egészének költségvetése


3.§


(1) A képviselő testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

1.241.961 eFt bevételi főösszeggel
1.391.920 eFt kiadási főösszeggel
149.959 eFt hiánnyal állapítja meg.
A hiány finanszírozására pénzmaradvány igénybevételét irányozza elő a Képviselőtestület.
Ebből
70.290 eFt a működési, míg
79.669 eFt a felhalmozási
költségvetés belső finanszírozásához kerül igénybevételre.


4.§


(1) A 3 §-ban jóváhagyott 1.241.961 eFt összegű önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet tervezet 2. számú melléklete tartalmazza.
A bevételek összegéből
778.742 eFt működési bevétel
463.219 eFt felhalmozási bevétel


(2) A 3 §-ban jóváhagyott 1.391.920 eFt kiadási főösszegből
849.032 eFt a működési kiadás
542.888 eFt a felhalmozási kiadás.


(3) A működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet tervezet 3. számú melléklete foglalja magába.


(4) Mikepércs Község Képviselő-testülete az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet tervezet 6. számú mellékletének megfelelően határozza meg.


(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a rendelet tervezet 5 számú melléklete tartalmazza.


5.§


A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a rendelet tervezet 8. számú melléklete tartalmazza.


6.§


(1) Az Önkormányzat 2014. évi létszám előirányzatát költségvetési szervenként a rendelet tervezet 10. számú melléklete alapján határozza meg.


(2) a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a 11. számú melléklet mutatja be.


7.§


A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 4. számú melléklet tartalmazza.


8.§


(1) Az önkormányzat költségvetési előirányzatait a 7. számú mellékletben szereplő előirányzat felhasználási ütemterv szerint használja fel.


III. FEJEZET


Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése


9.§


(1) A képviselő-testület a Mikepércs Községi Önkormányzat szervezetének a 2014. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 2/a számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 3/a számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület Mikepércs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a 2014. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 2/b számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 3/b számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési szervének a 2014. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 2/c számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 3/c számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(4) A képviselő-testület Mikepércs Község Önkormányzat Étkező-Konyha költségvetési szervének a 2014. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 2/d számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 3/d számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A képviselő-testület Csodavár Óvoda költségvetési szervének a 2014. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 2/e számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 3/e számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(6) A képviselő-testület a Mikepércsi Bölcsőde költségvetési szervének a 2014. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 2/f számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 3/f számú melléklete szerint hagyja jóvá.


IV. FEJEZET


A gazdálkodás rendje


10.§


(1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a költségvetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.


(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelkezésre álló szabad saját forrás mértékéig a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.


(4) A Képviselő-testület a 10. § (3) szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.


(5) A Képviselő-testület a polgármester eseti forrásfelhasználásának értékhatárát 8.000 eFt összegben állapítja meg. A polgármester eseti döntéseiről legkésőbb a zárszámadás rendelet keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.


(6) hk.


(7) A polgármester az állampolgárok élet és vagyonbiztosítását veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében jogosult eljárni.


(8) A Képviselő-testület kizárólagos hatásköréhez tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(9) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.


(10) Az önálló működő és gazdálkodó jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét, mely kiterjed a önállóan működő intézményre is, amely a jegyző által meghatározott módon számviteli politikájában és a számlarendben rögzíteni köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.


(11) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor, kivéve a Polgármesteri Hivatalban történő személyi jellegű megtakarítások, amelyek 50 %-ának vonatkozásában a polgármester – a jegyző javaslata szerint – az év végén a köztisztviselőkre vonatkozóan jutalom osztására jogosult.


(12) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok vonatkozásában az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzátartozó, önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani.


(13) A Képviselő-testület a helyi civil szervezetek részére teljesített támogatásokra elszámolási kötelezettséget ír elő. A juttatott összeget csak az előre meghatározott célra szabad felhasználni, az arról való eltérés a támogatás visszafizetését vonja maga után.


(14) Mikepércs Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatására.


(15) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 54. § (1) bekezdésben foglaltak alapján 2014. január 1.-től 38.650 forintban, azaz harmincnyolcezer-hatszázötven 00/100 forintban állapítja meg.


(16) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 évi XXIII tv. 49/F § alapján a képviselő testület biztosítja a köztisztviselők részére a cafetéria juttatást, amelynek éves összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.


(17) Álláshelyen és azon felüli közfoglalkoztatásról a Képviselő-testület dönt.


(18) hk.


(19) A hitelfelvétel képviselő-testületi hatáskör.


(20) A Képviselő-testület év végi normatív jutalmazás kifizetésének céljára 5.020 eFt előirányzatot biztosít, amely tartalmazza mind a munkaadói, mind a munkavállalói közterheket.


(21) Az önkormányzat általános- és céltartalékot képez 27.394 eFt összegben a költségvetés számainak előre nem látható, kedvezőtlen negatív irányú változása esetére, amely fakadhat év közben felmerülő többletigényekből ill. előre kalkulált bevételek egészben vagy részben történő elmaradásából. A 27.394 eFt összegből 2.294 eFt a Szennyvízcsatorna hálózat felújításaként szolgáló céltartalék és 25.100 eFt az általános tartalék.


(22) Az önkormányzat nem tervez pénzmaradványt.


(23) A Képviselő-testület a helyi adók 100%-át a 2014. évi költségvetésben működési kiadások forrásaként veszi figyelembe.


(24) A 2014. évi gazdálkodás során, ha év közben olyan pénzeszköz keletkezik, aminek felhasználására később esedékes az összeg pénzintézeti lekötéssel hasznosítható.


(25) A (24) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.


(26) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az OEP-el a finanszírozási szerződés megkötésére.


(27) Az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott vagyon csak a Képviselő-testület döntése alapján idegeníthető el.


(28) Az önkormányzati intézményekben történő dologi megtakarítás 50 %-át személyi juttatásként fel lehet osztani az érintett intézmények munkavállalói vonatkozásában, munkáltatói döntés alapján, polgármesteri engedély esetén.


(29) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves előirányzatának 10%-át, vagy a tartozást egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.


(30) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzátartozó önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.


Záró és vegyes rendelkezések


12.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba,de rendelkezéseit 2014. január 01-től kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Tímár Zoltán sk.                           Dr Dászkál Tibor Ákos sk.
polgármester                                jegyzőA rendelet kihirdetve:


Mikepércs, 2014.03.11.

Dr Dászkál Tibor Ákos s.k.

jegyző