Mikepércs község képviselő testületének 12/2015 (III.16..) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 05. 27Mikepércs Község Önkormányzat

Képviselő-testületének


12/2015. (III. 16.) számú KT. rendelete


Az önkormányzat 2015. évi költségvetésérőlMikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. A költségvetés felépítése

1.§


Mikepércs Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési rendelete az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetését tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az alábbi tagozódásban:


Mikepércs Község Önkormányzata

Mikepércs Polgármesteri Hivatal

Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár

Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha

Csodavár Óvoda

Mikepércsi Bölcsőde

Mikepércs Község  Önkormányzata (és intézményei) összesen
  1. A költségvetés főösszege, hiánya


2


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését


                                       1.341.901 ezer Ft költségvetési bevétellel

                                      1.643.790 ezer Ft költségvetési kiadással

- 301.889 ezer Ft költségvetési egyenleggel, költségvetési hiánnyal

301.889 ezer Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.                                


(2) Mikepércs Község Önkormányzata 301.889 ezer Ft költségvetési hiányából 301.889 ezer Ft a működési költségvetés hiánya.


(3) A Képviselő-testület a költségvetés hiányának finanszírozására belső forrást von be, ezért az előző évek maradványának terhére működési célra 83.387 ezer Ft összegű maradvány igénybevételét irányozza elő.


(4) A Képviselő-testület a költségvetés hiányának finanszírozására külső forrást von be, ezért likvid hitel felvételt tervezi 206.815 ezer Ft értékben.


(5) A Képviselő-testület a költségvetés hiányának finanszírozására külső forrás igénybevételét Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezését tervezi 11.687 ezer Ft értékben.   1. Működési, felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok3(1) A 2 §-ban jóváhagyott 1.341.901 eFt összegű önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza.


A bevételek összegéből

917.642 eFt működési bevétel

     424.259 eFt felhalmozási bevétel(2) A 2 §-ban jóváhagyott 1.643.790 eFt kiadási főösszegből

                                    1.023.496 eFt a működési kiadás

        403.488 eFt a felhalmozási kiadás és

                                               216.806 eFt a finanszírozási kiadás

                                


(3) A működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet tervezet 2. számú melléklete foglalja magába.


(4) Mikepércs Község Képviselő-testülete az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet tervezet 4. számú mellékletének megfelelően határozza meg.4


(1) Az Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszám előirányzatát költségvetési szervenként a rendelet tervezet 6. számú melléklete alapján határozza meg.5


A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza.  1. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése6(1) A képviselő-testület a Mikepércs Községi Önkormányzat szervezetének a 2015. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/a számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/a számú melléklete szerint hagyja jóvá.(2) A képviselő-testület Mikepércs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a 2015. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/b számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/b számú melléklete szerint hagyja jóvá.(3) A képviselő-testület a Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési szervének a 2015. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/c számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/c számú melléklete szerint hagyja jóvá.(4) A képviselő-testület Mikepércs Község Önkormányzat Étkező-Konyha költségvetési szervének a 2015. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/d számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/d számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A képviselő-testület Csodavár Óvoda költségvetési szervének a 2015. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/e számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/e számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(6) A képviselő-testület Mikepércsi Bölcsőde költségvetési szervének a 2015. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/e számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/e számú melléklete szerint hagyja jóvá.  1. A költségvetés végrehajtásának szabályai a gazdálkodás rendje
  1. §(1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a költségvetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.


(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelkezésre álló szabad saját forrás mértékéig a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.


(4)  A Képviselő-testület a 7. § (3) szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.


(5) A Képviselő-testület a polgármester eseti forrásfelhasználásának értékhatárát 8.000 eFt összegben állapítja meg. A polgármester a forrásfelhasználásról legkésőbb a zárszámadás rendelet keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.


(6) A polgármester az állampolgárok élet és vagyonbiztosítását veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében jogosult eljárni.


(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatásköréhez tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(8) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.


(9) Az költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.


(10) A Képviselő-testület a helyi civil szervezetek részére teljesített támogatásokra elszámolási kötelezettséget ír elő. A juttatott összeget csak az előre meghatározott célra szabad felhasználni, az arról való eltérés a támogatás visszafizetését vonja maga után.


(11) A finanszírozási bevételekhez kapcsolódóan a hitelfelvétel kizárólagos képviselő-testületi hatáskör, az egyéb finanszírozási bevételek polgármesteri hatáskörben is módosíthatók.


(12) A finanszírozási kiadások polgármesteri hatáskörben módosíthatóak.


(13) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 53. §-ban foglaltaknak megfelelően 2015. január 1-től 38.650 Ft-ban állapítja meg.


(14) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján a Képviselő-testület biztosítja a köztisztviselők részére a caffetéria juttatást, amelynek éves összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.


(15) Az önkormányzat általános- és céltartalékot képez 79.644 eFt összegben a költségvetés számainak előre nem látható, kedvezőtlen negatív irányú változása esetére, amely fakadhat év közben felmerülő többletigényekből ill. előre kalkulált bevételek egészben vagy részben történő elmaradásából. 


(16) A 2015. évi gazdálkodás során, ha év közben olyan pénzeszköz keletkezik, aminek felhasználására később esedékes az összeg pénzintézeti lekötéssel hasznosítható.(


(17) A (16) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.


(18) A képviselő-testület az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet alapján az intézményhez történő önkormányzati biztos kirendeléséhez fűződő értékhatárt a következők szerint állapítja meg:

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani


(19) Az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott vagyon az ott meghatározott rendelkezések alapján idegeníthető el.


(20) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározottak szerint a saját bevételek alakulását, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségeket a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.


(21) A jegyző köteles gondoskodni a saját és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.Záró és vegyes rendelkezések8.§


(1)       A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 01-től kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Tímár Zoltán sk.                                              dr. Vántus Tamás sk.

                                         polgármester                                                        jegyző


Alaprendelet kihirdetve:  2015. március 16-án.

Az alaprendeletet módosító 10/2016.(V.27.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2016. május 27-én.


dr. Vántus Tamás sk.

jegyző