Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgálati tevékenységről

Hatályos: 2018. 01. 01

Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I.A rendelet hatálya


1. §

(1) A rendelet területi hatálya Járdánháza község közigazgatási területén a közszolgáltatásba bevont ingatlanokra terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen keletkező települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére valamint Járdánháza Község  Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik az (1) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlantulajdonosnak (továbbiakban: ingatlantulajdonos) minősülnek.


II. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma


2. §[1]

(1) A közszolgáltatás tartalma a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelésre történő átadása, hasznosítása, ártalmatlanítása.

(2) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatát a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (székhelye: 3700. Kazincbarcika, Eszperantó tér 2.) útján latja el.


(3) [2] [3] Járdánháza község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

(4) A közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele útján biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátását, ahol az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100%-ban látják el a közszolgáltatást.


III. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


3. §

(1) A települési hulladékot a szállítási napokon a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

(2) A települési hulladékot a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy kell elhelyezni, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

(3) A gyűjtőedényzet mellé többlethulladékot csak a Közszolgáltató által forgalmazott gyűjtőzsákban lehet elhelyezni, lezárt állapotban.

(4) A gyűjtőedénybe tilos veszélyes hulladékot, építési törmeléket, robbanó vagy tűzveszélyes, sugárzó vagy mérgező anyagot, állati tetemet rakni.

(5) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edénybe összetömörödött, vagy befagyott, az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt kiüríteni és használhatóvá tenni.

(6) A gyűjtőedényzetet a járat szerinti gyűjtőnapon, a járatszervezéstől függőn a Közszolgáltató által közölt időpontig az útpadkára, vagy az úttest mellett közvetlenül elhelyezkedő járdára kell kitenni. A zsákot a gyűjtőedény mellé kell elhelyezni.

(7) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat.

(8) A gyűjtőedényzetet a hulladék elszállítását követően a közterületről el kell távolítani és az ingatlanon belül kell tárolni.

(9) A gyűjtőedény rendszeres tisztán tartásáról és rendeltetésszerű használatáról az ingatlan tulajdonosnak kell gondoskodni.

(10) A gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely az ürítését akadályozza.

(11) [4] [5]

(12) [6]


4. §

(1) A közszolgáltatásban az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatók:

a) 60 l-es gyűjtőedény,

b) 120 l-es gyűjtőedény,

c) a Közszolgáltató monogramjával ellátott hulladékzsák.

(2) A 60 literes edény használatára jogosultak az egy fős háztartások. A jogosultság megállapítása a népesség-nyilvántartás adatai szerint történik.

(3) A 60 l-es gyűjtőedényzetre vonatkozó jogosultságot a fogyasztó írásbeli igénylése alapján a település jegyzője a népesség-nyilvántartás adatai alapján igazolja a közszolgáltató részére.

(4) A 60 l-es edényzetre való jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételekben bekövetkezett változást a fogyasztó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a közszolgáltatónak.

IV. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


5. §

(1) A közszolgáltató a település közigazgatási területén belül az ingatlanokon képződött szilárd települési hulladékokat heti egy alkalommal begyűjti és elszállítja a kijelölt hulladéklerakóba.

(2) A Közszolgáltató köteles:

a) a közszolgáltatás folyamatos és teljeskörű ellátására,

b) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű, és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására,

c) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéshez szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzésére,

d) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtetni.

(3) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását az alábbi esetekben:

a) a gyűjtőedényzet bármilyen okból begyűjtő járművel nem megközelíthető,

b) a gyűjtőedényzetben a 3. § (4) (5) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el,

c) a gyűjtőedény túltöltött,

d) az edényzetet nem a 3. § (6) bekezdésben megjelöltek szerint helyezték ki.

(4)[7]


V. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


6. §

(1) A rendelet 1. § (3) bekezdés hatálya alá tartozó Ingatlantulajdonos a Ht. és e rendelet előírásait betartva igénybe veszi a közszolgáltatást, betartja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat, és eleget tesz közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének.

(2) Az Ingatlantulajdonos az adataiban bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti.

(3)[8] [9] Az ingatlanhasználó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a Közszolgáltatónak bejelenteni, a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(4)[10] Az Ingatlantulajdonos az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése során a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti előírásokat köteles betartani.


7. § [11]

(1) Az ingatlanhasználó igényelheti a Közszolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 60 napot meghaladó tartamban nem lakja, egyéb módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást vagy az ingatlan hasznosítási lehetőségét nem biztosítja.

(2) Az ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti Közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, mely szerint az érintett ingatlan vonatkozásában semmilyen közszolgáltatást, valamint közüzemi szolgáltatást nem vesz igénybe.

(3) A szünetelés kérelmezése esetében Közszolgáltató a bejelentés időpontjában még ki nem számlázott hónapokra érvényesíti a díjfizetés szüneteltetését.

(4) Természetes személy ingatlanhasználó évente köteles közüzemi számlákkal, valamint a mérőórák állásáról szóló okirattal igazolni a szüneteltetés jogalapjának fennálltát, mely időszak alatt is jogosult Közszolgáltató ellenőrizni a szünetelés fennállásának jelen rendeletnek való megfelelőségét.

(5) Nem természetes személy ingatlanhasználó a települési önkormányzat által kiadott igazolással évente köteles igazolni Közszolgáltató felé a szüneteltetés jogalapjának fennálltát.

(6) Amennyiben a szünetelés feltételeiben változás következik be az ingatlanhasználó köteles azt a Közszolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül bejelenteni.

(7) Amennyiben a szünetelés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre úgy – az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, valamint adatszolgáltatással él a Koordináló szerv felé, aki az adatszolgáltatásban megjelölt időponttól kezdve a hulladékszállítási díjról számlát állít ki.


VI. Lomtalanítás alá tartozó szilárd hulladékra és a hulladékudvar igénybevételének lehetőségére vonatkozó külön rendelkezések


8. § [12]

(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárt méreténél , mennyiségénél fogva nem elszá1lítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató évente 2 alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban gondoskodik.

(2) A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.

(3) A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését követően a Közszolgáltató az ingatlan használóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni.    

A Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző munkanapon köteles az igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni.

(4) Az igénybejelentő a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban vagy időtartamban a lomhulladék átadására készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a lomhulladék közterülten nem helyezhető el.

(5) Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot – negyedévente 250 kg mennyiségben - a Közszolgáltató által meghatározott létesítménybe (hulladékudvarba) saját maga is elszállíthatja és ott díjmentesen elhelyezheti lakcímkártya, valamint a közszolgáltatás megfizetését igazoló készpénzátutalási megbízás feladóvevény felmutatásával.


VII. Záró rendelkezések


9. §

(1)A rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 2/2007. (I.25.) önkormányzati rendelet.

                    

                              Kovács Gábor                                           Dr. Tóth Rita

                              Polgármester                                                Jegyző
Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (2) bekezdése valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet 24. §. (4)-(5) bekezdése alapján a rendelet 2014. március 31. napján a hirdető táblára történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.


Járdánháza, 2014. március 31.

                                                                                                                Dr. Tóth Rita

                                                                                                                     Jegyző

[1]

A 2. § a 16/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. Hatályos 2018. január 1. napjától.

[2]

Kiegészítette Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2016.(IV.12.) önkormányzati rendelet 1. § - a 2016. április 15 – i hatállyal

[3]

A 2. § (3) bekezdés a 16/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. Hatályos 2018. január 1. napjától.

[4]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2016.(IV.12.) önkormányzati rendelet 2. § - a 2016. április 15 – i hatállyal

[5]

A 3. § (11) bekezdését a 16/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: 2018. január 1. napjától.

[6]

A 3. § (12) bekezdését a 16/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: 2018. január 1. napjától.

[7]

Az 5. § (4) bekezdését a 16/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: 2018. január 1. napjától.

[8]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2016.(IV.12.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése 2016. április 15 – i hatállyal

[9]

A 6. § (3) bekezdés a 16/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg. Hatályos 2018. január 1. napjától.

[10]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2016.(IV.12.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bekezdése 2016. április 15 – i hatállyal

[11]

A 7. § a 16/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg. Hatályos 2018. január 1. napjától.

[12]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. § - a. A 8. §-t és  az azt megelőző alcímet újonnan a 16/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a iktatta be. Hatályos 2018. január 1. napjától.