Mikepércs község képviselő testületének 2/2015 (II.3..) önkormányzati rendelete

Mikepércs község címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről

Hatályos: 2015. 02. 04Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő- testületének

2/2015. (II. 03.) számú rendelete


Mikepércs község címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről


Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, tekintettel a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) és 24. § (5) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjának felhatalmazása alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


Mikepércs község címere


1.§

(1) Mikepércs címere:(2) A község címerének leírása: Kék pajzs közepén elhelyezkedő ezüst színű páncélt viselő behajlított férfi kar, mely kezében egy kardot tart. A pajzson a felső szélnél kívül, egy ezüst színű sisakrostély található, mely sisak tetején egy aranyszínű korona található. A korona középső ágán szintén egy behajlított és kardot tartó ezüst színű vértbe bujtatott kar található. A pajzsot egy levélfüzér fogja körbe. A pajzs bal oldalán a füzér kék, s az alapja arany színű, mely osztja és hátteret biztosit a rostélyos sisaknak. A pajzs jobb oldalán található levélfüzér piros, s a hátterét ezüst szín adja.

(3) A címer csak a színek és méretarányok betartásával ábrázolható. Nyomdai úton való előállítással egy szín is alkalmazható.

(4) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer a tárgy anyagának színében (fém, bőr, fa stb.) készüljön.


2.§


(1) A község címere hozzájárulás nélkül használható:

a) a Mikepércs Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) pecsétjén, körpecsétjén; az önkormányzat és szerveinek, polgármesternek, alpolgármesternek, önkormányzati képviselőnek, jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, borítékjain, névjegykártyákon;

b) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;

c) a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat intézményeinek épületeiben,

d) az önkormányzat ünnepi rendezvényein;

e) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a község életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emlék- és ajándéktárgyakon;

f) a településre vezető utak mellett, a településhatárt jelző táblán;

g) a községben található információs táblákon,

h) az önkormányzat hivatalos honlapján.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül a címer használatát – kérelemre – a Polgármester engedélyezheti.


(3) A Polgármester mérlegelési jogkörében dönt a címerhasználat engedélyezéséről.


3.§


(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését és címét;

b) a címerhasználat célját;

c) az előállítani kívánt mennyiséget, darabszámot;

d) a címer előállításának anyagát;

e) forgalomba hozatal esetén annak módját;

f) a használat időtartamát;

g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát, rajzát;

h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes megnevezését és címét;

b) az előállítás anyagát;

c) az engedélyezett felhasználás célját és mennyiségét;

d) az engedély érvényességének időtartamát;

e) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését;

(3) A kiadott engedélyt a Polgármester visszavonja, ha a címer használata az engedélytől foglaltaktól eltér vagy a község hírnevét sérti.

(4) A címernek az emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, más tárgyakon és a kiadványokon történő felhasználásához ezen rendelet alapján kiadott engedély nem mentesíti a kérelmezőt a jogszabályok által termék, jelvény, kiadvány stb. tervezésére, előállítására, forgalomba hozatalára előirt egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.


Mikepércs Község zászlaja


4. §


A község zászlajának leírása :A község zászlaja 133 cm x 87 cm-es téglalap alakú fehér selyemből készült. A téglalap közepén helyezkedik el az 1. §-ban meghatározott és leirt címer. A címer alatt 10 cm-es betűkkel a "MIKEPÉRCS" felirat látható. A zászlót körbe 3 cm széles fehér selyemrojt díszíti.


5.§


(1) A zászló lobogó formájában is használható.

(2) A zászló vagy annak méretarányos változata használható:

a) nemzeti ünnepek alkalmával, Magyarország zászlajával együtt;

b) települési ünnepségek, események alkalmából;

c) a képviselő-testületi üléseken önállóan az ülés helyszínén;

d) nemzeti, megyei illetve helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt.

(3) A zászló előállításának és használatának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


Közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályai


6. §


(1) A nemzeti ünnepeken a községben:

1. a Petőfi utca,

2. a Debreceni utca,

3. valamint a Szabadság tér

kerül fellobogózásra.

(2) A fellobogózás akként történik, hogy Magyarország zászlaja, valamint Mikepércs Község zászlaja (a továbbiakban: zászló) kerül kihelyezésre az (1) bekezdésben meghatározott közterületeken található zászlótartó rudakra.

(3) A fellobogózást a nemzeti ünnepet megelőző napon 12 óráig, a zászló leszedését a nemzeti ünnep elteltét követő első munkanap 12 óráig kell elvégezni.


Záró rendelkezések


7.§


(1) A rendelet 2015. február 04-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a község jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló 10/1998. (IX.30.) sz. önk. rendelet.


Mikepércs, 2015. február 03.
 Tímár Zoltán sk.                                     ph.                                      dr. Vántus Tamás sk.

    polgármester                                                                                               jegyzőA rendelet kihirdetve: 2015. február 03.


                                                                                                        dr. Vántus Tamás sk.

                                                                                                                     jegyző