Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 18Böhönye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§. (2) bekezdésében, 71. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. §

(1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

a; 1.004.833 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás                                              624.672 e Ft.

ab; felhalmozási költségvetési kiadás                                        307.174 e Ft.

ac; finanszírozási kiadások                                                          72.987 e Ft.

b; 602.668 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből   

ba; működési költségvetési bevétel                                             467.502 e Ft.

bb; felhalmozási költségvetési bevétel                                          71.383 e Ft.

bc: finanszírozási bevétel                                                              63.783 e Ft.

c; 402.165 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca; belső finanszírozású bevétel (maradvány)               

  • működési célú                                                    169.881 e Ft.
  • felhalmozási célú                                                232.284e Ft.

cb; külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)                      

  • működési célú                                                             0 e Ft.
  • felhalmozási célú                                                         0 e Ft.

cc; külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés)

  • működési célú                                                             0 e Ft.
  • felhalmozási célú                                                         0 e Ft.

állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 402.165 e Ft maradvány igénybevételével oldja meg.

(3)[2] Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.”

(4) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) a; pontja bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel felvételét nem tervezi.

4. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

(1)[3] Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2)[4] Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

5.§.[5]

 A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait e rendelet 4. melléklete, valamint a bevételei e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.


6.§.

Az önkormányzat bevételei és kiadás

(1)[6] A képviselő –testület az önkormányzat működési célú támogatásai, valamint a pénzeszköz átadásai e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2)[7] A képviselő – testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban e rendelet 7 melléklete szerint hagyja jóvá.

 (3) Az önkormányzat felújítási tervei, melyekre céltartalékot képez 9. melléklet szerint fogadja el.

(4)[8] A képviselő –testület beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

(5)[9] A képviselő –testület az önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.”

 (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat állapít meg, a 13. mellékletnek megfelelően tartalmazza.

(8) A képviselő – testület a lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.

7. §.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. §

A bevételi többlet kezelése

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

9. §

Tartalékok

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

35.080 e Ft összegben

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát

                                                                              10.000 e Ft összegben

állapítja meg.

(3) Viziközmű fejlesztési tartalékát

                                                                             103.555 e Ft összegben

állapítja meg.

II.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

11. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

12. §

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.


13. §

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

14. §.

Szolgáltatási szerződés

(1) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(2) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(3) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(4) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 a.) az ellátandó feladatot,

 b.) a díjazás mértékét,

        c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

15. §

Önkormányzati biztos kirendelése

Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.


16. §

A költségvetés módosítása

A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

17. §.

Záró és egyéb rendelkezések

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

kmf.


Zsoldos Márta Piroska                                                  Vezér Ákos

         polgármester                                                            jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. február 28.


                                                                                                              Vezér Ákos

                                           jegyző


Záradék:


Egységes szerkezetbe foglalva:


2020.július 17.                                                                                  dr. Sitkei Lukács

                                                                                                                   jegyző

[1]

Módosította: a 6/2020. (VII.17.) Ör. 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. július 18-tól

[2]

Módosította: a 6/2020. (VII.17.) Ör. 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2020. július 18-tól

[3]

Módosította: a 6/2020. (VII.17.) Ör. 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. július 18-tól

[4]

Módosította: a 6/2020. (VII.17.) Ör. 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. július 18-tól

[5]

Módosította: a 6/2020. (VII.17.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2020. július 18-tól

[6]

Módosította: a 6/2020. (VII.17.) Ör. 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. július 18-tól


[7]

Módosította: a 6/2020. (VII.17.) Ör. 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. július 18-tól

[8]

Módosította: a 6/2020. (VII.17.) Ör. 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2020. július 18-tól

[9]

Módosította: a 6/2020. (VII.17.) Ör. 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2020. július 18-tól

Mellékletek