Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (V.4.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 05


Böhönye Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény   91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


2. Címrend


2.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

aa) Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

b) önállóan működő költségvetési szerv nincs

 (2) Böhönye Község Önkormányzat és az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó külön-külön címet alkotnak.


3. Az önkormányzat és intézménye 2014. évi költségvetésének teljesítése


3.§ (1) Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó  költségvetési szerv együttes 2014. évi teljesített költségvetési

a) bevételi főösszegét                                                                            463.300 ezer Ft-ban

melyből:

aa) a működési bevételt                                                                         455.021 ezer Ft-ban

ab) a felhalmozási bevételt                                                                        8.279 ezer Ft-ban

ad) a finanszírozási bevételt                                                                    19.351 ezer Ft-ban


b) kiadási főösszegét                                                                              465.817 ezer Ft-ban

melyből:

ba) a működési kiadást                                                                          455.772 ezer Ft-ban

melyből:

baa) a személyi juttatásokat                                                                  116.438 ezer Ft-ban

bab) a munkaadókat terhelő járulékokat és

szociális hozzájárulási adót                                                                     22.367 ezer Ft-ban

bac) a dologi kiadásokat                                                                          72 555 ezer Ft-ban

bad) egyéb működési célú kiadásokat                                                     194 133 ezer Ft-ban

bae) az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                        50 279 ezer Ft-ban

bb) a felhalmozási kiadást                                                                       10 045 ezer Ft-ban

melyből:

bba) felújításokat                                                                                      8 170 ezer Ft-ban

bbb) beruházásokat                                                                                  1 875 ezer Ft-ban

állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összevont mérlegét az 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait  előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2- 4. melléklete tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek 2014. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát és ezen felül a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 10. és 11. melléklete tartalmazza


4.§ (1)  Az önkormányzat támogatásértékű kiadásainak és átadott pénzeszközeinek teljesítését a rendelet 20. melléklete tartalmazza.


5.§ (1) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) A felújítási kiadások célonkénti részletezését a 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


6.§ A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.


7.§ Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3.§-a szerinti adóságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban, a 2014. december 31-i állapotnak megfelelően a 13. melléklet szerint fogadja el.


8.§ Az önkormányzat 2014-ben Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit és kiadásait a rendelet 9. melléklet szerint fogadja el.


9.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 19. melléklet szerint fogadja el.


10.§ (1) Az önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 18. melléklet szerinti vagyonmérlegben, szereplő adatok alapján 1.995.915 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Mivel Böhönye Község Önkormányzat tulajdonában nincs gazdasági szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) d) pontja szerinti kimutatást a rendelet nem tartalmaz.


11.§ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


12.§ Az önkormányzat 2014. évi pénzeszközváltozását a 21. melléklet szerint tudomásul veszi.


13.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített beszámolóját a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(2) Böhönye Község Önkormányzatának 2014. évi egyszerűsített beszámolóját a helyben szokásos módon kell közzétenni.


4. Záró rendelkezések


14.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kmf.                          Zsoldos Márta Piroska 

                                    Vezér Ákos 

                                  Polgármester

                                        Jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. május 4.

Vezér Ákos

    Jegyző