Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (II.6.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 07

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


I.  A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervre terjed ki.


II. Címrend


2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve a rendelet 1. melléklete szerint:

1. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

            Nem költségvetési szervi formában működő egységek:

                        1. Kommunális csoport

                        2. Községi Könyvtár és Művelődési Ház

(2) Böhönye Község Önkormányzata és az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szerv külön címet alkot.III. A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerv együttes 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét                                                           435.415 ezer Ft-ban   

melyből:

 1. költségvetési bevételét                                                    345.657 ezer Ft-ban

   melyből:

1.1.  működési bevételt                                                345.657 ezer Ft-ban

1.2. felhalmozási bevételt                                                        0 ezer Ft-ban

   2.  2014. évi maradvány működési célú igénybevételét             89.758 ezer Ft-ban

   3.  2014. évi maradvány felhalmozási  célú igénybevételét       0 ezer Ft-ban

b) kiadási  főösszegét                                                           435.415 ezer Ft-ban   

melyből:

   1. költségvetési kiadását                                                   435.415 ezer Ft-ban

melyből:

1.1. működési kiadást                                                400.415 ezer Ft-ban

melyből:

1.1.1.  személyi juttatásokat                                 105.091 ezer Ft-ban

1.1.2.  munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási

adót                                                                                  21.607 ezer Ft-ban

 1.1.3.  dologi kiadásokat                                       62.950  ezer Ft-ban

 1.1.4.  egyéb működési kiadásokat                       188.277 ezer Ft-ban

 1.1.5.  ellátottak pénzbeli juttatásait                     22.490 ezer Ft-ban

1.2. felhalmozási kiadást                                             35.000 ezer Ft-ban

melyből:

               1.2.1.  felújításokat                                              0 ezer Ft-ban

               1.2.2.  beruházásokat                                           0 ezer Ft-ban

               1.2.3.  Egyéb felhalmozási célú kiadásokat         35.000 ezer Ft-ban

c) a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét – 0 ezer Ft-ban   

állapítja meg.II. FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK


I. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma


4. §

A képviselő-testület – az Áht. 23. § (2). (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét a rendelet 1 – 14. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá.


5. §

(1) Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az önkormányzat és költségvetési szerve összevont mérlegét a rendelet 12. melléklete tartalmazza.


6. §

(1) Az Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontja és az Ávr. 24.§ (1), (2) pontja rendelkezésének megfelelően az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2-3. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


7. §

(1) A képviselő-testület az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pontja bb) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:

  1. a felújítási előirányzatokat felújításonként,
  2. a beruházási kiadásokat beruházásonként a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:

  1. a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


8. §

A képviselő-testület az Áht. 23.§ (2) bekezdése alapján a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.


9. §

A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24.§. (1) bekezdés a) pontja és bd) pontja alapján e rendelet 8. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


10. §

Az Ávr. 24.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, és ezen felül a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 9-10. melléklete tartalmazza


11. §

(1) Az Áht. 23.§ (2) bekezdés g) pontja és a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a futamidő végéig illetve a kezesség érvényesíthetőségéig a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2015-ben nem tervez olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.


12. §

A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét a rendelet 13. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.


13. §

A képviselő-testület a 2015. évben nyújtandó, egyéb működési célú kiadásokat ÁHT-n belülre és kívülre a rendelet 14. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA ÉS MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


14.§

(1) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ában foglaltak szerint módosíthatók.

(2) Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§ (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

(4) A képviselő-testület szükség szerint, de évente lehetőleg négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.

(5) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat számláin lévő – átmenetileg – szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

(7) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készpénzfizetési számlák,

b) vásárlási előleg, ellátmány,

c) munkavállalók illetményelőlege,

d) munkavállalók utazási költségtérítése,

e) munkavállalók belföldi kiküldetése,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közcélú dolgozók, közfoglalkoztatottak, alkalmi munkavállaló munkabére,

h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


15.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013 (XI.21) számú rendelete 6. § (1) bekezdésében a „2014-ben” szövegrész helyébe a „2014-ben és 2015-ben” szövegrész lép.

(3) Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013 (XI.21) számú rendelet

7. §- a az alábbi (1) bekezdéssel egészül ki egyúttal (1-4) bekezdések (2-5) bekezdésre változnak:

„ (1) Az Önkormányzat Környezetvédelmi alapot hoz létre.”.

(4) A költségvetési rendelet 14. mellékletének 2. pontjában felsorolt civil szervezetek támogatásából, a TÖOSZ tagdíj, a LEADER HACS, a Polgárőr Egyesület, valamint a Böhönye Községi Sportegyesület támogatásán kívűl, valamennyi civil szervezeti támogatás legkorábban 2015. április 30-át követően kizárólag az előző évi pénzügyi elszámolást követően kerül időarányosan folyósításra, a költségvetés függvényében.

Zsoldos Márta Piroska

polgármester


Vezér Ákos

jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 6.Vezér Ákos

jegyző