Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020 (X.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 21 - 2020. 10. 21Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Böhönye Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§. (1) –(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek


I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege


1. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését


a; 796.469 eFt. költségvetési kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás                                   468.027 e  Ft.

ab; felhalmozási költségvetési kiadás                              328.442 e  Ft.


b; 427.113 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből   

ba; működési költségvetési bevétel                                  422.014 e Ft.

bb; felhalmozási költségvetési bevétel                                 5.099 e Ft.


c; 369.356 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca; belső finanszírozású bevétel (maradvány)               

  • működési célú                                                                                           85.606  e Ft.
  • felhalmozási célú                                                                                    283.750 e Ft.

cb; külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)                      

  • működési célú                                                                                                   0 e Ft.
  • felhalmozási célú                                                                                              0 e Ft.

cc; külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés)

  • működési célú                                                                                                   0 e Ft.
  • felhalmozási célú                                                                                              0 e Ft.

hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.”


2.§.


A R. 4. §-ának (1) bekezdései helyett a következő rendelkezések lépnek:


„(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.”


3.§.


A R. 6. §-ának (3) bekezdése helyett a következő rendelkezés lép:


„(3) Az önkormányzat felújítási tervei, melyekre céltartalékot képez e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.”
(1) R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) R. 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


4.§.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.kmf.
Zsoldos Márta Piroska                                Gulyás Anita

                                    polgármester                                 az SZMSZ szerint                                                                                                                                              helyettesként a jegyző helyett eljáró

                                                                                        gazdasági vezető   
Záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2020. október 20.

                                                                                               Gulyás Anita

                                                                                               az SZMSZ szerint                                                                                                                                                     helyettesként a jegyző helyett eljáró

                                                                                               gazdasági vezető   

Mellékletek