Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014 (XII.9.) önkormányzati rendelete

a település címeréről és zászlajáról és nevének használatáról

Hatályos: 2014. 12. 10

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről, valamint a település nevének használatáról az alábbi rendeletet alkotja:

 1. Az Önkormányzat jelképei


1.§ Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára és jelenére utaló díszítő szimbólumok a címer és a

     zászló.

A címer leírása


2.§ Ecséd község címere álló hegyes talpú pajzs, mely három mezőre tagolódik. A jobb    szélső (heraldikában az irányok

      ellentétesek) vörös mezőn – a táj védett madaraként – balra fordult, természetes színű lebegő gyurgyalag látható.

      A bal szélső kék mezőn három ezüst hullámpólya látható, a helyi tavat szimbolizálva. Az alsó zöld mezőn leveles

      szőlőfürt lebeg, a szőlőtermelés jelentőségét hangsúlyozva.

A címer használatának köre


3.§ (1)  A község címere a település múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép, a Magyar Köztársaság címerét nem

           helyettesíti.

      (2) A község címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható, hatósági eljárás

            során nem alkalmazható.

      (3) Külön engedély nélkül, az alábbi helyeken és események során alkalmazható:


 1. díszítő elemként, domborműként az önkormányzat középületein, a községháza bejáratánál, tanácskozó termében    és hivatali helyiségeiben,
 2. az önkormányzat által kiadott kitüntető vagy emlékérmeken, emléklapokon, díszokleveleken,
 3. Az Önkormányzat zászlaján és annak változatain.
 4. a képviselő-testület nem hatósági jellegű felhívásain, meghívóin,
 5. az önkormányzat által vagy közreműködésével megjelentetett kiadványokon, emléktárgyakon,
 6. a polgármester és a jegyző nem hatósági levelezésében,
 7. az önkormányzat által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken, bemutatókon, kiállításokon, valamint ezek  oklevelein,
 8. a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán és eligazító táblákon.

A zászló leírása


4.§ (1) Ecséd község zászlaja 1:2 arányú, fehér színű, melyen a címer a rúd felőli

           egyharmad  metszéspontjában helyezhető el. A zászlórúd fehér színű.

      (2) A zászló lobogó formájában is használható: 2:1 arányú álló téglalap a zászlónál

           megadott színben, melyen a címer a mező felső harmadában helyezhető el.

      (3)Az Önkormányzat zászlaja a Községházán kerül elhelyezésre.

A zászló használatának köre


5.§ (1) A zászló, lobogó, vagy azok méretarányos változatai az alábbi helyeken és eseményeken alkalmazhatóak :

 • hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyarország zászlajával együtt,
 • képviselő-testületi ülés alkalmával önállóan, az ülés helyszínén,
 • a községgel összefüggő vagy az önkormányzat által rendezett eseményeken, ünnepségeken, rendezvényeken.

(2) A települési zászló használata Magyarország zászlajának használatát nem helyettesíti.

2. A település nevének használata


6. § Ecséd község nevének jogszerű felvétele engedélyköteles.

7. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a természetes személyekre, jogi személyekre és a jogi személyiség nélküli gazdasági

           társaságokra, egyéni vállalkozókra.

      (2) Nem engedélyköteles a névhasználat

          a) amely jogszabályon alapul;

b) egyházi jogi személyek részére;

                c) intézmények, egyéb szervezetek számára, amelyet az Ecséd Községi Önkormányzat alapított.

 (3) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye,

     nem természetes személy székhelye, telephelye, vagy fióktelepe Ecséd közigazgatási területén található.

8. § (1) Az 7. § (1) bekezdésben meghatározott személyek részére elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy

           működésük folytatásához az

       a) Ecséd,

       b) ecsédi,

          megjelölés, illetve név, ezek bármilyen toldalékos formában történő használata, annak bármilyen módon történő

          leírása, a képviselő-testület engedélyéhez kötött.

     (2) A név használata akkor is engedély köteles, ha a névben az (1) bekezdésben meghatározott kifejezés akár

         szóösszetételként, akár kötőjellel, vagy bármilyen elválasztással jelenik meg.

3. A címer-, zászló- és névhasználati engedélyezési eljárás


9. § (1) A címer-, zászló,- és névhasználati engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági ügy, melyben a közigazgatási

           hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései – e rendeletben foglalt

           eltérésekkel – az irányadók. Az egyedi engedélyezési eljárásban az érdemi döntést a polgármester hozza meg,

           melyről a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

      (2) Az (1) bekezdésben meghatározott közigazgatási megjelölés vagy név felvétele és használata iránti kérelmet az

          Ecséd Községi Önkormányzathoz kell benyújtani.

A címer és a zászló használatának engedélyezése


10.§ (1) A címer és/vagy a zászló használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező és a felhasználásért felelős nevét, címét,
 • a használat, terjesztés vagy forgalomba hozatal célját, időtartamát, darabszámát,
 • a címer előállításának anyagát, a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát.

        (2) A címer és/vagy a zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

 • az engedélyes megnevezését és címét
 • az előállítás anyagát,
 • az engedélyezett felhasználás célját
 • az előállításra engedélyezett mennyiséget
 • a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,
 • a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket
 • a címer és/vagy zászló felhasználásáért felelős személy megnevezését
 • amennyiben a használatért díjat kell fizetni, a díj összegét.

   (3) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén a címer és/vagy zászló használatáért fizetendő díjak egyedileg

       kerülnek megállapításra.

        (4) A település címerét kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, méretarányainak,  színeinek megtartása

            mellett szabad használni, s csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. Egyes

            elemei önállóan nem használhatók. A címer védjegyként nem használható fel.

        (5) Amennyiben nincs lehetőség a címer eredeti színben való ábrázolására, úgy az a hordozó tárgy anyagának

            színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

A névhasználat engedélyezése


11.§ (1) A közigazgatási egység nevének felvételére és használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

            a) a kérelmező nevét vagy megnevezését, lakóhelyét vagy székhelyét,

            b) a kérelmező tevékenységi körét,

            c) a használat célját és módját, ennek keretében a megnevezés teljes szövegét,

           d) a használat időtartamát,

      (2) A kérelemhez csatolni kell:

          a) amennyiben dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja a 8. § (2) bekezdésében

              meghatározott közigazgatási egység név, úgy annak tervét;

          b) a szervezet létesítő okiratának eredeti vagy másolati példányát, amennyiben a kérelmező nem természetes

             személy.

12. § A névhasználat díjmentes.

13.§ (1) A közigazgatási egység nevének felvételére és használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

           a) a jogosult nevét vagy megnevezését és lakóhelyét vagy székhelyét,

           b) az engedélyezett felvétel vagy használat céljának meghatározását,

           c) az engedély érvényességének időtartamát, amely lehet meghatározott alkalom, határozott idő, határozatlan időre

              (legfeljebb a kérelmező működési idejére),  

           d) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait,

           e) a névhasználat díjmentességére történő utalást.

      (2) A közigazgatási egység nevének felvételére és a használatára vonatkozó engedély a név felvételével, a használat

           módjával kapcsolatosan feltételeket, kikötéseket és előírásokat is tartalmazhat.

 14. § (1) Az címer, zászló és névhasználat iránti engedély kiadását meg kell tagadni, vagy az engedélyt vissza kell vonni,

          a) ha a használat vagy annak módja, célja és körülményei alkalmasak arra, hogy az Ecséd Községi Önkormányzat,

  a Polgármesteri Hivatal jogát, jogos érdekét sértené vagy veszélyeztetné, illetve a község történelmi múltját, jó

  hírnevét csorbítaná.

          b) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már létezik kiadott engedély, vagy a nevet már valaki

             jogszerűen használja.

          c) ha a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti.

         (2) Az engedély kiadása megtagadható egyéb, különösen indokolt esetben.

    15.§ A címer, zászló, közigazgatási megjelölés vagy név engedélyezett használatának ellenőrzéséről a polgármester

           gondoskodik a jegyző útján.

    16.§ Az engedélyezési eljárás során az ügyviteli tevékenységet a jegyző látja el, aki a kiadott engedélyekről, illetve azok

           megszűnéséről vagy visszavonásáról nyilvántartást vezet.

Záró rendelkezések


17.§ E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások tényállásait külön önkormányzati

       rendelet állapítja meg.

18.§ Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

19.§ Hatályát veszti az Ecsédi Önkormányzat 8/2006. (VI.8.) rendelete a település címeréről és zászlajáról.Ezen rendelet 2014. év december hó 10. napján lép hatályba.