Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (IV.15.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Hatályos: 2016. 08. 03- 2023. 06. 30

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (IV.15.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról1

2016.08.03.

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések

1. § (1) Ecséd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanítás céljára történő átadás céljára történő szállításáról a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) rendelkezéseinek megfelelően, kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területi hatálya Ecséd község közigazgatási területére terjed ki.

(3)2 A rendelet személyi hatálya a község közigazgatási területén belül valamennyi ingatlan természetes személy birtokosára, tulajdonosára, és vagyonkezelőjére (a továbbiakban: ingatlanhasználó) kiterjed. A személyi hatály a gazdálkodó szervezetekre (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég) – ide nem értve azt a költségvetési szervet, amelyet az államháztartásról szóló törvény szerinti közfeladat ellátására hoztak létre - terjed ki.

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed az ingatlanhasználó ingatlanán keletkező, összegyűjtött és a közszolgáltató részére átadott települési hulladékra.

(5) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra, az állati eredetű, az inert, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.

(5a)3 (6) Az állam a Ht. 32/A § (1) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátására koordináló szervként létrehozta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t (továbbiakban: Koordináló Szerv).

2. § . Az ingatlanhasználó köteles az e rendelet szerint szervezett kötelező közszolgáltatást igénybe venni, a szolgáltató pedig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást folyamatosan és teljeskörűen biztosítani.

II. Hulladékkezelési közszolgáltatás rendje és módja

3. § (1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

(1a)4 (2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés alapján a települési hulladékkezelési közszolgáltatást a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (3000 Hatvan, Tarjáni u. 3., adószáma: 24183219-2-10, KÜJ:103 090 571; KTJ: 102 007 924, OHÜ azonosító: A-287/2014., KSH azonosító: 24183219-3811-572-10; továbbiakban: közszolgáltató) kizárólagos jelleggel látja el.

(3) A közszolgáltatási szerződés nyilvános. A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében a közszolgáltató azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosító, statisztikai számjel), valamint a közszolgáltatási tevékenység megnevezését, területét és a tevékenység végzésének időtartamát.

(4) Az Önkormányzat elősegíti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás összehangolását a településen végzett más közszolgáltatásokkal.

4. § Az összegyűjtött települési hulladék a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonában álló hulladékgazdálkodási létesítménybe történik.

III. A közszolgáltatás szüneteltetése

5. § (1a) (1) Szünetel a közszolgáltatás, ha az ingatlan teljes egészében használaton kívül áll, vagy azon felépítmény nem található, s e tényt a jegyző igazolja.

(1b)5 (2)

(3) A közszolgáltatás szüneteltetése esetén a tulajdonos a bejelentést követő hónap 1. napjától mentesül a díjfizetési kötelezettség alól.

IV. A szolgáltató jogai és kötelezettségei

6. § (1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre, vagy az a tény, hogy a szolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Az egyedi közüzemi szerződések megkötése a szolgáltató feladata.

(1a)6 (2) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtéséhez 60 literes és 120 literes kuka gyűjtőedényzet közül választhat. A választott edényméretet a szolgáltatónál kell bejelenteni. A Közszolgáltató biztosítja továbbá az elkülönített gyűjtést is lehetővé tevő, megfelelő jelzéssel ellátott edényt, vagy zsákot a szolgáltatást igénybe vevő számára.

(1b)7 (3)8

(1c)9 (4) A közszolgáltató a hulladék gyűjtésére és a további ártalmatlanítás céljából történő átadás helyére történő szállításra vonatkozó közszolgáltatást heti egy alkalommal, a szerdai napon 7.00 - 19.00 óra közötti időpontban végzi, a vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő papír-, üveg-, műanyag-, és fémhulladékot minden hónap utolsó csütörtöki napján szállítja el.

(1d)10 (5)-(7)

7. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és biztonságos fenntartása mellett köteles elvégezni a közszolgáltatás minőségét javító, fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat, figyelembe véve a szolgáltatást igénybe vevő lakosság fizetőképességét.

(2) A közszolgáltató feladatát a környezetvédelmi előírások betartásával, az előírt feltételeknek megfelelő jármű- és eszközparkkal, valamint a szükséges számú és megfelelő képzettségű szakemberrel köteles ellátni.

(3) A közszolgáltató az esetleges műszaki, időjárási akadályok miatti járat ki-, vagy elmaradást lehetőleg a következő napon, vagy a szállítási hét szombatján, de legkésőbb az akadály elhárulását követő gyűjtési napon köteles pótolni.

(4) A járatkimaradásról haladéktalanul, az ünnepnapok miatti járatmódosításról két héttel a módosítást megelőzően köteles a közszolgáltató az önkormányzatot értesíteni.

(5) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására alvállalkozót vehet igénybe, melyről az Önkormányzatot köteles tájékoztatni. Az alvállalkozó tevékenységéért és az esetleges károkozásáért a közszolgáltató felelős.

(6) A közszolgáltató az elvárható gondossággal köteles a gyűjtőedényzetet kezelni. A nem szabványos edényzetben keletkezett károkért a közszolgáltató nem tartozik felelősséggel.

(7) A közszolgáltató az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére eseti megállapodást köt az Önkormányzattal.

V. A lomtalanításra vonatkozó szabályok

8. § (1) A lomhulladék elszállításának megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató minden évben egyszer gondoskodik. Az évi egyszeri lomtalanítás külön díj felszámolása nélkül történik, melyről az Önkormányzat a lakosságot előzetesen tájékoztatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott évi egyszeri lomtalanításon kívüli időpontban a közszolgáltató külön díj felszámítása ellenében szállítja el azt a települési hulladékot, ami a rendszeresített gyűjtőedényekben, vagy zsákban nem helyezhető el.

(3) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt időpontban – legkorábban a szállítás napját megelőző napon 18 órától - az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki elszállítás céljából.

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy a jármű-és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet és a környezetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) A közszolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó hulladék elszállítására köteles.

VI. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

9. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a 6. §. (2) bekezdésében megjelölt, a közszolgáltató által meghatározott típusú, választása szerinti méretű gyűjtőedényt beszerezni és használni, valamint azt tisztán, használatra alkalmas állapotban tartani.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele az ingatlanhasználó számára egész évben kötelező.

(3) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevétele alól nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a közszolgáltatást hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.

(4) A gyűjtőedényeket az ingatlanon belül kell elhelyezni, s legfeljebb a szállítási napot megelőző nap 18 órától lehet kihelyezni közterületre, s a szállítás napján, a kiürítést követően, el kell onnan távolítani.

(5) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal köteles eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, Ecséd község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot, valamint a gyalogos és gépjárműforgalmat ne zavarja.

(6) Amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége a gyűjtőedény méretét alkalmanként meghaladja, köteles az ingatlanhasználó az erre rendszeresített, megfelelő űrtartalmú zsákot beszerezni a közszolgáltatótól térítési díj ellenében.

(7) Az ingatlanhasználónak a gyűjtőedény fedelét lecsukott állapotban kell tartania mind tároláskor, mind a közterületre történő kihelyezésekor, valamint a gyűjtőedényt a szállítási napon a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen kell elhelyezni.

(8) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, illetve a gyűjtőedényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(9) A gyűjtőedény eltűnése vagy megsemmisülése esetén az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedény beszerzéséről.

VII. A gazdálkodó szervezetek települési hulladékkal összefüggő jogai és kötelezettségei

10. § (1) Gazdálkodó szervezet a Ht. 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a hulladék kezeléséről.

(2) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni.

(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja.

(4) A gazdálkodó szervezet vezetője köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha a hulladékkezelésről saját maga már nem tud gondoskodni.

VIII. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére, valamint a kölcsönös adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések

11. § (1) (1)-(7)11

(1a) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok ( a természetes személyazonosító adatok, valamint lakcím) kezelésére a Ht. 32/A § (4)-(5) bekezdése értelmében a Koordináló Szerv jogosult.

IX. Hulladékkezelési közszolgáltatási díj

12. § (1) (1)–(7)12 A közszolgáltató részére a Koordináló Szerv a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladataiért szolgáltatási díjat fizet.

(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései alapján köteles megfizetni.

X. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § Hatályát veszti Ecséd Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete.

1

Az önkormányzati rendeletet az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 1. napjával.

2

Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2016.07.01-től.

3

Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2016.07.01-től.

4

Módosította a 23/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2015.12.01-től.

5

Módosította a 23/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2015.12.01-től.

6

Módosította a 23/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2015.12.01-től.

7

Módosította a 23/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2015.12.01-től.

8

Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2016.07.01-től.

9

Módosította a 23/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2015.12.01-től.

10

Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2016.07.01-től.

11

Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2016.07.01-től.

12

Módosította a 8/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2016.07.01-től.