Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (XI.21.) önkormányzati rendelete

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hatályos: 2019. 11. 01 - 2021. 08. 11

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (XI.21.) önkormányzati rendelete

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

a gyermekétkeztetési térítési díjak és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

(Módosításával egységes szerkezetű. Hatályos 2019. november 1. naptól.)

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az étkeztetést Ecséd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda Központi Konyhájáról biztosítja.

2. § (1) A gyermekétkeztetési intézményi bruttó térítési díjak mértéke:

  • a) Óvodai 3-szori étkezés 285,-Ft/nap
  • b) Iskolai étkezés:

tízórai: 65,-Ft/nap

ebéd: 270,-Ft/nap

uzsonna: 65,-Ft/nap

c) [1] c) Minibölcsődei 4-szeri étkezés 330 Ft/nap

(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának az alapja az élelmezési nyersanyagköltség egy ellátottra jutó napi összege.

(3) A személyi térítési díjat az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda Központi Konyhájának tagintézmény vezetője az (1) bekezdés szerinti napi összeg, az igénybe vett étkezési napok számának, és a normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

2/A. § [2] [ 2/A. § A Kölyök Minibölcsődében a gyermek gondozásáért, neveléséért, nappali felügyeletéért és a vele történő foglalkozásért fizetendő gondozási térítési díj: 0 Ft/nap.]

3. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat – kivéve az idősek nappali ellátását -az Önkormányzat biztosítja.

(2) Az idősek nappali ellátását igény szerint az Önkormányzat a Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás keretében biztosítja.

(3) Az Önkormányzat étkeztetési feladatát az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda Központi Konyhájáról saját elszállítással vagy kérelemre házhoz való szállítás keretében munkanapokon biztosítja.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának mértéke:

  • a) szociális étkezés elvitellel: 510,-Ft
  • b) szociális étkezés kiszállítással: 710,-Ft

melyből az étkezés: 510,-Ft

kiszállítás: 200,-Ft

A szociális étkezés díjai – kivéve a kiszállítás – az Áfát tartalmazzák.

c) Idősek nappali ellátásában külön szolgáltatásként, igény esetén, a szolgáltató Lőrinci Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás által megállapított díj szerint.

d) A házi segítségnyújtás óradíja: 400,-Ft

Az óradíjat Áfa nem terheli.

e) Jövedelemmel nem rendelkezőknek az étkezés térítés mentes.

4. § A szociális ellátásokért fizetendő személyi térítési díjat az Önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó ügyintézője állapítja meg a vonatkozó jogszabályok, az igénybe vevő jövedelmi viszonyainak, valamint jelen rendelet 3. § (1) – (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

5. § E rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési térítési díjak és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról.

Nagy Lászlóné Maksa Mátyás
jegyző polgármester

Kihirdetve 2018. november 21. napján.

Nagy Lászlóné
jegyző

Egységesítési záradék:

Jelen rendelet egységes szerkezetű a módosításra elfogadott 12/2019. (X.1.) önkormányzati rendelettel.

A kiadmány hiteles!

dr. Orosz Mária Csilla

jegyző


[1] Módosította a 12/2019. (X.1.) önkormányzati rendelet 1.§.-a. hatályos 2019. november 1. napjától.
[2] Módosította a 12/2019. (X.1.) önkormányzati rendelet 2.§.-a. hatályos 2019. november 1. napjától.