Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020 (VII.21.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 22 - 2020. 07. 22


Böhönye Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés d) pontja alapján  meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2015 (XII. 1.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.

  1. §

Az R. 34. § (1) bekezdésben lévő szövegrész hatályát veszti, helyébe „Az előterjesztés benyújtására a polgármester, az alpolgármester, a képviselőtestületi tag feladatkörében eljárva a képviselő- testület bizottsága, és a jegyző, továbbá a jogszabály alapján beszámolásra kötelezettek jogosultak.” szövegrész lép.


  1. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
                Zsoldos Márta Piroska                                                                                     dr. Sitkei Lukács

                      polgármester                                                                                                       jegyző


Kihirdetve: Böhönye, 2020. július 21-én.
                                                                               dr. Sitkei Lukács

                                                                                       jegyző