Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 31

Böhönye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, 71. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h; pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.


2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege


3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

a; 1.490.032 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás                                     724.897 e Ft.

ab; felhalmozási költségvetési kiadás                                765.135 e Ft.


b; 1.366.842 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből  

ba; működési költségvetési bevétel                                    542.658 e Ft.

bb; felhalmozási költségvetési bevétel                               824.184 e Ft.


c; 123.190 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca; belső finanszírozású bevétel (maradvány)                 

  • működési célú113.190 e Ft.
  • felhalmozási célú10.000 e Ft.

cb; külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)             

  • működési célú0 e Ft.
  • felhalmozási célú0 e Ft.

cc; külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés)

  • működési célú0 e Ft.
  • felhalmozási célú0 e Ft.

állapítja meg.


(2) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) a; pontja bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel a felvételét nem tervezi az önkormányzat.4. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai


(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint tartalmazza.


5.§.

A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai


A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit 5. melléklet, valamint a kiadásait 6. melléklet szerint fogadja el.


6.§.

Az önkormányzat bevételei és kiadás

(1) Az önkormányzat működési célú támogatásai, valamint pénzeszköz átadásit a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felújítási tervei, melyekre céltartalékot képez 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként 10. melléklet szerint határoz meg.

(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként 11. melléklet szerint határoz meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat állapít meg, a 13. mellékletnek megfelelően tartalmazza.

(8) A képviselő – testület a lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.


7. §.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.


8. §

A bevételi többlet kezelése


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


9. §

Tartalékok


(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

20.580 e Ft összegben

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát

                                                           10.000 e Ft összegben

állapítja meg.

(3) Viziközmű fejlesztési tartalékát

                                                           69.221 e Ft összegben

állapítja meg.


II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


10. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


11. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.


12. §

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.


13. §

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) Az önkormányzat a Böhönyei Közös Önkormányzat Hivatal köztisztviselői esetében nem él a 2017. évi C. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény 59. §. /6/ bekezdésében meghatározottak alapján a magasabb összegű illetményalap megállapításával, de átlagosan 5 % béremelésre ad lehetőséget.


14. §.


Szolgáltatási szerződés


(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai.

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést 100 ezer forint felett írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 a.) az ellátandó feladatot,

 b.) a díjazás mértékét,

       c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.


15. §

Önkormányzati biztos kirendelése


Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.


16. §

A költségvetés módosítása


A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


17. §.

Záró és egyéb rendelkezések


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) A képviselő-testület zárolja és képviselő-testületi döntéshez köti az alábbi előirányzatok felhasználását:

   1. 9. melléklet 11. sora.

   2. 11 melléklet 13, 14, 15, 16 sorai.


(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.kmf.Zsoldos Márta Piroska                                            Vezér Ákos

         polgármester                                                        jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2018. március 1.


                                                                                                          Vezér Ákos

                                                                                                             jegyző

Mellékletek