Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 26

Böhönye Község önkormányzata

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


5/2014(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE


AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓLBöhönye Község Képviselő - testülete az Alaptörvény 32.cikk(2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében,továbbá az Alaptörvény 32.cikk ( 1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében  és  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában leírtak szerint az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról  a következőket rendeli el:

 1. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi zárszámadását 592166 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 465943 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és126. 223 ezer Ft költségvetési többlettel e rendelet 14. számú mellékletébe foglalt mérleg alapján állapítja meg.


Ezen belül a zárszámadásban a 2013. évi 


 • a működési célú bevételek teljesítését                            546861          e Ft-ban

ebből:

 • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                   0           e Ft-ban
 • 2012. évi működési  pénzmaradványt                 68741           e Ft-ban


 • a működési célú  2013. évi teljesített kiadásokat           421824          e Ft-ban

ebből:

 • a személyi juttatások kiadásait                             92510          e Ft-ban      
 • a munkaadókat terhelő járulékokat                      22162         e Ft-ban
 • a dologi kiadásokat                                              88844         e Ft-ban
 • az ellátottak pénzbeli juttatásait                           57068         e Ft-ban
 • támogatásértékű működési kiadások                  155446         e Ft-ban
 • egyéb működési kiadások ( átadás áht-n kívül)     5794          e Ft- ban.


                                                                                 

 • a felhalmozási célú 2013. évi  teljesített bevételt             10952           e Ft-ban
 • ebből:
  • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                    0           e Ft-ban
  • előző évi fejlesztési  pénzmaradvány                   34353            e Ft-ban

                                                                                     

 • a felhalmozási célú kiadást                                                       44119    e Ft-ban
 • ebből:
  • intézményi beruházások összegét                                    336     e Ft-ban
  • felújítások összegét                                                     29292     e Ft-ban
  • beruházások összegét                                                   14491     e Ft-ban
  • egyéb felhalmozási kiadások összegét                                 0     e Ft-ban


hagyja  jóvá.


 1. §


 1.  költségvetés végrehajtásának 2013. évi működési bevételeit a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalra e rendelet 9. számú melléklete szerint az Önkormányzat egészére e rendelete 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
 2.  A működési kiadásokat a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalra e rendelet 9. számú melléklet szerint az Önkormányzat egészére e rendelet 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. §


(1)A helyi önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) A helyi önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(3) A helyi önkormányzat nevében 2013. évben elvégzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(4) A helyi önkormányzat nevében 2013. évben elvégzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott 2013. évi támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások elszámolását e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.


(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2012.évi kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 8. számú melléklete szerint veszi tudomásul.


(7)A képviselő-testület a Böhönyei Közös Önkormányzati hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2013. évre e rendelet 9. számú. melléklete szerint hagyja jóvá.


 (8) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát szervenként és összesen, e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.


(9) A képviselő-testület a 2013. évben a közfoglalkoztatottak létszámát  az önkormányzat egészére  e rendelet a 11. számú melléklete szerint hagyja jóvá.(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.


(13) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza. 1. §


 Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegének elszámolását e rendelet 12. számú és 13. számú mellékletei tartalmazzák.


5. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi hitelállományát lejárat, összeg, eszközök a hitelezők szerinti bontásban e rendelet 3.számú melléklete szerint állapítja meg.


6.§


(1) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmény 2013. évi pénzmaradvány elszámolását  rendelet a 19. számú melléklete tartalmazza.

                                                                                                                    

(2) A Képviselő-testület engedélyezi a felülvizsgálat eredményeként, hogy a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 6600 e Ft, - a beszámolójában kimutatott - 2013. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványt konkrét kiadásokra, tervezze meg és használja fel.


7  §


Az önkormányzat által 2013- ban adott a támogatások és közvetett támogatások összegét e rendelet 17. és 18. számú mellékletei szerint fogadja el.


8.  §


A  Képviselő-testület a nem kötelező könyvvizsgálat tárgyát  képező 2013. évi egyszerűsített mérlegét e rendelet 20. számú mellékletében foglaltak szerint  egyszerűsített pénzmaradvány elszámolást a 19. számú melléklet szerint fogadja el.9.   §


Az önkormányzat és intézménye összevont vagyonmérlegét és  vagyonkimutatását a teljes vagyoni körre vonatkozó részletezéssel  e rendelet 21. számú melléklete szerint állapítja meg.


   10.  §


Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet a 21. számú melléklete  – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 2056607 e Ft-állapítja meg.     11.   §


(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, és felhasználhatóságáról a költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


(2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját tegye közzé.   12.   §Ez a rendelet a kihirdetését követő  napon  lép hatályba..


Böhönye, 2014. április 24.
Dr. Szijártó Henrik 

Hoffmanné dr. Németh Íldikó 

                         Polgármester

Jegyző


Címrend


1. számú melléklet
1. Cím Böhönye Község Önkormányzata

2. cím Az önkormányzat önállóan  működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
2. számú melléklet


   A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványaEredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított ei.

Teljesítése Ft

e Ft
1 Cím Böhönye Község ÖnkormányzatA) Működési célú pénzmaradvány


7 495

7 495

10175
B) Felhalmozási pénzmaradvány


93 740

93 740

95385


2. Cím Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal


A) Működési célú pénzmaradvány


626

626

626
B) Felhalmozási célú pénzmaradvány


0

0

0


Össz:

101 861

101 861

105560

3. számú melléklet


              3. melléklet A költségvetési hiány külső finanszírozása 2013. évMűködési cél


Felhalmozási célTeljesítés
Böhönye Község Önkormányzat
Eredeti ei

HITEL

0


0


0


Módosított ei

HITEL

0


0


0

Böhönye Község Önkormányzat és intézményei 2013.évi bevételei   4.számú mellékletEredeti e.i.

MÓD e.i07.

Mód.ei 09.

Mód ei. 10.

Mód. 12.

Teljesítés

Felhalmozási bevétel

Teljesítés

Kötelező önk-i feladat

Önként váll feladat

Államig feladat


I.Működési bevételek:       1.Intézményi működési bevételek:

Önkormányzat

12 389

12 389

12 389

12 389

12 827

17 801

0


17 801

Önálló intézmény(Közös Hivatal)

25 901

13 510

13 510

1 020

1 020

807

0
807Összesen:

38 290

25 899

25 899

13 409

13 847

18 608

0


17 801
       2.Közhatalmi bevételek

2.1 Igazgatási szolgáltatási díj

15

15

15

15

15

31

0


31

Összesen:

15

15

15

15

15

31

0


31

2.2.Önkormányzati átengedett közhatalmi bevételek

   2.2.1. Gépjárműadó

10 000

10 000

4 000

4 000

4 000

3 604

0


3 064

   2.2.2.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

70

70

70

70

70

0

0   2.2.3.Önk. átengedett e.közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0


0Összesen:

10 070

10 070

4 070

4 070

4 070

3 064

0


3 064

2.3. Helyi adók és adójellegű bevételek

   2.3.1. Építményadó

1 104

1 104

1 104

1 700

1 700

1 845

0


1 845

   2.3.2. Telekadó

1 085

1 085

1 085

605

605

663

0


663


vállalkozók  komm adója 


-40-40

   2.3.3. Magánszemélyek kommunális adója

11 761

11 761

11 761

12 595

12 595

13 958

0


13 958

   2.3.4. Iparűzési adó

26 227

26 227

26 227

51 350

51 350

55 711

0


55 711

   2.3.5. Talajterhelési díj

1 440

1 440

1 440

4 530

4 530

3 365

0


3 365

Összesen:

41 617

41 617

41 617

70 780

70 780

75 502

0


75 502

2.4. Adópótlék, adóbírság

1 430

1 430

1 430

1 210

1 210

1 234

0


1 234

Összesen:

1 430

1 430

1 430

1 210

1 210

1 234

0


1 234

2.5. Egyéb közhatalmi bevételek

360

360

360

570

570

317

0


317

Összesen:

360

360

360

570

570

317

0


317

Összesen:

53 492

53 492

47 492

72 560

72 560

80 688

0


80 688
II.Támogatások:
       1.Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

1.1.Települési önk. működésének támogatása

46 564

47 527

47 528

47 528

47 528

47 528

0


47 528

1.2.Óvodaped és nem munk segítők bértámogat

40 944

43 232

39 964

39 964

39 964

43 568

0


43 568

1.3.Óvodaműködtetés támogatása

6 732

6 606

6 606

6 606

6 606

6 516

0


6 516

1.4.Ingyenes és kezdvezményes gyermekétkeztet

28 050

27 132

29 416

29 416

29 416

27 132

0


27 132

1.5.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészíté

40 388

40 388

40 388

40 388

40 388

35 906

0


35 906

1.6.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

16 778

16 778

16 778

16 778

16 778

16 778

0


16 778

1.7.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám

21 528

20 610

23 930

23 930

23 930

20 609

0


20 609

1.8.Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 737

2 737

2 737

2 737

2 737

2 737

0


2 737

1.9.Központosított előirányzatok

264

264

264

264

264

11 946

0


11 946

1.10.Adóerőképesség szerkezetátalakítási tart.4 071

4 071

4 071

4 0714 071

1.11.Szociális tűzifa tám.


1 610

1 6101 610

1.11..Működőképesség megőrzését szolg támog

72 344

63 995

63 995

20 000

49 933

49 933

0


49 933

1.12. Szerekezetátalakítási tart


8 0048 004

1.13.Egyéb működési tám 8 6178 617

1.13.Központosított  működési


11 94611 946

Összesen:

276 329

269 269

275 677

231 682

263 225

292 830

0


292 830
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

      1.Önkormányzatok sajátos felh.és tőke bevételei(koncessziós díj.

16 416

16 416

16 416

8 000

9 668

9 668


7 613

7 613
      2. Ingatlanértékesítés03 000

3 000

Összesen:

16 416

16 416

16 416

8 000

9 668

9 668


10 613

10 613
IV.Támogatásértékű bevételek:


      1.Támogatásértékű működési bevételek

Önkormányzat

64 137

63 588

65 082

53 504

53 504

51 33251 332

     ebből OEP-től

6 696

6 696

6 696

6 696

6 696

5 566

0


5 596

ebből IKSZT


2 000

2 000

7 312
ebből: Egészségnevelési TÁMOP

2 500

2 5007 312


Helyi önkormányzatoktól és költségv. szervtől

1 457

726

726

11 261

11 261

9 816

0


9 816

Összesen:

65 594

64 314

65 808

64 765

64 765

74 026

0


74 026
      2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

0

0

2 679

0


2 679
      3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek
339

339

Önkormányzat

108 448

108 448

111 774

10 024

0


0Önálló intézmény

0


0Összesen:

108 448

108 448

111 774

10 024

0


0

339

339
V.Véglegesen átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről:

       1.Működési célú pénzeszközök

0


0

0


987

0


987
       2.Felhalmozási célú pénzeszközök

0


0Összesen:

0

0

0

0


987

0


987
VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése:

      1.Működési kölcsönök visszatérülése

283

283

283

283

283

237

0


237
      2.Felhalmozási kölcsönök visszatérülése

0


0Összesen:

283

283

283

283

283

237

0


237
VII.Hitelek
        1.Működési célú hitelek

0


0


        2.Felhalmozási célú hitelek

0


0Összesen:

0

0

0

0

0


0


VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek:


          1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Önkormányzat

101 235

101 235

103 915

104 934

104 934

68 741


34 353

103 094

Önálló intézmények

1 645

1 645

1 645

626

626

0
Összesen:

102 880

102 880

105 560

105 560

105 560

68 741


34 353

103 094
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:


Önkormányzat

0

-1 603

0


-1 603

Önálló intézmények

0


0Összesen:

0

0

0

0


-1 603

0


-1 603

Mindösszesen bevételek:661 732

641 001

648 909

506 283

529 908

546 861

0

45 305

591 359


807


Böhönye Község Önkormányzat és intézményei 2013.évi kiadásai 5.sz.  melléklet
 ( e Ft)
Eredeti e.i

Mód e.i

Mód ei.10

Mód. Ei.12.

Működési kiadások

Teljesítés

Felhalmozási kiadások

Teljesítés

Kötelező önk-i feladat

Önként váll feladat

Államig feladat

I. Személyi juttatás1. Helyi önkormányzat


59 642

57 953

57 953

59 603

59 603

61 194

0


61 194
2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

28 449

28 449

28 967

30 398

30 398

31 316

0
31 316


88 091

86 402

86 920

90 001

90 001

92 510

0

II. Munkaadót terhelő járulékok


1. Helyi önkormányzat


11 348

10 887

10 887

11 478

11 478

14 248

0


14 248
2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

7 365

7 365

7 830

8 472

8 472

7 914

0
7 914


18 713

18 252

18 717

19 950

19 950

22 162

0

III.Dologi kiadások1. Helyi önkormányzat


84 037

83 191

88 157

88 157

88 157

77 624

0


77 624
2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

11 695

11 695

11 695

11 695

11 695

11 220

0
11 220


95 732

94 886

99 852

99 852

99 852

88 844

0

IV.Támogatásértékű kiadások:

(áht-n belül
      4.1.Támogatásértékű működési kiadások:

1. Helyi önkormányzat és kv szervei

.


8 487

59 688

2 806

3 197

3 197

8 606

0


8 606
2. Böhönye Társulás

132 332

133 944

133 944

146 840146 840
8 487

59 688

135 138

137 141

137 141

155 446

0

      4.2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások:

1. Helyi önkormányzat


0
0


0


2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

0
0


0


0

00


0

V.Véglegesen átadott pénzeszközök:

áht-n kívül      5.1.Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök:
1. Helyi önkormányzat


6 614

6 714

5 794

5 794

5 794

5 794

05 7942. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

0

00


0


6 614

6 714

5 794

5 794

5 794

5 794

0

      5.2.Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök:
1. Helyi önkormányzat


0
0


0


2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

0
0


0


0

00


0

VI.Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

1. Helyi önkormányzat


64 194

64 194

64 194

66 628

66 628

57 068

0


57 068
2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

0
0

0

0


64 194

64 194

64 194

66 628

66 628

57 068

0

VII.Felújítások, fejlesztések:1. Helyi önkormányzat


192 582

192 729

55 630

57 329

0


57 329Fejlesztés172 582

172 582

41 941

42 728

0


42 728

14 491

14 491

Felújítás20 000

20 000

13 689

14 601

0


14 601

29 292

29 292
2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

342

342


57 329

0336

336
385 506

385 653

55 630

57 329

0


57 329

VIII. Tartalékok
1. Helyi önkormányzat

(műk+fejl.cél)

33 984

33 737

40 038

53 213

25 517


27 696


2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

0
33 984

33 737

40 038

53 213

25 517


27 506

IX. Hiteltörlesztés
1. Helyi önkormányzata) Működési célú hitel törlesztése

0
0


0b) Felhalmozási célú hitel törlesztése

0
0


0


2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

0
0


0


0

00


0

X. Központi irányító szevi finanszírozási kiadás46 205

XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

Önkormányzat
0
0


2 866


1 866
2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

0


-464


-464
0

00Összesen kiadások:701 321

749 526

506 283

529 908

444 883

421 824

84 835

44 119

411 101

5 794

50 450
6.  számú melléklet

2013.évi felújítási és fejlesztési előirányzatai


(e Ft-ban)Kiadások

Eredeti e.i.

Mód ei

Mód. Ei.II.

Mód ei. III

TeljesítésI. FELÚJÍTÁSOK1.Helyi önkormányzatbuszváró , költségvetés és építési eng.
102


210
3 garázs építés tervdokumentáció (BauArt)

102

102

102


80
Diófa utca felújítás12 000

12 000

11 689


9 362
óvoda kapu aut231
tolózár csere718
KEOP 7.1.011 367

11 367

11 367


9140
Vásártéri lakás felúj671
szennyvíztelep zagyülepítő 


2720
áfa
6 160
       Összesen:23 469

23 469

13 689

0

29 2922. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal:

      Összesen:0

00
Felújítások mindösszesen:
13 689

14 601

29 292II. FEJLESZTÉSEK


1. Helyi önkormányzatKözfoglalkoztatás keretében - fűnyírótraktorH-LT154

500

500

500

500

394
Közfoglalkoztatás keretében - rotációs kapa

240

240

240

240

189
Közfoglalkoztatás keretében - fóliasátor

250

250

250

250

egyéb anyagKözfoglalkoztatás keretében - motoros láncfűrész

250

250

250

250

197
Közfoglalkoztatás keretében - pótkocsi 1,4 t

1 100

1 100

1 100

1 100

0
Közfoglalkoztatás keretében - kistraktor 20-230 LE

1 500

1 500

3 500

3 500

0
Kommunális csoport traktorvásárlás (MTZ-820)

12 700

12 700

5 283

5 283

4160
Kommunális csoport pótkocsi(Pronár-T671)

1 905

1 905

2 623

2 623

2065
lap top
147
gázkazánAdy36/2225
hótolólap
726
Vízmű szivattyú, iráníyítástechn. ber1 701

1 701

2765
Termőföld vásárlás a mg-i START munkaprogramhoz

5 000

5 000

2 000

2 000

0
szennyvíz szolglami jog628
ingatlan vásárlás12 000

12 000

12 000

12 000

100
szerver csere  Közös Hivatal

190

0
könyvelő program szoftvervásárlás
597

0
áfa
2 895
      Összesen:35 445

35 445

41 165

30 234

26 0993. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

Laptop
242

242Salgó polcrendszer100

100       Összesen:342

342

342

342

336
Fejlesztések mindösszesen:


14 827III. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS
1. Helyi önkormányzat0

0


IV.HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITEL KAMATA
1. Helyi önkormányzat0

0


V.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK
1.Helyi önkormányzat25 000

29 000

40 038

27 696
VI. FELH. CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS


0

0


0
Felújítás14 601
Mindösszesen fejlesztés:25 000

29 000

40 038

42 728
Fejlesztés felújítás összesen

53 727

85 025

44 119Böhönye Község Önkormányzatának 2013. évi társadalom-, és szociálpolitikai juttatásai (7. számú melléklet )


Lakosságnak juttatott támogatások
(eFt)

Eredeti ei.

Módosított ei

Teljesítés


Rendszeres szociális segély


6 156

6 156

6856

Egészségkárosodottak rendsz.szoc segélye


1 231

1 231


Foglalkoztatást helyettesítő támogatás


32 832

32 832

27439

Normatív lakásfenntartási támogatás


7 560

7 560

7707

Szoc tv 43/A § áp díj
469

Helyi megállapítású ápolási díj


1 416

1 416

1650

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


2 842

2 842

2703

Rendkívüli gyvéd.tám - Tanulási támogatás


1 260

1 260


Bursa


160

160


Óvodáztatási támogatás


400

400

160

Időskorúak járadéka
104

Köztemetés


500

500


Átmeneti segély


4 000

4 000

3415

Temetési segély


300

300

18

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


30

30

20

önk rendeleti egyéb


360

360

226

Közgyógyellátás


80

80

27

Szociális tűzifa2 434


Egyéb családi támogatás
1915

Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni

5 067

5 067

4359

ÖSSZESEN:


64 194

66 628

57068
8.számú melléklet2013.évi EU-támogatással megvalósuló feladatai


(e Ft-ban)


MegnevezésBevétel

Tejesítés


Kiadás

Teljesítés

Külső forrás

Eredeti e.i.

Módosított e.i.


Eredeti e.i.

Módosított e.i.
Böhönye Község Önkormányzat


1 000

1 000

930

1 995

1 995

1706

IKSZT - Horváth Judit bére

Böhönye Község Önkormányzat


1 250

1 250

2 264

2 501

2 501

1468

IKSZT - TAMOP


Böhönye Község Önkormányzat2500

2500


3333

1316

Egészségfejlesztő pályázat

KEOP 7.1011 36711 367

11608Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal -  9. számú melléklet

2013.évi kiadásai és bevételei

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat 12.

Körjegyzőség teljesítés

Közös hivatal teljesítés

Mindösszesen teljesítés

Kötelező önkormányzati feladat

Önkéntvállalt önkormányzati feladat

Államigazgatási feladat


Működési célú kiadások:

     1.Személyi juttatás
28 449

28 967

30 398

7 934

23 427

31 31631 316


     2. Munkaadót terhelő járulékok7 365

7 830

8 472

1 988

5 926

7 9147 914


     3.Dologi kiadások
11 695

11 965

11 695

2 217

9 003

11 22011 220


     4. Fejlesztés, felújítás
342

342

342

88

248

336336


5. Átfutó kiadás-464


-464-464


6.Működési célú kiadás

egyéb


827

1 054

1 8811 881


Mindösszesen kiadások:47 851

49 104

50 907

12 590

39 685

52 77552 775
Működési célú bevételek:

      1. Intézményi működési bevételek


1 020

1 020

1 020

66

741

807807


      2. Támogatásértékű működési bevétel


0

0

0


8 945

8 9458 945


      3. Előző évi pénzmaradvány626

626

626
      4. Intézményfinanszírozás46 205

47 458

49 261

12 362

33 843

46 20546 205

Mindösszesen bevételek:47 851

49 104

50 907

12 428

43 529

55 95755 957

10. számú melléklet2013.évi létszámkeret


Eredeti e.i.

Mód e.i

Teljesítés


1.Helyi önkormányzat
Polgármester
1

1

1


Közalkalmazott
8

8

8


Egyéb

1

1

1


Összesen:
10

10

9


3.Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal


Köztisztviselő
11

11

11


Egyéb(Mtv)
1

1

1


Összesen:
12

12

12

Mindösszesen:
22

21

21

Böhönye Község Önkormányzat és intézményei  11. számú melléklet2013.évi közfoglalkoztatotti létszám


Eredeti e.i.

Mód e.i

Teljesítés


1.Helyi önkormányzat
Közfoglalkoztatott (hosszú)36

36Összesen:
36

36

613.Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal


Közfoglalkoztatott
0

0Összesen:
0

0


Összesen :61
12. számú melléklet
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege


Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Teljesítés

Összesen:

0

0
13. számú melléklet


A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya


353/2011 (XII.30) Kormányrendelet alapján


 Saját bevételek

2013

2014

2015

2016

2017


a helyi adóból származó bevétel,

41 617

42 800

42 950

43 000

43 580


az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0


az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

14 000

14 580

15 000

16 100

17 000


a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

0

0

0

0


bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

1 430

1 560

1 750

1 800

1 850


a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0


Összesen:

57 047

58 940

59 700

60 900

62 430
Adósságot keletkeztető ügyletek

2013

2014

2015

2016

2017

hitel (Tőke + kamat)

0

0

0

0

0


értékpapír

0

0

0

0

0


váltó

0

0

0

0

0


pénzügyi lízing

0

0

0

0

0


adásvételi szerződés  megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

0


legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

0


külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

0


Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kezességvállalás

20883


Összesen:

20 883

0

0

0

0
Böhönye Község Önkormányzat és intézménye  14. számú melléklet


Önkormányzati költségvetési mérleg 2013. év

BEVÉTELEK   e. Ft.Eredeti e.i.

Mód ei

Mód ei 12

Teljesítés

Működési bevételek

Int. működési bev

38 290

13 409

13 847

18608

Közhatalmi bevételek

53 492

72 560

72 560

80688

Önkormányzati támogatás

0

0

0


Költségvetési támogatás

276 329

231 682

263 225

292830

Támog.értékű műk.bev.

65 994

64 765

64 765

74026

Előző évi költségvet. V.tér.
2679

Műk.célú pénzeszk.átv.

0

0

0

987

Műk.kölcsön visszatér.

283

283

283

237

Műk.célú hitelek

0

0

0


Előző évi pénzm.

7 495

10 175

10 175

68741

Függő, átfutó, kiegyenl.bevételek

0

0

0

-1603

Összesen:

441 883

392 874

426 523

546861

Felhalmozási bevételek

Ingatlanértékesítés

0

0

0


Felhalm.és tőke jell.

16 416

8 000

8 000

10613

Tám.értékű felh.bev.

111 774

6 895

10 024

339

Előző évi felhalm pm

93 740

95 375

95 385

34353

Felh.célú hitelek

0

0

0


Összesen:

221 930

110 280

113 409

45305


Összesen:

663 813

503 154

539 932

592166
KIADÁSOK      e. ft.Eredeti e.i.

Mód ei

Mód ei 12

Teljesítés

Működési kiadások

Személyi juttatások

88 901

86 920

90 001

92510

Munkaadót terhelő járulékok

18 713

18 717

19 950

22162

Dologi kiadások

95 732

99 852

99 852

88844

Intézményfinanszírozás

0

0

0


Támog.értékű műk.kiadások

8 487

135 138

137 141

155446

Műk.célú pénzeszk.átadás

6 614

5 794

5 794

5794

Társ.és szoc.pol.juttatások

64 194

64 194

66 628

57068

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0


Működési céltartalék

0
Függő, átfutó, kiegyenl.kiadások

0

0

0


Összesen:

282 641

410 615

444 793

421824

Felhalmozási kiadások

Felújítások

20 000

13 689

14 601


Beruházások

172 582

41 941

41 941

44119

Felh célú pénzeszk átadás

0

0

0


Felh.célú hiteltörlesztés

0

0

0


Hosszú lejáratú hitel kamata

0

0

0


Felh.célú tartalék

33 984

36 909

38 597


Összesen:

226 566

92 539

95 139

44119


Összesen:


503 154

539 932

465943


Böhönye Község Önkormányzat 2013.évi céltartalékai  15. számú  melléklet

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés
Működési céltartalék

Előre nem látható kiadások finanszírozása

8 984

25517
Felhalmozási céltartalék

Még nem ismert pályázatok önereje

25 000

27 886
Összesen céltartalék33 984

53 403

Böhönye Község Önkormányzatának és intézménye többéves kihatással járó

feladatainak előirányzatai éves bontásban /17. számú melléklet /


( e Ft-ban)
Köt.váll. éve

2013

2014

2015

Összesen:


0


0


Összesen:

(Kaposmenti Hull.Társ)

2011

20 883

0

0

20 88317.számú mellékletKözvetett támogatások


Támogatás megnevezése
Összeg eFt

Teljesítés

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0


lakossági szemétdíj támogatás

13335

10971

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0


helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0


egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0


költségei (fogorvos, orvos)

                 Böhönye Község Önkormányzatának 2013. évi kifizetett támogatásai /18. sz. melléklet /


Eredeti e.i

Módosított e.i

Teljesítés e ft .

1. Víztermelés

- Rinya-Dombó átadott pénzeszköz közfoglalkoztatáshoz

759

759

160
3. Önkormányzatok és többc. Kist társ ig tevékenysége

- TÖOSZ tagdíj

50

50

48


- Magyar Közig Kamara

30

30

0


- Végrehajtási Hat. Ig

601

601

1 167


- Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulása

0

989

0


- Kistérségi társ. Díj

721

721

720


- Gépjárműadó 60%

6 000

6 000

61884. Háziorvosi alapellátás

- Többcélú kistérségi Társulás által fenntartott, működtetett orvosi ügyelet

841

841

8405. Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása

- Kaposmenti hull tagdíj

100

100

1186. Város, és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolg


- Böhönyéért, Somogyért Egyesület

300

300

300


- Somogyi Egyetemisták Közalapítvány

300

300

0


- Zselici lámpások

240

240

235


- Református Egyház

150

150

150


- Katolikus Egyház

225

225

225


- Csillagösvény Egyesület

300

300

300


- Böhönyei Fiatalok Egyesülete

300

300

300


- Polgárőr Egyesület

600

600

600


- Pósa Horgászegyesület

200

300

300


- Egyéb (polgármesteri hatáskörben elbírált támogatások)

500

500

100

(Faluturizmus szövetség)
7. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

- Böhönye KSE támogatás

1 440

1 440

15318. Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófaelhárítás

- Somogy Megyei Kat. Iga

144

144

0


- Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság

1 000

1 000

1030


- Tűzöltó Egyesület

300

300

300ÖSSZESEN:

15 101

15 101

14612


Pénzmaradvány                                         19. sz mell.
Önk 

BÖKH

össz


Záró pézkészlet

102946

3871

106817


aktív és passzív elsz.

5211

1054

6265


tárgyévi helyesbített maradvány

108157

4925

113082


módosított pénzmaradvány

102816

6600

109416


köt. vállal. terhelt fejl.(alap)

29896

0

28896


köt. vállal terhelt működési

0

0

0


szabad fejlesztési maradvány

45100

2300

47400


szabad működési maradvány

27800

4300

32100

Böhönye Község Önkormányzata 2013.évi egyszerűsített mérlege  20. sz mell.

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 119 070


2 056 607

I.Immateriális javak
II.Tárgyi eszközök

1 972 308


1 919 672

III.Befektetett pénzügyi       eszközök

111


389

IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

146 612


136 546

B)FORGÓESZKÖZÖK

120 257


130 919

I.Készletek
II.Követelések

14 558


21 615

III.Értékpapírok
IV.Pénzeszközök

102 522


103 261

V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

3 177


6 043

Összesen:

2 239 327


2 187 526

FORRÁSOK
D)SAJÁT TŐKE

2 123 745


2 074 821

I.Tartós tőke
II.Tőkeváltozások
III.Értékelési tartalék
E)TARTALÉKOK

103 093


108 157

I.Költségvetési tartalékok
II.Vállalkozási tartalékok
F)KÖTELEZETTSÉGEK

12 489


4 548

I.Hosszú lejáratú kötelezettségek
II.Rövid lejáratú kötelezettségek

9 883


3 401

III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

2 606


1 147

Összesen:

2 239 327


2 187 526
Vagyonmérleg

Összevont vagyon mérleg  és vagyonkimutatás 23. sz mell.

21.sz mellékletForgalomképtelen

Korlátozottan forgalomképes

Egyéb

Immateriális javak

0

0


Ingatlanok

0

1 814 611


Gépek, berendezések

0

75 920


Járművek

0

5 979


Befejezetlen beruházások

0

23 162


Tartós részesedés

0

10


Egyéb hosszú lejáratú követelés

0

0


Tartósan adott kölcsönök

0

379


Üzemelésre, kezelésre átadott eszközök

0

136 546


ÖSSZESEN:

0

2 056 607

0Mellékletek