Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 18


Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege

3. §


(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:a; 739.595 e Ft. kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás                           477.543 e Ft.

ab; felhalmozási költségvetési kiadás                      252.848 e Ft.

ac; finanszírozási kiadások                                       9.204  e Ft.


b; 1.114.067 e Ft. bevétellel, melyből

ba; működési költségvetési bevétel                          506.598 e Ft.

bb; felhalmozási költségvetési bevétel                     426.761 e Ft.

bc; finanszírozási bevételek                                     180.708 e Ft.

hagyja jóvá.

Ezen belüli alakulása a következőképpen:

                        aa; működési költségvetési kiadása

                            személyi juttatások                                                137.089e Ft.

                            munkaadókat terhelő járulékok                               21.050 e Ft.

                           dologi kiadások                                                         67.813 e Ft.

                           ellátottak pénzbeli ellátása                                       38.246 e Ft.

                           egyéb működési célú kiadások                                213.345 e Ft.                        ab; felhalmozási költségvetési kiadás                        

                           beruházások                                                             60.563 e Ft.

                           felújítások                                                               192.285 e Ft.


                        ac; finanszírozási kiadások   

                           Áht belüli megelőlegezés visszafizetése                       9.204 e Ft.

                          KÖH intézményfinanszírozás                                  59.959 e Ft.


ba; működési költségvetési bevétel

   működési célú támogatások áht. belülről                378.074 e Ft.

   közhatalmi bevételek                                                85.482e Ft.

   működési bevételek                                                   32.145 e Ft.

   működési célú átvett pénzeszköz                              10.897 e Ft.bb; felhalmozási költségvetési bevétel

   felhalmozási célú támogatás Áht belülről               197.216 e Ft.

   felhalmozási bevételek                                                      0  e Ft.


bc; finanszírozási bevételek

   előző évi költségvetési maradványának igénybev.   399.695 e Ft.

   Áht belüli megelőlegezés                                           10.558 e Ft.(1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) Böhönye Község Önkormányzat 2019. évi működési bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. - 4. melléklete szerint állapítja meg.


(3) A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 5.- 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4) A képviselő – testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(6) A képviselő-testület a céltartalék alakulását a 9. melléklet szerint fogadja el.


(7) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(8) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4.§.


A képviselő – testület az önkormányzat a 2019. évi eredményének alakulását e rendelet 12. melléklete szerint fogadja el.

5.§.


A képviselő – testület Böhönye Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.


A képviselő - testület az önkormányzatnál 2019. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.

7.§.


A képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.

8.§.Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Böhönye, 2020. május 28.

                        Zsoldos Márta Piroska                                     Dr. Sitkei Lukács

                                    polgármester                                          jegyző
Kihirdetve: 2020. július 17.                                                                                               Dr. Sitkei Lukács

                                                                                                  jegyző

Mellékletek