Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 (VII.21.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 28/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 22 - 2020. 07. 22


Böhönye Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 21/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 28/2013. (XI.21.) Önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.


1.§

Az R. 6.§ (1) bekezdésében a „2014-2019-es években" szövegrész hatályát veszti és helyébe a "2020. évben" szövegrész lép.


2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.


Zsoldos Márta Piroska                                                                      Dr. Sitkei Lukács

      polgármester                                                                                            jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 21.


              Dr. Sitkei Lukács

                      jegyző