Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020 (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szociális célú tüzelőanyag biztosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01 - 2021. 04. 29

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.8. pont szerinti” A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására” jogcím, a következőket rendeli el.


1. § (1) A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján Böhönye Község Önkormányzata által központi forrásból pályázott és elnyert szociális célú természetbeni tüzelőanyag juttatásban részesülhet az a rászoruló, akinek jövedelmi és vagyoni helyzete miatt aránytalan nehézséget okoz lakásának a fűtése, és a tüzelőanyag juttatás nélkül lakását az emberi tartózkodásra alkalmas hőmérsékletre nem tudja felfűteni.

(2) A szociális tüzelőanyag juttatásra vonatkozó kérelmet a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni, hogy a kérelmező aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban) részesül-e. A kérelemben meg kell jelölni azt is, hogy a kérelmező halmozottan hátrányos helyzetű gyermek vagy gyermekek ellátásáról gondoskodik-e.

(3) A (2) bekezdésben felsoroltakon túl támogatásban részesülhet az a kérelmező, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a minimál nyugdíj 150%-át.

(4) A szociális tűzifajuttatásnál az elbírálás során előnyt éveznek, előnyben részesülnek azok az (2) bekezdésben írt rászorultak, akik aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban), továbbá előnyt élveznek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket vagy gyermekeket nevelő család. 

(5) A juttatható szociális tüzelő anyag mértéke fűtési szezononként háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa. Ugyanazon lakásra vonatkozóan szociális tüzelőanyag juttatás támogatás csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(6) A szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról a szociális bizottság határozattal dönt. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.


2.§ (1) E rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba. Kérelmeket ezt követően lehet az önkormányzathoz benyújtani.

(2) E rendelet a 2021. április 30-án hatályát veszti.


kmf.


            Zsoldos Márta Piroska                                                 Gulyás Anita

             polgármester                                                               az SZMSZ szerint

                                                                                               helyettesként a jegyző helyett eljáró

                                                                                               gazdasági vezető   Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. augusztus 31.


Gulyás Anita

                                                                                               az SZMSZ szerint

                                                                                               helyettesként a jegyző helyett eljáró

                                                                                               gazdasági vezető