Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (III.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 31

Böhönye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, 71. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h; pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.


2. §

(1) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege


3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését a következőképpen:

a; 978.973 eFt. költségvetési kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás                         560.497 e Ft.

ab; felhalmozási költségvetési kiadás                                343.012 e Ft.

ac; finanszírozási kiadások                                      75.464 e Ft.

b; 978.976 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba; működési költségvetési bevétel                        500.052 e Ft.

bb; felhalmozási költségvetési bevétel                               333.083 e Ft.

bc; finanszírozási bevételek                                               145.841 e Ft.

hagyja jóvá.


Ezen belüli alakulása a következőképpen:

                        aa; működési költségvetési kiadása

                            személyi juttatások                                                           106.828 e Ft.

                            munkaadókat terhelő járulékok                             16.809 e Ft.

                           dologi kiadások                                                        92.209 e Ft.

                           ellátottak pénzbeli ellátása                                      31.618 e Ft.

                           egyéb működési célú kiadások                                          313.033 e Ft.


                        ab; felhalmozási költségvetési kiadás                                 

                           beruházások                                                                        14.759 e Ft.

                           felújítások                                                              328.253 e Ft.                        ac; finanszírozási kiadások  

                           Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadása             57.833 e Ft.

                           Áht belüli megelőlegezés visszafizetése                               17.631 e Ft.


ba; működési költségvetési bevétel

   működési célú támogatások Áht. belülről             392.248 e Ft.

   közhatalmi bevételek                                                           64.040 e Ft.

   működési bevételek                                                  39.404 e Ft.

   működési célú átvett pénzeszköz                               4.360 e Ft.


bb; felhalmozási költségvetési bevétel

   felhalmozási célú támogatás Áht belülről             311.936 e Ft.

   felhalmozási bevételek                                                             130 e Ft.

   felhalmozási célú átvett pé                                      21.017 e Ft.


bc; finanszírozási bevételek

   előző évi költségvetési maradványának igénybev.           136.909 e Ft.

   Áht belüli megelőlegezés                                           8.932 e Ft.

állapítja meg.


(2) Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) a; pontja bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel a felvételét nem tervezi az önkormányzat.


4. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai


(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.5.§.

A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai


A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait 5. melléklete, valamint a bevételeit 6. melléklet szerint fogadja el.


6.§.

Az önkormányzat bevételei és kiadás


(1) A képviselő –testület az önkormányzat működési célú támogatásai, valamint a pénzeszköz átadásai e rendelet 7 melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő – testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban e rendelet 8 melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat céltartalék alakulása e rendelet 9 melléklete szerint fogadja el.

(4) A képviselő –testület beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 10. melléklete szerint fogadja el.

(5) A képviselő –testület az önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapít meg, a 13. mellékletnek megfelelően tartalmazza.

(8) A képviselő – testület a lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.


7. §.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.


8. §

A bevételi többlet kezelése


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
9. §

Tartalékok


(1) A képviselő – testület az önkormányzat céltartalékát 51.917 e Ft. összegben állapítja meg.

(2) A képviselő – testület az önkormányzat működési tartalékát 8.750 e Ft. összegben állapítja meg.”

(3) Viziközmű fejlesztési tartalékát 70.713 e Ft összegben állapítja meg.


II.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


10. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


11. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.


12. §

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.


13. §

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) Az önkormányzat a Böhönyei Közös Önkormányzat Hivatal köztisztviselői esetében nem él a 2016. évi XC. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény 59. §. /6/ bekezdésében meghatározottak alapján a magasabb összegű illetményalap megállapításával, de átlagosan 10% béremelésre ad lehetőséget.

14. §.

Szolgáltatási szerződés


(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai.

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést 100 ezer forint felett írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 a.) az ellátandó feladatot,

 b.) a díjazás mértékét,

       c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.


15. §

Önkormányzati biztos kirendelése


Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.


16. §

A költségvetés módosítása


A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.17. §.

Záró és egyéb rendelkezések


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
kmf.

Zsoldos Márta Piroska                                            Vezér Ákos

         polgármester                                                        jegyző