Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (VI.5.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 07. 01

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény  4. § (2) bekezdés d) pontjában és 44/C. § (2) bekezdésben biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. § (1) Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen rendeletben foglaltak szerint közszolgáltatást szervez és tart fenn a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére.

(2) A rendelet célja a települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, elszállításával, ártalmatlanítás céljából történő elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás helyi szabályozásával a település lakossága egészségének védelme, a település természeti és épített környezetének megóvása.

A közszolgáltatás tartalma, területi határa


2.§ (1) Ecséd Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint közszolgáltatást szervez a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, mely közszolgáltatás a közműhálózatba be nem kötött ingatlanon keletkező háztartási szennyvíz átmeneti tárolására szolgáló közműpótló berendezés ürítését, a szennyvíz szállítását és ártalmatlanításra történő átadását foglalja magába.

(2)  A közszolgáltatás Ecséd község közigazgatási területére terjed ki.

(3) Az Önkormányzat Ecséd község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátását a Végső és Fehér Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató KKT-val (3000 Hatvan, Attila u. 51.) megkötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

(4) A közszolgáltató által szállított nem közművel összegyűjtött szennyvíz ürítési  helye:Lőrinci, 071 hrsz. hulladékkezelő telep.

A közszolgáltatás ellátásának rendje


 3.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről – jelen rende­letben szabályozott módon – az ingatlantulajdonos az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igény­bevétele útján köteles gondoskodni.

(2) A hulladék összegyűjtése és elszállítása az ingatlan tulajdonosának előzetes bejelentése, valamint megrendelésére történik.

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatást folyamatos rendelkezésre állással teljesíti úgy, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül begyűjteni.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szerződés az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a szolgáltatás igénybevételével jön létre.

Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató kötelességei


4.§   (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. A közműpótló berendezést köteles úgy használni, hogy azzal sem más személyek testi épségét, vagy vagyonát, sem a környezetet ne károsítsa.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a közműpótló berendezés megközelíthetőségét oly módon biztosítani, hogy annak ürítését a közszolgáltató alapfelszereltségével el tudja látni.

(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltató tevékenységét indokolatlanul nem akadályozhatja.

(5) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését nem tagadhatja meg, kivéve:

       a) ha a szolgáltatás munkakörülményei az életre vagy egészségre veszélyesek,

       b) ha ismeretlen eredetű a hulladék, vagy

c) ha egyértelműen megállapítható, hogy a háztartási szennyvíz ve­szélyes hulladékkal szennyezett.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó

közszolgáltatás díja , megfizetésének rendje


5.§   (1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért e rendelet mellékletében meghatározott közszolgáltatási díjat kell fizetnie.

(2) A fizetendő közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egy éves díjfizetési időszakra állapítja meg.

(3) Az ingatlantulajdonos által fizetendő díjról a közszolgáltató számlát bocsát ki, amelyet az ingatlantulajdonos a teljesítéssel egyidejűleg készpénzben vagy utalással köteles kiegyenlíteni.

(4) A helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a közszolgáltató – egyet nem értése esetén is – 30 napon belül írásban válaszolni köteles. Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a közszolgáltató helyt ad, a többletösszeget és annak időarányos kamatait az ingatlantulajdonosnak visszafizeti.

Adatvédelem, adatszolgáltatás


6.§   (1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltató csak saját, a közszolgáltatás ellátásával összefüggő célra használhatja, illetve hatósági megkeresésre adhatja ki.

(2) A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

(3) A közszolgáltató a természetes személy adatait a közszolgáltatási jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, illetve az abból származó tartozás fennállásáig kezelheti.

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanokról köteles nyilvántartást vezetni.


Záró rendelkezések


7.§  Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.

Mellékletek