Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015 (IX.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2019. 01. 25

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések


  1. § (1) A rendelet hatálya az Ecséd Községi Önkormányzat tulajdonában álló
  1. ingatlanokra, ingóságokra, közművekre,
  2. pénzvagyonra, értékpapírokra, üzletrészekre és
  3. egyéb vagyoni értékű jogokra terjed ki.

II. fejezet

A vagyongazdálkodás alapelvei


2.§ (1) A vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (továbbiakban: Nvtv.) meghatározott célok megvalósítása.

(2) A vagyongazdálkodás során a vagyontárgyak hasznosítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.

(3) Vagyongazdálkodás alatt a rendelet hatálya alá tartozó vagyontárgyaknak az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, értéknövelő használata, gyarapítása, továbbá az önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítését kell érteni.

3.§ (1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlója Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület). A Képviselő-testületet a polgármester képviseli.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozó döntési javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(3) A vagyonelemek átminősítéséről a képviselő-testület dönt.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó vagyon működtetésének feladatát a képviselő-testület döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével az önkormányzat látja el.

(5) A (4) bekezdés szerint feladatellátás során a hasznok szedéséből származó bevételek az önkormányzatot illetik meg.

III. fejezet

Az önkormányzati vagyon, és a vagyon nyilvántartása


5.§ (1) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.

(2) A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek, vagy korlátozottan forgalomképesek.

(3) Az önkormányzati törzsvagyonba tartozó forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, valamint forgalomképes vagyontárgyakat a rendelet 1.melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat forgalomképtelennek minősülő vagyonából nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként vagyontárgy nem került meghatározásra. 

(5) Az üzleti vagyon forgalomképes, elidegeníthető, hasznosítható, gazdasági társaságba apportként bevihető, megterhelhető, biztosítékul adható.

(6) Az önkormányzat vagyonáról az Nvtv. által szabályozott módon és formában nyilvántartást kell vezetni.

(7) Az ingatlanvagyon-kataszter folyamatos vezetéséről az Ecsédi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) gondoskodik.

(8) A polgármester a Hivatal közreműködésével a Képviselő-testület részére az önkormányzat vagyonának alakulásáról, a vagyonállapotról vagyonkimutatást készít, melyet tájékoztatásul az önkormányzat éves költségvetési beszámolójának tárgyalásakor a képviselő-testület elé terjeszt, a vagyonállapotról szóló kimutatást az önkormányzat éves költségvetési beszámolójához csatolni kell.

IV. fejezet

A vagyon minősítése


6.§ (1) Az Nvtv.-ben meghatározott vagyon minősítését a Képviselő-testület állapítja meg. A vagyontárgyak minősítése, átminősítése – más vagyoncsoportokba történő átsorolása – a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az érvényes döntéshez minősített többség szükséges.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyes vagyontárgyak átminősítését kezdeményezheti: polgármester, jegyző, és a pénzügyi bizottság.

V. fejezet

A tulajdonosi jogok gyakorlása


7.§ (1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak hatékony és eredményes ellátása.

(2) Az önkormányzati vagyon hasznosítása az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.

8.§ (1) A mezőgazdasági rendeltetésű földterületeket az önkormányzat elsősorban haszonbérletbe adással hasznosítja.

(2) A fizetendő haszonbér mértékét a föld fekvésének, művelési ágának és kataszteri tiszta jövedelmének, valamint termelő képességének figyelembe vételével a Képviselő-testület állapítja meg.

(3) A haszonbérlő az általa bérelt földterület művelési ágát csak a bérbeadó Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával változtathatja meg.

9.§ Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásról, a bérleti díjról, illetve a bérbevevőkről a Képviselő-testület dönt.

10.§ (1) A működésükhöz szükséges vagyon használatát közfeladatuk ellátása céljából ingyenesen biztosítja az önkormányzat az általa alapított intézmények részére.


(2) Az önkormányzati vagyonelemek használói kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a használat, illetve üzemeltetés során. E kötelezettség teljesítéséért a használó intézmények vezetői felelnek.

VI. fejezet

A vagyonszerzés szabályai


11.§ (1) A vagyongyarapításról a Képviselő-testület határozattal dönt, az alábbi tartalommal:

a) a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,

b) forgalmi értékének megjelölése,

c) a szerzés módja,

d) az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek.

(2) Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához, és milyen feltételek mellett alkalmas, fel kell tárni a továbbhasznosítási lehetőségek körét és nagyságát.

VII. fejezet

                           Az önkormányzat részére felajánlott vagyon elfogadása       


12.§ (1) A felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy

a) az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségek az önkormányzat részéről teljesíthetőek legyenek,

b) a kötelezettség teljesítése likviditási gondot nem okoz,

c) az önkormányzat feladatainak ellátását nem veszélyezteti.

(2) Az önkormányzat részére felajánlott vagyon elfogadásáról a Képviselő-testület minősített többséggel hozott határozattal dönt.

(3) Az elfogadott vagyont a vagyonnyilvántartásba fel kell venni, és az e rendeletben foglaltak szerint minősíteni kell.

(4) A felajánlott vagyontárgy elfogadása esetén a vagyontárgy megszerzésével kapcsolatos költségeket az önkormányzat költségvetéséből kell fedezni.

VIII. fejezet

Az önkormányzati vagyon átruházása, [1]vagyonkezelés szabályai13.§ (1) A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyakat elidegeníteni, ingyenesen átruházni, megterhelni, gazdasági társaságba bevinni nem lehet.

(2) E vagyontárgyak használati, hasznosítási jogát másnak átengedni csak akkor lehet, ha jogszabály azt lehetővé teszi.

(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó vagyon elidegenítéséről, megterheléséről, gazdasági társaságba történő beviteléről, e vagyontárgyak vagy azok elemei bérbeadás vagy más módon történő hasznosításáról kizárólag a Képviselő-testület jogosult dönteni.

(4) A hasznosítás az intézmények alapfeladatainak ellátását nem korlátozhatja, nem veszélyeztetheti.

(5) A forgalomképes vagyontárgyak elidegenítéséről, ingyenes átruházásáról, megterheléséről, gazdasági társaságba történő beviteléről, hasznosításáról kizárólag a képviselő-testület jogosult dönteni.

(6) A hasznosítás, használati jog átengedése esetén a vételárat, illetve a fizetendő díjakat a Képviselő-testület határozza meg.

(7) Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos vagyonátruházási, megterhelési, hasznosítási szerződések megkötésére a polgármester jogosult.

[2]14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonra a Magyarország helyi önkormányzatairól és a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat törvényben meghatározott közfeladatainak ellátáshoz szükséges önkormányzati tulajdonban lévő ingó- és ingatlanvagyon elemekre létesíthet vagyonkezelői jogot.

(3) A vagyonkezelői jog határozatlan vagy határozott idejű vagyonkezelési szerződéssel jön létre. A vagyonkezelési szerződés versenyeztetés nélkül köthető. A Képviselő-testület kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott személyekkel köthet vagyonkezelési szerződést.

(4) A vagyonkezelési szerződés tartalmát Képviselő-testület határozza meg. A vagyonkezelési szerződésnek legalább tartalmaznia kell a vagyonkezelő által elvégzendő feladatokat, az átadott önkormányzati közfeladat elvégzéséhez szükséges vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak tételes felsorolását, azok vagyonértékelés alapján megállapított, a szerződés megkötésekor érvényes értékét, a vagyonkezelő és az önkormányzat jogait és kötelezettségeit.

(5) Meghatározott vagyontárgy vagyonkezelésbe adása esetén a szerződés megkötéséhez a vagyonkezelői jog ellenértékét az ingatlanvagyon-kataszterben szereplő becsült nyilvántartási érték alapján kell meghatározni, a haszonélvezeti jog értékének meghatározására vonatkozó szabályok figyelembevételével. Önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben adható vagyonkezelésbe.

(6) A vagyonkezelő a vagyonkezelői jogot egyedül gyakorolja, azt harmadik személyre nem ruházhatja át.

(7) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározottakon túl törvény rendelkezése alapján ingyenes vagyonkezelői jogot létesít az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonra a törvényben meghatározott közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.

15.§ (1) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyontárgyakra vonatkozóan – a jogszabályokban meghatározott korlátozásokkal és a vagyonkezelési szerződésben meghatározottak szerint – gyakorolja a tulajdonost megillető alábbi jogokat és viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket:

1. a birtoklás és a birtokvédelemhez való jog,

2. a használat, a hasznosítás és a hasznok szedésének joga,

3. a vagyon működtetésének, üzemeltetésének joga és kötelezettsége,

4. az üzemeltetéssel és az átvállalt közfeladat ellátásával összefüggő bevételek beszedésének joga és kötelezettsége,

5. a vagyontárgyak jó karbantartásával, használatával, üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos költségek viselése,

6. a vagyon működtetésére vonatkozó felelősségbiztosítási és a vagyonbiztosítási szerződés megkötése, vagyonvédelmi intézkedések megtétele, ezzel kapcsolatos költségek viselése,

7. a vagyontárgyak karbantartásának, a szükséges hibaelhárításoknak, rekonstrukcióknak a kötelezettsége és költségének viselése, a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben való gondoskodás,

8. a jogszabályokban, valamint a vagyonkezelési szerződésben meghatározott könyvvezetési, beszámoló készítési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek,

9. az önkormányzat és a jogszabályok alapján erre feljogosított szervek ellenőrzéseinek lehetővé tétele,

10. a közfeladat ellátásához szükséges, a vagyonkezelési szerződésben meghatározott feladatok elvégzése,

11. a közfeladat gyakorlásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése, hatósági előírások folyamatos betartása, hatósági kötelezések végrehajtása,

12. a vagyonban vagy a vagyon működtetése során harmadik személynek okozott, a vagyonkezelőnek felróható kár megtérítésének kötelezettsége.

(2) Az önkormányzat gyakorolja a vagyonkezelésbe adott vagyontárgyakra vonatkozóan a vagyonkezelőnek át nem adott jogokat és kötelezettségeket, így különösen a vagyonnal való rendelkezés jogát.

(3) A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni. Az önkormányzat az ellenőrzés során a tevékenység, valamint a szolgáltatás indokolatlan zavarása nélkül a vagyonkezelő helyiségeibe beléphet, a vagyonkezeléssel összefüggő iratokba, dokumentumokba, belső szabályzatokba betekinthet, azokról másolatot készíthet, a vagyonkezelő vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérhet.

(4) Az önkormányzat a vagyonkezelés ellenőrzését az alábbiak szerint végzi:

a) számviteli szempontú ellenőrzés elsősorban a vagyonkezelésbe vett ingatlanok és egyéb vagyoni eszközök állapotának tárgyévi változásairól szóló negyedévenkénti adatszolgáltatások alapján történik,

b) pénzügyi szempontú ellenőrzés elsősorban a vagyonkezelő által elszámolt értékcsökkenés összegének felhasználásáról készített éves beszámoló alapján történik,

c) szükség szerint eseti és célellenőrzés folytatható, amelyet a vagyonkezelő előzetes írásbeli értesítését követően az önkormányzat által kijelölt személyek vagy szervezetek végeznek.

(5) A vagyonkezelési szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

16. § (1) Az önkormányzat intézményei a tulajdonostól elvárható gondossággal jogosultak és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére, és kötelesek a használatukban lévő vagyon számviteli előírások szerinti nyilvántartására és adatszolgáltatásra.

(2) Az önkormányzat intézményeitől a vagyoni eszközök hasznosításának jogát a Képviselő-testület megvonhatja, ha az a feladat ellátásának veszélyeztetése nélkül az önkormányzati célok megvalósítását hatékonyabban szolgálja.

(3) Az önkormányzat intézményei a használatukban lévő vagyontárgyak hasznosításával alaptevékenységük sérelme nélkül, az alapfeladatuk színvonalának javítása és saját bevételük növelése érdekében – a jogszabályi előírások betartásával az alapító okirat rendelkezései szerint – időlegesen szabad kapacitásaikat nem kötelezően végzett tevékenységre is felhasználhatják.


IX. fejezet

Záró rendelkezések


[3]17.§

(1) Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Ecsédi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 10/2004. (IV.9.) önkormányzati rendelet.

[2]

Módosította az 5/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2017. szeptember 20-tól.

[3]

Módosította az 5/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2017. szeptember 20-tól.

Mellékletek